ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas
Mokslo sritis
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (NR.01.2.2-LMT-K-718) Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės 2018 metų I ketv.
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės 2018 metų I ketv.
Aukštojo mokslo sritis

Šiuo metu konkursinių priemonių aukštajam mokslui neplanuojama.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sritis
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra (NR. 09.1.2-CPVA-K-722) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra  Profesinio mokymo įstaigos, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro 2018 metų IV ketv.
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra  (NR. 09.4.2-ESFA-K-714) Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas Lietuvos aukštosios mokyklos 2018 metų II ketv.
Senjorų mokymosi galimybių plėtra Trečiojo amžiaus universitetai,
profesinio mokymo įstaigos,
Lietuvos aukštosios mokyklos
2018 metų III ketv.
Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas (NR. 09.4.1-ESFA-K-736) Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje  Profesinio mokymo įstaigos 2018 metų IV ketv.
Asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre Profesinio mokymo įstaigos, profesinio mokymo įstaigų asociacijos 2018 metų IV ketv.
Iniciatyvų didinti profesinio mokymo patrauklumą rėmimas Verslo darbdavių asociacijos 2018 metų III ketv.
Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas (NR. 09.4.2-ESFA-K-737) Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas Profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos, viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) teikėjai 2018 metų IV ketv.
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis
Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas (NR. 09.1.3-CPVA-K-723) Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas; valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas. Nevalstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai, valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos 2018 metų I ketv.
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas (NR. 09.2.1-ESFA-K-728) Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas; Virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio  institucijose diegimas; Mokyklos bendruomenės telkimas ir ugdymo kokybės  Savivaldybės, mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas  2018 metų I ketv.
Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730) Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas; iniciatyvos vaikų gabumams ugdyti. Savivaldybės,
mokyklos,
bibliotekos,
muziejai,
teatrai,
koncertinės įstaigos,
kultūros centrai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai
2018 metų I ketv.