ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas
Mokslo sritis
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR. 01.2.2-MITA-K-702) MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą) Mokslo ir studijų institucijos 2019 m. II ketv
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712) 1. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus.                                                             Lietuvos aukštosios mokyklos 2019 m. I-IV ketv. 
2. Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas.   Lietuvos aukštosios mokyklos 2019 m. III ketv.
3. Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas studentų Lietuvos aukštosios mokyklos 2019 m. I-II ketv. 
1. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
2. Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti
3. Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
4. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje
Lietuvos aukštosios mokyklos 2019 m. III ketv 
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (NR.01.2.2-LMT-K-718) Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės 2019 m. II ketv. (II kvietimas) 
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės 2019 m. II ketv. 
Aukštojo mokslo sritis

Šiuo metu konkursinių priemonių aukštajam mokslui neplanuojama.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sritis
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra  (NR. 09.4.2-ESFA-K-714) Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas Lietuvos aukštosios mokyklos 2019 m. II ketv. 
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra (NR. 09.1.2-CPVA-K-722) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra  Profesinio mokymo įstaigos, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro 2019 m. II ketv. 
Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas (NR. 09.4.2-ESFA-K-737) Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas Profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos, viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) teikėjai 2020 m. I ketv.
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis
Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730) Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas; iniciatyvos vaikų gabumams ugdyti. Savivaldybės,
mokyklos,
bibliotekos,
muziejai,
teatrai,
koncertinės įstaigos,
kultūros centrai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai
2019 m. II ketv.