Naujienos

Nuotolinis mokymas

Atnaujinta: 2020 04 02

Nuo kovo 30 dienos visoje Lietuvoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos per atstumą turės vykti iki tol, kol šalyje bus paskelbtas karantinas. Nuotoliniu būdu vykdyti rekomenduojama ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.

Informacija apie darbus atliktus nuo kovo 16 iki kovo 22 d.

Mokymai ir seminarai

Skatindama švietimo bendruomenę pasiruošti nuotoliniam mokymui, ŠMSM tęsia konsultacinių seminarų ciklą mokytojams, tėvams, mokyklų vadovams.

Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, kviečiame mokyklas teikti ir savo pasiūlymus.

Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui (sąvadas)

Patarimai, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Rekomendacijos mokykloms dėl mokymosi naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Rekomendacijos tėvams, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus


Mokinių aprūpinimas

Kviečiame verslo įmones, visuomenę prisidėti prie mokinių aprūpinimo nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis, interneto ryšiu.

 • Jei norite dovanoti, paskolinti mažus kiekius – kviečiame kreiptis tiesiogiai į mokyklas.
 • Jei norite dovanoti, paskolinti, teikti paslaugas neatlygintinai didesniu kiekiu – kviečiame kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją užpildant formą
 • Norinčius parduoti įrangą kviečiame dalyvauti viešajame pirkime.

Nuotolinio mokymo tvarka

Mokyklų bendruomenės turi būti susitarusios dėl nuotolinio mokymo mokykloje tvarkos, taip pat kiekvienoje mokykloje turi būti paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius. 

Rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

Rekomendacijas dėl profesinio mokymo nuotoliniu būdu galima rasti čia.

Informaciją specialiųjų mokyklų ir specialiojo ugdymo centrų bendruomenėms dėl ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu galima rasti čia.

Mokslo ir studijų institucijos gali organizuoti studijas tiek, kiek tai įmanoma daryti nuotoliniu būdu.

Atmintinė švietimo bendruomenei:

Organizuojant nuotolinį mokymą, reikėtų įvertinti mokykloje jau taikomas informacines sistemas ir virtualias aplinkas: dienynus, virtualias mokymo aplinkas (pvz., Moodle, Edmodo), bendradarbiavimo platformas (pvz. Google suite, MS Office 365) ir pan. Svarbu susitarti su mokytojais dėl aplinkų pasirinkimo, kad mokiniams netektų lankytis įvairiose svetainėse. Taip pat galima bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Mokyklų, kurios daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu ir gali pasidalinti gerąja patirtimi sąrašas.

 • Mokytojai ir mokiniai nuotolinio mokymo metu turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Google“ dokumentai).
 • Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.
 • Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo.

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt. 

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

Nuotolinio mokymo sprendimai priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui:

 • 15-20 minučių teminiai video ar kita mokomoji medžiaga. Mokytojai gali parengti 15-20 minučių tematinius video vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.). Video gali būti paskelbti įstaigos tinklalapyje ar tam tikroje įstaigos pasirinktinoje elektroninėje paltformoje. Atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą, ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus.Tai pat ir kita ugdomoji medžiaga, atitinkanti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, gali būti skelbiama mokyklos tinklalapyje ar įstaigos sutartoje vietoje (Moodle, Google Clouds, ir kt.), kad tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys žmonės laisvai galėtų ja pasinaudoti.
 • Konferenciniai skambučiai. Pasinaudojus skaitmeninių technologijų galimybėmis, galima organizuoti tam tikra tema iš ankto startus konferencinius skambučius (Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) visos grupėms vaikams – žinioma, talkinant tėveliams. Jų metu galima pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio žemėlapį ar daug kitų įvairių temų. Tai labai atraktyvu mažiesiesiems.
 • Individualios logopedo pratybos vaikams. Esant poreikiui teikti švietimo pagalbą vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas logopedas teiktų individualias konultacijas vaikui. Vaikas sesijos metu gali matyti, kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuoja, kaip sekasi pratimus atlikti vaikui, galimai pasitelkti ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus.
 • Žaidimai vaidmenimis. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mėgsta mėgdžioti suaugusius ir žaidžia vaidmenų žaidimus. Dažniausiai tokiais atvejais suaugusiajam reikia tik padrąsinti ir paskatinti, padėti ir kartu dalyvauti su vaiku veikloje.
 • Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymas, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.
 • Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką
 • Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, pavyzdžiui, www.sengire.lt, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:


Neformalus vaikų švietimas nuotoliniu būdu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas įgyvendinančioms institucijoms įvertinti, kokios programos ar dalys, ar jų moduliai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, kokie nuotolinio ugdymo būdai gali būti taikomi. Taip pat siūloma aptarti, kokiu būdu švietimo teikėjai gaus grįžtamąjį ryšį apie mokinio atliktas užduotis.

Rekomenduojama organizuoti tas neformaliojo švietimo veiklas, kurias galima vykdyti nuotoliniu būdu. Apklausos duomenimis, apie 76 proc. neformaliojo vaikų švietimo teikėjų planuoja tęsti būrelius nuotoliniu būdu.

Su apklausos rezultatais galite susipažinti čia.


Apie nuotolinį mokymą spaudoje

15min, 2020-04-01
 
Švietimo naujienos, 2020-03-31
 
Delfi, 2020-03-30
 
Švietimo naujienos, 2020-03-30
 
Delfi, 2020-03-29
 

D.U.K

Kaip elgtis atsiradus vaikų, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu iš namų?

Mokykla gali laikinai suteikti mokyklos kompiuterį, planšetę ar telefoną. Taip pat su savivaldybės ar kito steigėjo pagalba galima išsinuomoti ar nupirkti reikiamą įrangą, pasirūpinti internetiniu ryšiu.

Ar mokant nuotoliniu būdu reikia tvarkaraščio?

Reikalingi susitarimai, taisyklės ar tvarka, kur nurodoma, kur, kada, kaip ir  kas vykdoma. Mokymas turėtų būti organizuojamas pagal mokyklos susitarimus, kurie aiškūs ir žinomi tiek mokiniams, tiek jų tėvams, tiek mokytojams. Atsižvelgus į dalyko specifiką, savaitinių pamokų skaičių, mokytojas suplanuos darbą, pateiks užduotis, medžiagą ir konsultuos mokinius, gaus grįžtamą informaciją per mokykloje susitartą ir naudojamą virtualią aplinką, informacinę sistemą ar pan.

Ar visa mokykla turi dirbti su ta pačia aplinka?

Reikia tartis mokykloje ir stengtis racionaliai, apgalvotai naudoti skaitmenines technologijas. Rekomenduotina aptarti savivaldoje, įvertinus įstaigos materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Naudotis ta pačia aplinka būtų sklandžiau.

Ar būtina vesti tiek pamokų, kiek buvo anksčiau?

Šiuo metu mokykla gali priimti ir kitokius sprendimus dėl pamokų skaičiaus per savaitę. Svarbiausia, kad per šiuos metus būtų organizuota tiek pamokų, kiek numatyta minimaliai dalykui mokyti, ir mokiniai įgytų numatytas dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Bendrųjų ugdymo planų 77 ir 93 punktuose numatytas pamokų skaičius, skirtas dalykui mokyti per dvejus metus. Mokykla priima sprendimus, kaip šį skaičių paskirsto ugdymo procese pirmaisiais ir antraisiais metais. Savaitinis pamokų skaičius – tik rekomendacinio pobūdžio. Jeigu mokykloje nėra priimta kitokių sprendimų dėl ugdymo organizavimo, pvz., jeigu mokykla neintensyvina ugdymo proceso ir pan., gali laikytis Bendruosiuose ugdymo planuose siūlomo varianto – pamokų skaičiaus per savaitę.

Kiek turi trukti pamoka?

Sąlygos skirtingose mokyklose yra skirtingos, todėl pamokos trukmė neapibrėžiama, jos laikas orientacinis. Svarbu, kad būtų pasiekti mokytojo numatyti ugdymo tikslai. Mokykla susitaria dėl pamokos trukmės ir jų išdėstymo laike. Trukmė priklauso nuo pamokos scenarijaus, skiriamų užduočių, siekiamų tikslų. Pamoka gali būti su trumpomis pertraukėlėmis, pvz., mokytojo interaktyvus paaiškinimas, po to mokiniai atlieka pateiktas užduotis ir po jų atlikimo  vėl mokytojo aiškinimas.

Ar privalu žymėti mokinių pamokų lankomumą?

Mokymą organizuojant nuotoliniu būdu vedama mokinių pamokų lankomumo apskaita.

Ar mokant nuotoliniu būdu galima užduoti namų darbus?

Kiekvienoje mokykloje yra susitarimai dėl namų darbų. Mokantis nuotoliniu būdu mokykla tikriausiai juos koreguos, atsižvelgdama į naudojamas mokymosi aplinkas mokykloje ir mokinių galimybes juos paruošti. Būtina atkreipti dėmesį, kad užduotys atitiktų mokinio galias, kad nebūtų per sudėtingos ir labai svarbu mokyklai įsitikinti, ar mokinys namuose turi galimybes jas atlikti.

Kokiais elektroniniais vadovėliais nemokamai gali naudotis mokytojai?

Elektronininė mokymosi aplinka EMA ir skaitmeninė edukacijos laboratorija EDUKA suteikė mokytojams nemokamą prieigą prie vadovėlių. Vadovėliai laisvai prieinami iki mokslo metų pabaigos. Mokytojams tereikia registruotis ir naudotis. Leidyklos TEV skaitmeniniai ištekliai, pvz., matematika.ltevadovėliai.lt bei evadoveliai.lt/imk, mokytojams ir mokiniams taip pat prieinami nemokamai.

Kur rasti mokomosios vaizdo medžiagos pamokoms?

Skaitmeninių išteklių ir vaizdo medžiagos galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje - www.nsa.smm.lt/nuotolinis/skaitmeninės-priemonės.

Ar visų dalykų reikės mokyti (fizinio ugdymo, technologijų, dailės, muzikos) nuotoliniu būdu?

Siekiant įgyvendinti ugdymo tikslus, mokiniai turi būti mokomi visų ugdymo plane numatytų dalykų. Fizinio ugdymo vaizdo pamokos labai svarbios keičiant ugdymo veiklas, kad mokiniai nesėdėtų tik prie elektroninių įrenginių. Technologijų, dailės, muzikos pamokoms persikėlus iš klasių į namų aplinkas ir jų mokantis kitokiais būdais, nuotolinio ugdymo procesas tampa patrauklesnis, įvairesnis.

Tarkime, 5 klasėje yra 8 mokiniai, 6 klasėje - 7 mokiniai, 7 klasėje - 9 mokiniai, 8 klasėje - 6 mokiniai. Kaip šioje situacijoje gali būti jungiamos klasės ir formuojama jungtinė klasė? Ar jungiama 5-6 kl., 7-8 kl, o gal galima jungti tik 6 ir 8 kl., o 5 ir 7 kl. palikti nejungtas?

Mokykloje nesant jungtinių klasių, ugdymas organizuojamas atskiromis klasėmis. Jei yra jungtinių klasių, ugdymas organizuojamas, kaip ir įprastai - dviem klasėms kartu. Dalis ugdymo proceso gali vykti kelioms klasėms kartu, pvz., vaizdo konferencija. Tokiu atveju nereiškia, kad formuojamos jungtinės klasės.

Kaip gali būti nuotoliniu būdu teikiama socialinė pedagoginė pagalba?

Labai svarbu kreipti dėmesį į socialiai pažeidžiamose šeimose augančių vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius, problemas, su kuriomis jie gali susidurti organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Socialiniai pedagogai galėtų aktyviai tarpininkauti tarp vaikų ar mokinių, tėvų ir pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių siekiant išspręsti vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius ir problemas (pvz., mokymosi priemonių neprieinamumą), kylančias organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Siūlome pagal poreikį teikti konsultacijas tėvams dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo vaikams mokantis nuotoliniu būdu, jei įmanoma – užtikrinti prevencinių veiklų vykdymą. Pagal poreikį reiktų teikti socialinę pedagoginę pagalbą ir konsultuoti elektroninio ryšio priemonėmis (video konferencijomis, telefonu, el. paštu ir kt.).

Kas laukia visos dienos grupės pedagogų, neturinčių kontaktinių valandų ugdymo procese?

Visos dienos grupės pedagogai turi būti įtraukti į nuotolinio mokymo organizavimą, glaudžiai bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. Jie gali dirbti kaip antrieji mokytojai konferencijos metu ar teikti papildomą mokymosi pagalbą mokiniams, konsultuoti mokinius, atliekant užduotis, šalinant mokymosi spragas ir kt. Jų darbo laikas ir konsultacinės pagalbos laikas (individualios ar grupinės) bei formos (Skype, Zoom.us, el.dienynas, telefonu) turi būti įtrauktos į tvarkaraščius.

Kaip darbą turi organizuoti mokytojo padėjėjas, kuris dirba su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais nuo 1 iki 8 kl.?

Mokytojo padėjėjas savo darbą turi aptarti su mokytoju: užtikrinti kiekvieno mokinio, kuriam reikalinga padėjėjo pagalba, mokymosi/ugdymosi galimybes nuotoliniu būdu, planuoti mokiniui skiriamas užduotis, suteikti pagalbą jas atliekant. Pagalba gali būti teikiama net tik ugdant, bet ir teikiant rekomendacijas tėvams. Mokytojo padėjėjo darbui turėtų būti taikomi tie patys savivaldybės administracijos priimti sprendimai, kaip ir dėl kitų, nepedagoginių pareigybių.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“


Svarbiausia, patikrinta ir oficiali informacija apie koronavirusą Lietuvoje