Nuotolinis mokymas

Nuotolinio mokymo tvarka ir galimi sprendimai

Atnaujinta: 2020 06 02

Nuotolinio mokymo tvarka

Švelninant karantiną, į mokyklas palaipsniui leidžiama sugrįžti vaikams:

 • nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms;
 • nuo gegužės 25 d. į mokyklas gali grįžti pradinio ugdymo (1-4 klasių) mokiniai;
 • nuo gegužės 30 d. gali grįžti pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys mokiniai.

Galutinį sprendimą - ar  mokyklos dirbs nuotoliniu, ar įprastu būdu - priima savivaldybės ir mokyklų vadovai. 

Nuo gegužės 25 d. mokyklose taip pat gali vykti konsultacijos abiturientams, leidžiama vykdyti profesinį mokymą bei aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu.


Mokyklų bendruomenės turi būti susitarusios dėl nuotolinio mokymo mokykloje tvarkos, taip pat kiekvienoje mokykloje turi būti paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius. 

Rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

Rekomendacijas dėl profesinio mokymo nuotoliniu būdu galima rasti čia.

Informaciją specialiųjų mokyklų ir specialiojo ugdymo centrų bendruomenėms dėl ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu galima rasti čia.

Organizuojant nuotolinį mokymą, reikėtų įvertinti mokykloje jau taikomas informacines sistemas ir virtualias aplinkas: dienynus, virtualias mokymo aplinkas (pvz., Moodle, Edmodo), bendradarbiavimo platformas (pvz. Google suite, MS Office 365) ir pan. Svarbu susitarti su mokytojais dėl aplinkų pasirinkimo, kad mokiniams netektų lankytis įvairiose svetainėse. Taip pat galima bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Mokyklų, kurios daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu ir gali pasidalinti gerąja patirtimi sąrašas.

 • Mokytojai ir mokiniai nuotolinio mokymo metu turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Google“ dokumentai).
 • Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.
 • Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo.

Skaitmeninės mokymosi priemonės

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.

Išsamų skaitmeninių mokymosi priemonių sąvadą rasite Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

Nuotolinio mokymo sprendimai priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui:

 • 15-20 minučių teminiai video ar kita mokomoji medžiaga. Mokytojai gali parengti 15-20 minučių tematinius video vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.). Video gali būti paskelbti įstaigos tinklalapyje ar tam tikroje įstaigos pasirinktinoje elektroninėje paltformoje. Atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą, ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus.Tai pat ir kita ugdomoji medžiaga, atitinkanti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, gali būti skelbiama mokyklos tinklalapyje ar įstaigos sutartoje vietoje (Moodle, Google Clouds, ir kt.), kad tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys žmonės laisvai galėtų ja pasinaudoti.
 • Konferenciniai skambučiai. Pasinaudojus skaitmeninių technologijų galimybėmis, galima organizuoti tam tikra tema iš ankto startus konferencinius skambučius (Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) visos grupėms vaikams – žinioma, talkinant tėveliams. Jų metu galima pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio žemėlapį ar daug kitų įvairių temų. Tai labai atraktyvu mažiesiesiems.
 • Individualios logopedo pratybos vaikams. Esant poreikiui teikti švietimo pagalbą vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas logopedas teiktų individualias konultacijas vaikui. Vaikas sesijos metu gali matyti, kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuoja, kaip sekasi pratimus atlikti vaikui, galimai pasitelkti ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus.
 • Žaidimai vaidmenimis. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mėgsta mėgdžioti suaugusius ir žaidžia vaidmenų žaidimus. Dažniausiai tokiais atvejais suaugusiajam reikia tik padrąsinti ir paskatinti, padėti ir kartu dalyvauti su vaiku veikloje.
 • Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymas, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.
 • Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką
 • Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, pavyzdžiui, www.sengire.lt, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:


Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“


Svarbiausia, patikrinta ir oficiali informacija apie koronavirusą Lietuvoje

Visi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai