Švietimas Covid-19 sąlygomis

Dažniausiai užduodami klausimai

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar gali mokytojas karantino metu dirbti, vesti pamokas nuotoliniu būdu mokykloje?

Taip, gali dirbti ir / ar vesti pamokas nuotoliniu būdu iš mokyklos. Jam turi būti sudarytos saugios darbo sąlygos, nurodytos sveikatos apsaugos ministro sprendimuose.

Kurių klasių mokiniai per karantiną gali ateiti į mokyklas ar kitas savivaldybės paskirtas vietas ir tenai mokytis nuotoliniu?

Visi 1-12 klasių mokiniai, kurie negali kokybiškai mokytis namuose, pvz., dėl to, kad trūksta internetinės įrangos, tėvai nesudaro tinkamų sąlygų mokymuisi ar pan., mokyklos Vaiko gerovės komisijos sprendimu, ar 1-4 klasių mokiniai, kurių tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Kas nusprendžia, kurie mokiniai gali mokytis mokyklose nuotoliniu būdu?

Sprendimą priima mokyklos Vaiko gerovės komisija ar savivaldybės administracija pagal nusistatytą tvarką. Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė algoritmą, padedantį identifikuoti mokinius, kuriems reikalinga mokymosi pagalba.

Jei mokinys ir jo šeima nepajėgia ar nenori priimti mokytojų, mokyklos siūlomos pagalbos, mokinio mokymosi problemos aptariamos mokyklos Vaiko gerovės komisijoje ir siūloma kita pagalba.

Kas rūpinasi nuotolinio mokymo švietimo įstaigose ar kitose institucijose organizavimu, priežiūrą teikiančiais mokytojais, kitais darbuotojais?

Mokyklos, kurioje vykdoma mokinių priežiūra, vadovas (jeigu nėra savivaldybės nustatyta kitaip) rūpinasi nuotolinio ugdymo, maitinimo ir priežiūros švietimo įstaigose organizavimu. Mokiniams, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, mokyklose skiriamas maitinimas karštu maistu ar maisto daviniu. 

Kaip nustatoma, ar mokiniui reikalinga mokymosi pagalba?

Pagal 5 žingsnių rekomendacinį algoritmą

https://pagalbamokytis.lt/wp-content/uploads/2021/01/Algoritmas.pdf

Kokių sveikatos saugos reikalavimų reikia laikytis mokyklose, dienos centruose ar kitose savivaldybės paskirtose įstaigose, į kurias mokytis nuotoliniu būdu susirenka mokiniai?

Vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinosios sąlygos nustatytos operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. V-3080, kurį galite rasti paspaudę nuorodą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72e708b04e6111eb9dc7b575f08e8bea/asr

Veido apsaugos priemonės. Visi vyresni nei 6 metų asmenys priežiūros paslaugų teikimo vietose, išskyrus mokinius, ugdomus pagal pradinio ugdymo programas, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį).


Kontaktų ribojimas. Priežiūros paslaugos organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 mokinių grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbta tik vienoje grupėje, mokiniai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontaktai tiek patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke.

Bendros veiklos kelioms mokinių grupėms neorganizuojamos.


Tinkamo atstumo laikymasis. Vienam mokiniui priežiūros paslaugų teikimo patalpose skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės). Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.


Maitinimas. Mokinių maitinimą rekomenduojama organizuoti priežiūros paslaugų teikimo patalpose. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpose nėra sąlygų organizuoti mokinių maitinimą ir mokinių maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje ar kitose patalpose, vienu metu joje turi valgyti mokiniai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės valgymo salė ar kita patalpa, kurioje organizuotas mokinių maitinimas turi būti išvėdinama ir išvaloma.


Informacijos pateikimas. Prie įėjimo į priežiūros paslaugų teikimo vietą mokiniams, jų tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

draudimą į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).


Mokinių ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:
turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į priežiūros paslaugų teikimo vietą;
mokinys, kuriam priežiūros paslaugų teikimo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai, įtėviai, globėjai ar atstovai pagal įstatymą. Mokinio tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.


Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdamas apleisti priežiūros paslaugų teikimo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.


Jeigu priežiūros paslaugų teikėjas iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdamas privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.


Draudžiama į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Pašalinių asmenų patekimo ribojimas. Turi būti užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. Pašaliniai asmenys į priežiūros paslaugų teikimo vietą joje esant mokiniams neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas priežiūros paslaugų teikimo organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą patekimas į priežiūros paslaugų teikimo vietą turi būti ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos.

Patalpų priežiūra. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpos, kai jose nėra mokinių, yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant priežiūros paslaugų teikimui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos.


Priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 


Patalpos, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas. Kitas aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 
 

Kaip per karantiną vyksta ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas? 

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Kaip per karantiną vyksta pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas?

Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant visas saugumo sąlygas. Neturintys sąlygų mokytis namuose mokiniai priimami į mokyklas, dienos centrus ar kitas savivaldybės paskirtas vietas ir ten gali mokytis nuotoliniu būdu. 

Kokiais atvejais pradinukai gali lankyti mokyklą?

Tie pradinių klasių mokiniai, kurių tėvai dirba svarbius darbus valdydami epidemiologinę situaciją. Savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, globėjai (pvz., medikai, pareigūnai) privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose. Kompiuteriais ir kitomis priemonėmis juos aprūpina tėvai arba  mokykla – tai priklauso nuo mokyklos ir tėvų sutarimo, nuo abiejų pusių galimybių.

Kaip per karantiną vyksta neformalusis vaikų švietimas? 

Nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus atvejus, kai užsiėmimai galimi atvirose erdvėse ir juose dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai. Per veiklą privaloma užtikrinti operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kaip vyksta neformalus suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus aviacijos bei jūrininkų praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kaip per karantiną vyksta profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos? 

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu.

Kaip per karantiną teikiama švietimo pagalba? 

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Kaip užtikrinamas nemokamas maitinimas vaikams iš socialiai remtinų šeimų?

Kaip ir anksčiau, savivaldybės aprūpina maistu (pristato į namus) tuos vaikus, kurie mokosi nuotoliniu būdu, ir kuriems priklauso nemokamas maitinimas. Taip pat maistu aprūpinami ir tie vaikai, kurie ateina į mokyklas mokytis nuotoliniu būdu. 

Kokių operacijų vadovo nustatytų reikalavimų reikia laikytis organizuojant užimtumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams?

Reikalavimas dėvėti veido apsaugos priemones. Visi asmenys užimtumo organizavimo vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Išimtis taikoma tiems žmonėms, kurie negali dėvėti kaukių dėl savo sveikatos būklės. Kaukių nereikia dėvėti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip pat pradinių klasių mokiniams. 

Kontaktų ribojimas. Mokinių užimtumo veiklos gali būti organizuojamos tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniams. Jos turi būti vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų klasių (grupių, srauto) mokinių kontakto, taip pat mokinių kontakto su pašaliniais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas (ne ilgiau nei 15 min.).

Rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas, pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan. O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Informacijos pateikimas. Užimtumo veiklose dalyvaujantiems mokiniams, jų tėvams, kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt., reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Sveikatos būklės stebėjimas. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima. Turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai. Jiems atvykus pasiimti mokinio mokyklos darbuotojai rekomenduoja kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją.  

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdamas palikti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Sąlygos rankų higienai. Mokinių užimtumo organizavimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. Turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai - gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinamos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

Patalpų vėdinimas ir valymas. Patalpos, kuriose vykdomos mokinių užimtumo veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos mokinių grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas mokinių užimtumo organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Mokinių maitinimas. Jei mokinių užimtumo veiklos trunka ilgiau nei 4 val., jie turi būti maitinami. Pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui tose pačiose užsiėmimų vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra, mokiniai į bendrą valgyklą turi eiti valgyti po vieną klasę (grupę) pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir dažnai liečiami paviršiai nuvalomi.

Ar teikiamos paslaugos žmonių su negalia dienos centruose? 

Socialinės priežiūros paslaugos dienos centruose žmonėms su negalia teikiamos įprastu būdu, laikantis visų saugumo reikalavimų,  išskyrus tuos atvejus, kai įstaigoje nustatomas COVID-19 atvejis.  

 

Ar teikiamos paslaugos vaikų dienos centruose? 

 

Vaikų dienos centrai savo veiklą vykdo įprastu būdu, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. 

 

Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kūrybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.

Kur ieškoti skaitmeninio turinio šaltinių, susižinoti naujienas?

Tinklalapyje emokykla.lt sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, mokyklos kviečiamos teikti ir savo siūlymus.

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos

Jeigu mokyklose stinga lėšų kompiuterinei įrangai, skaitmeniniam turiniui, ar bus skiriami pinigai iš valstybės biudžeto?

Taip, ir 2021 m. mokykloms skirtos valstybės lėšos mokyklų skaitmeninei plėtrai. Ministerija taip pat papildomai perka nešiojamų kompiuterių, parengtas ir pagalbos priemonių paketas. 

Kokiais dokumentais vadovaujasi mokyklos, rinkdamosi skaitmeninius išteklius?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų raštingumo kompetencijai tobulinti. Vadovaudamosi šiais kriterijais, mokyklos gali pasipildyti skaitmeninio turinio ir įrangos išteklius, skirtus skaitmeninio ugdymo plėtrai. 

Išsirinkti priemones padės ministro patvirtintas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Kas ir kaip nusprendžia, kokios kompiuterinės įrangos ar skaitmeninių priemonių įsigyti? Kaip jas padalinti, kad užtektų ir kompiuteriams, ir skaitmeninėms priemonėms, ir mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti?

Kam teikti prioritetus, nusprendžia arba savivaldybė, arba kitas mokyklos steigėjas, arba mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Įsigyjant priemones ar perkant kursus mokytojams atsižvelgiama į konkrečios mokyklos situaciją ir poreikius. Ne daugiau kaip 30 proc. mokyklų skaitmenizavimui skiriamų papildomų lėšų gali būti panaudojama kompiuterinei įrangai.

Kokias skaitmenines priemones galima pirkti? Ar galima įsigyti elektronines pratybas, kad nereikėtų mokėti tėvams?

Nacionalinė švietimo agentūra yra sukaupusi Lietuvoje parengtų ir naudojamų tiek mokamų, tiek ir nemokamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių sąrašą, kuris skelbimas švietimo portale emokykla https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. Tik jas užsakant reikia pasitikrinti, ar pasirinkta priemonė išties atitinka ministro nustatytus kriterijus. Mokykla, pirkdama skaitmenines mokymosi priemones, privalo remtis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais kriterijais skaitmeninėms mokymosi priemonėms.

Mokyklos gali įsigyti įvairaus skaitmeninio turinio, taip pat ir elektroninių pratybų.

Ar nustatyta, ką konkrečiai galima įsigyti iš skaitmenizacijai skiriamų pinigų, kokios kompiuterinės įrangos?

Galima pirkti kompiuterių ir kompiuterinės įrangos, leisti mokytojus į skaitmeninės kompetencijos tobulinimo kursus. Galima užsisakyti skaitmeninio turinio: skaitmeninių visų mokomųjų dalykų priemonių įvairaus amžiaus vaikams ir mokiniams, įskaitant vadovėlius, internetines mokymo sistemas, virtualias mokymo aplinkas, mokymosi programėles, skaitmeninius muzikos, dailės bei kino kūrinių archyvus, skaitmeninę metodinę medžiagą mokytojams, vaizdo pamokų įrašus, skaitmeninius edukacinius žaidimus, virtualias bibliotekas ir kt.

Iš kur galima pirkti įrangą, skaitmeninius išteklius?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, iš mokyklos ar savivaldybės pasirinktų tiekėjų. Jų gali būti ne vienas. Svarbu, kad skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, priemonės, informacinių ir komunikacinių technologijų įranga, taip pat ir mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimo kursai atitiktų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus.

Kokie pagrindiniai reikalavimai kompiuterinei įrangai ir priemonėms įsigyti?

  • Skaitmeninių išteklių turinyje neturi būti diskriminacinio pobūdžio informacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio ekonominio statuso, lyties, amžiaus, specialiųjų poreikių, etninės kilmės ar kt.
  • Turinys turi būti parengtas valstybine kalba, išskyrus, jeigu jis skiriamas mokiniams, besimokantiems tautinių mažumų mokyklose, arba skirtas mokytis užsienio kalbų.
  • Neturi būti jokios reklaminės medžiagos.
  • Priemonės turi veikti tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, nepriklausomai  nuo juose esančios operacinės programinės įrangos tipo.
  • Kartu su perkama įranga ar skaitmeniniu turiniu turi būti pridėtas naudojimo vadovas lietuvių kalba.
  • Turi būti nurodyti teikėjo techninės pagalbos kontaktai ir veikianti pagalbos sistema, kuri užtikrintų kylančių problemų sprendimą per 1–3 darbo dienas.
  • Paslaugos turi būti teikiamos, o prekės teikiamos ne trumpiau kaip dvejus metus, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo sutarties sudarymo dienos.

Ar galima visą sumą, skiriamą mokyklai skaitmeninėms priemonėms įsigyti, išnaudoti vienam tiekėjui. Pvz., už visą sumą pirkti vienos skaitmeninės mokymosi priemonės licencijas? Ar privaloma pirkti būtent dvejų metų licencijas? Ar galima pirkti du kartus po metines licencijas?

Galima, jeigu taip nusprendžia steigėjas arba mokykla.

Kokie reikalavimai įsigyjant mokytojų skaitmeninės kvalifikacijos paslaugas?

  • Programos turi atitikti švietimo ir mokslo ministro 2007 m. patvirtintą Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
  •  Programos turi apimti vieną ar keletą skaitmeninio raštingumo kompetencijos sričių, o kiekvienos iš sričių apimtis - ne mažesnė nei 16 valandų vienai kompetencijai.
  • Programa privalo būti užregistruota Neformaliojo švietimo programų registre.

Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai: ką svarbu žinoti 2021 metais?

Pandemijai tebesitęsiant, kitų metų pradžioje ir toliau galios karantino apribojimai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais išduodamas nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai ir kada skiriama didesnė ligos išmoka susirgus COVID-19 vykdant profesinę veiklą. 
Kai priešmokyklinukus ir ikimokyklinukus namuose prižiūri tėvai
Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.
Kai pradinukai mokosi nuotoliniu būdu
Pasibaigus žiemos atostogoms, pradinukų mokymas bus tęsiamas nuotoliniu būdu. Tėvai gali derinti darbą iš namų ir vaiko priežiūrą arba kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, gauti ligos išmoką ir padėti atžaloms mokytis.
Ligos išmoka už vaiko priežiūrą gali būti mokama vaiko tėvams, globėjams ar dirbantiems seneliams.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o nuotolinis mokymas išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.
Kai vaikų su negalia ugdymas vyksta įprastai
Specialiosiose mokyklose, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio ugdymo ar vidurinio ugdymo programas besimokantys vaikai su negalia bus ir toliau ugdomi įprastu būdu – mokyklose. Tačiau tėvai, nusprendę vaiko su negalia neleisti į ugdymo įstaigą, galės kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ir gauti ligos išmoką.
5–12 klasių mokiniai nuotoliniu būdu mokosi nuo gruodžio 9 d. Tokio amžiaus vaikai yra savarankiški ir jų priežiūrai nedarbingumo pažymėjimas nesuteikiamas. Tačiau, jeigu nuotoliniu būdu šiose klasėse mokosi vaikas su negalia, tėvams nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas ir ligos išmoka už vaiko su negalia priežiūrą skiriama.
Kai užsikrečiama koronavirusu vykdant profesinę veiklą
Kai medikai, pareigūnai ar švietimo darbuotojai  užsikrečia koronavirusu vykdydami savo profesinę veiklą sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiaisiais ir kartu darbovietėje nedirbančiais asmenimis yra neišvengiamas arba būtinas, jie laikino nedarbingumo laikotarpiu gali gauti 100 proc. darbo užmokesčio „į rankas“ dydžio siekiančią ligos išmoką.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iki asmuo taps vėl darbingas.
LIGOS IŠMOKA: 77,58 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“
Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas
Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to reikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia, tuomet tėvai, globėjai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti pratęsiama po 14 kalendorinių dienų.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.
Kai vaikas turi izoliuotis
Kai vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, taikoma privaloma izoliacija, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie pedagogų skiepus ir testavimą – šio skyriaus skiltyje „Informacija apie vakcinavimą“.