Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Aktualu 2017–2018 m. m.

   Dėl dermės su atnaujintais bendraisiais ugdymo planais, kitais teisės aktais ir siekiant aiškumo bei skaidrumo mokinių pasiekimų įvertinime, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše (toliau – aprašas) patikslintos nuostatos dėl įvertinimų fiksavimo tvarkos baigiantis trimestrui, pusmečiui ar metams. Apraše (21 punktas) nustatyta, kad, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme fiksuojant ugdymo laikotarpio įvertinimus, būtų skaičiuojamas svertinis arba aritmetinis vidurkis (kokį vidurkį skaičiuoti, susitariama mokykloje). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2017–2018 m. m. mokinio pasiekimų įvertinimo fiksavime nebenaudojamas įrašas „neatestuota“. Nustatyta, kad tokiu atveju, jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. Jei mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi būti suteikta reikiama mokymosi pagalba.
   Mokykla mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką turi skelbti mokyklos tinklalapyje.