Ugdymas

Ugdymo programos

Atnaujinta: 2018 12 05

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas 

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos:

Archyvas

Etninė kultūra:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Pasipriešinimo istorijos programa:

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa:

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa

Vidurinis ugdymas

Žmogaus saugos bendroji programa:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa:

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa:

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa

Specialusis ugdymas(is), mokymosi ir švietimo pagalba

Jei mokykloje yra specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, svarbu, kad su jais dirbtų visa komanda – mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Tik bendradarbiaudami mokytojai gali teikti ugdymą, kuris atlieps geriausiai mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, o švietimo pagalba taps veiksmingesnė ir padedanti mokiniui dalyvauti ugdyme, įveikti mokymosi sunkumų priežastis. Kaip pritaikyti ugdymo turinį mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytojui padės rekomendacijos, teikiamos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos ir švietimo pagalbos specialistų. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas.
Pritaikydami specialistų rekomendacijas mokytojai turėtų konsultuotis ir su mokinio tėvais. 
Kai klasėje mokosi 1–4 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, mokytojui gali būti nustatomas 5–10 proc. priedas prie atlyginimo. Kai 5 ir daugiau tokių mokinių, – iki 20 proc. priedas. Tai nustato Švietimo įstaigų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Dokumentai 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

 

Sutikimai vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas

Archyvas

Kultūrinis ir meninis ugdymas

Specializuoto ugdymo krypties programos

Netradicinis ugdymas

Netradicinis ugdymas tai: pagal formaliojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ir (ar) neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo) ugdymo programas vykdomas ugdymas, grindžiamas savita pedagogine sistema (M. Montessori, Valdorfo, Š. Suzuki ir kt.) ar atskirais jos elementais.

Netradicinio ugdymo koncepcija

Netradicinio ugdymo kryptys: