Ministerija ir profsąjungos

Pranešimai žiniasklaidai

ŠMM pradėjo derybas su profesinės sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo
2015 m. birželio 23 d.

Antradienį Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė pradėjo derybas su Lietuvos profesinės sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo. Tokia sutartis, kuri padėtų įgyvendinti socialinę partnerystę ir nustatyti švietimo socialines, ekonomikos plėtros kryptis, šalies istorijoje būtų pasirašoma pirmą kartą. Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministeriją vesti derybas su profesinės sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo įgaliojo balandžio 8 d. nutarimu.

Profesinės sąjungos į derybas atėjo nesusitarusios dėl jas apjungsiančios Jungtinės atstovybės, kuri deramai joms atstovautų pasirašant dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Todėl Švietimo ir mokslo ministerija susitarė su profesinėmis sąjungomis, kad jos per dvi savaites suderintų savo pozicijas ir pasirašytų Jungtinės atstovybės sutartį, tuomet derybos bus tęsiamos.

„Galime derėtis su visomis profesinės sąjungomis atskirai, tačiau jeigu jūs rasite būdą susitarti, mums visiems dirbti kartu bus lengviau, o derybos vyks konstruktyviau. Susitarkite tarpusavyje, svarbiausia – geranoriškumas, tuomet judėsime pirmyn ir nudirbsime reikšmingus darbus visi kartu“, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Lietuvoje iš viso veikia aštuonios profesinės sąjungos, iš kurių šešios teigė sutarusios dėl Jungtinės atstovybės sutarties, su dviem - Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“ – derinimas dėl sutarties tebevyksta.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/smm-pradejo-derybas-su-profesinemis-sajungomis-del-lietuvos-svietimo-sakos-kolektyvines-sutarties-parengimo

 

D. Pavalkis: padėjome pagrindus kolektyvinei švietimo šakos sutarčiai
2015 m. gegužės 11 d.

Darbą Švietimo ir mokslo ministerijoje baigiantis ministras prof. Dainius Pavalkis susitiko su šalies pedagogų profesinėmis sąjungomis.
Susitikimo metu kalbėta dėl vienos pedagogams atstovaujančios profesinių sąjungų atstovybės, kuri derėtųsi su Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties, sudarymo.
„Septynios profesinės sąjungos turi sudaryti vieną jungtinę atstovybę deryboms su Švietimo ir mokslo ministerija. Sutarėme, kad derybos vyks vadovaujantis Premjero sudarytos darbo grupės išvadomis dėl socialinių pedagogų garantijų, švietimo finansavimo, mokyklų tinklo. Darbo grupė nuveikė didžiulį darbą, kai kurios nuostatos – pavyzdžiui, dėl klasės krepšelio, į pensiją išeinančių pedagogų užmokesčio fondo, - jau pradedamos įgyvendinti“, – sakė D. Pavalkis.
Kovą veiklą baigusi darbo grupė, kurioje dirbo ministerijų ir pedagogų profesinių sąjungų atstovai, sutarė, kad siekiant spręsti bendrojo ugdymo finansavimo klausimus turi būti tobulinama ugdymo finansavimo metodika. Finansavimas ugdymo procesui turi būti skaičiuojamas ne mokiniui, o klasei – t.y. mokinio krepšelį turėtų keisti klasės krepšelis.
Įkurtas lėšų fondas pedagogams, dėl pensinio amžiaus paliekantiems švietimo sistemą. Šiais metais tam skirta beveik 1,7 mln. Eurų.
Darbo grupė pasiūlė kasmet palaipsniui didinti auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, kol jie pasiektų kitų mokytojų darbo apmokėjimo lygį.
Kad finansiniai ištekliai būtų naudojami racionaliai, buvo sutarta tęsti mokyklų tinklo optimizavimą, griežčiau reglamentuoti klasių komplektavimą bei lėšų naudojimą mokyklų administravimui.
Siūlymus pateikusiai darbo grupei vadovavo ministras Dainius Pavalkis, joje dirbo Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai bei socialinių partnerių – profesinių sąjungų – vadovai.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/d-pavalkis-padejome-pagrindus-kolektyvinei-svietimo-sakos-sutarciai

 

Aktualias švietimo problemas spręs bendra darbo grupė, sudaryta iš švietimo darbuotojų profsąjungų, ministerijų atstovų
2014 m. rugpjūčio 27 d.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus potvarkiu sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo parengti. Darbo grupei vadovaus švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.
Darbo grupė, į kurią įeina Vyriausybės, ministerijų, profesinių sąjungų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, į pirmąjį posėdį rinksis rugsėjo 3 dieną. Konkrečius pasiūlymus, kaip pagerinti mokinių ugdymo kokybę ir sudaryti geresnes mokytojų darbo sąlygas, grupės nariai pateiks vasario 1 dieną.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/aktualias-svietimo-problemas-spres-bendra-darbo-grupe-sudaryta-is-svietimo-darbuotoju-profsajungu-ministeriju-atstovu

 

Ministras D. Pavalkis dalyvavo diskusijoje apie socialinį dialogą švietime
2014 m. spalio 1 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis dalyvavo Vilniuje  Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto (ETUCE) surengtame apvaliojo stalo susitikime „Sektorinis socialinis dialogas švietime. Nacionalinio potencialo stiprinimas.“
Ministras D. Pavalkis pabrėžė, kad  Lietuvos  švietimo ir mokslo ministerija nuolat dirba su socialiniais partneriais, kurių turi daug – įvairios mokytojų asociacijos, mokyklų ir mokyklų vadovų organizacijos ir 7 mokytojų profesinės sąjungos.
“Turiu pripažinti ir pasidžiaugti vienu iš paskutiniųjų socialinio dialogo paieškos pavyzdžių – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vykdomu projektu „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“. Daugybė profesinių sąjungų atstovų turėjo galimybę dalyvauti mokymuose. Kaip lygiaverčiai partneriai renginiuose dalyvavo tiek švietimo sektoriaus darbdavių, tiek darbuotojų atstovai bandydami rasti pagrindą kolektyvinei šakos sutarčiai parengti. Pirmas žingsnis šia linkme padarytas – pasirašyta Švietimo  ir mokslo ministerijos sutartis su Lietuvos švietimo profesine sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesine sąjunga. Sutartis yra pagrindas dialogui su mokytojus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis, kuris yra labai svarbus, nes kalbant, analizuojant, derinant įvairias pozicijas galima rasti pačius geriausius sprendimus“, - sakė ministras D. Pavalkis.
Pasak ministro, socialiniame dialoge svarbiausia ne formalus raštiškas susitarimas, o visų šalių nusiteikimas kartu įvardyti ir spręsti problemas.
Rugsėjo pradžioje Premjero potvarkiu aktualioms švietimo problemoms spręsti įkurta tarpinstitucinė darbo grupė, kurią sudaro įvairių ministerijų ir profesinių sąjungų atstovai. Grupei vadovauja ministras D. Pavalkis. Pagrindiniai darbo grupės klausimai yra mokytojų ir mokinių skaičiaus santykio sureguliavimas, socialinių, saugių darbo sąlygų mokytojams užtikrinimas, švietimo sistemos finansavimo ir jo modelio tobulinimas, pedagogų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas bei kt.
Ketvirtadienį darbo grupė renkasi į trečiąją posėdį.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministras-d-pavalkis-dalyvavo-diskusijoje-apie-socialini-dialoga-svietime

 

Ar Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybei reikalingas konstruktyvus bendradarbiavimas?
2014 m. spalio 28 d.

Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybė (kurią sudaro  Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“) beveik metus vykdo destruktyvią veiklą, tačiau nesiekia jokio konstruktyvaus dialogo ieškant geriausių  sprendimų mokytojams aktualiausiais klausimais.
Iš birželio mėnesį Jungtinės atstovybės pateiktų reikalavimų aiškiai matyti, kad siekiama streikuoti.
Rugsėjo 9 d. Trišalė taryba atsisakė svarstyti Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės kreipimąsi „Dėl švietimo šakos darbuotojų streiko skelbimo“, nematydama tam pagrindo: vyriausybiniu lygmeniu pradėtas dialogas su įvairiomis švietimo profesinėmis sąjungomis.
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama konstruktyvaus dialogo, pritarė Jungtinės atstovybės pasiūlymui nagrinėti jos birželio 17 d. iškeltus reikalavimus pasitelkus tarpininką. Ministerija pritarė profsąjungų pasiūlytai tarpininko kandidatūrai ir parengė trišalės sutarties dėl tarpininkavimo ministerijos ir profsąjungų derybose projektą, kuris buvo derinamas su suinteresuotoms pusėms. Deja, į ministerijos kvietimą galutinai suderinti sutartį A. Navickas neatsiliepė, o spalio 27 d. jo atstovas informavo, kad Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė atsisako pasirašyti trišalę sutartį. Ministerijos nuomone, šiuo atveju ieškoma formalių kliūčių ginčui spręsti taikiu keliu, tačiau ir šioje situacijoje ministerija atvira dialogui.
Primename, konstruktyvus socialinis dialogas vyksta ir rugpjūčio 27 d. Premjero potvarkiu sudarytoje darbo grupėje švietimo finansavimo, kokybės, mokytojų darbo sąlygų gerinimo,  pensinio amžiaus sulaukusių mokytojų išėjimo iš darbo ir kitus pedagogams aktualius klausimus. Į darbo grupės sudėtį įtraukti skirtingų profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir A. Navickas.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ar-lietuvos-svietimo-profesiniu-sajungu-jungtine-atstovybei-reikalingas-konstruktyvusbendradarbiavimas

 

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia profsąjungas konstruktyviam dialogui
2014 m. spalio 28 d.

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinę atstovybę konstruktyviam pokalbiui.
„Švietimo ir mokslo ministerija kalbasi su visais, norinčiais kalbėtis. Esame visada atviri konstruktyviam dialogui. Jį ir siūlome užuot dirbtinai ieškojus priešų ir kėlus įtampą“, - sako švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.
Pasak viceministrės, nors šiuo metu pedagogų darbo užmokestis nėra toks, kokio norėtųsi, bendrai švietimo finansavimas didėja ir ieškoma galybių dar jį didinti.
Nuo 2014 m. po 4 metų pertraukos mokinio krepšelis vėl pradėjo didėti: 2014 m. jis padidintas 38 Lt (nuo 3310 Lt iki 3348 Lt), o 2015 m. planuojama, kad mokinio krepšelis padidės dar 32 Lt ir sudarys 3380 Lt (arba 979 Eur).
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. mokytojams, kurie klasėje dirba su 23 ir daugiau mokinių, mokinių darbų tikrinimui tarifikuojama daugiau valandų, už kurias papildomai apmokama.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. planuojama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokestį. Tam ketinama nukreipti dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsilaisvinusias mokinio krepšelio lėšas.
Pasak viceministrės, Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės birželį iškelti reikalavimai iki rugsėjo 1 d. atkurti mokinio krepšelį į prieš krizinį lygį ar padidinti pedagogų darbo užmokestį   negali būti įgyvendinami per trumpą laiką. „Tačiau pagal galimybes didiname švietimo finansavimą, turime numatyti ir ilgalaikę mokytojų darbo apmokėjimo programą“, - sako G. Krasauskienė.
Švietimo finansavimo, kokybės, mokytojų darbo sąlygų gerinimo, pensinio amžiaus sulaukusių mokytojų išėjimo iš darbo ir kitoms problemoms spręsti Premjero potvarkiu sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įtraukti skirtingų profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir A. Navickas.
Spalio 27 d. Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybė atsisakė pasirašyti trišalę sutartį dėl tarpininkavimo ministerijos ir profsąjungų derybose.  Profesinės sąjungos, pasiūliusios tarpininką dar rugsėjo 11 d., daugiau kaip mėnesį neskubėjo pasirašyti sutarties, nors Švietimo ir mokslo ministerija profesinių sąjungų atstovo prašymu parengė jos projektą, kuriam esminių pastabų šalys neturėjo. Ministerijos nuomone, šiuo atveju ieškoma formalių kliūčių ginčui spręsti taikiu keliu, tačiau ir šioje situacijoje ministerija atvira dialogui.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-kviecia-profsajungas-konstruktyviam-dialogui

 

D. Pavalkis: švietimo finansavimo ir pedagogų algų didinimas yra ilgalaikis prioritetas
2014 m. lapkričio 27 d.

Nuo sausio 1 d. dešimtadaliu, arba apie 200 litų, didėja darželių auklėtojų atlyginimai. 32 litais didinamas mokinio krepšelis. 2015 m. jis sudarys 3380 Lt, arba 980 Eur. Šios priemonės buvo pristatytos šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje susirinkusios darbo grupės, rengiančios siūlymus dėl mokinių ugdymo kokybės ir mokytojų socialinių sąlygų gerinimo, posėdyje. Jame svarstytos ir tolimesnės švietimo sistemos optimizavimo ir pedagogų socialinių garantijų gerinimo gairės.
„Kitų metų valstybės biudžeto projektas palankus švietimui. Finansavimas auga 47 mln. Lt, iš jų 30 mln. skiriami auklėtojų algoms didinti. Tačiau to nepakanka. Atsižvelgiant į mokytojų darbo sudėtingumą ir svarbą visuomenei, būtina gerinti pedagogų darbo apmokėjimo sąlygas, atkurti iki krizės buvusią situaciją ir svarstyti tolesnio pedagogų darbo užmokesčio didinimo galimybes. Turi būti tobulinama ir pati darbo apmokėjimo sistema, kad ji motyvuotų siekti gerų darbo rezultatų ir būtų užtikrinta ugdymo kokybė. Finansavimo ir pedagogų algų didinimas yra ilgalaikis mano ir ministerijos prioritetas,“ - sakė švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.
Švietimo ir mokslo ministerija  siūlo nuo kitų mokslo metų pakelti minimalią pedagogų tarnybinių koeficientų ribą iki vidurkio ir palaipsniui didinti atlygio koeficientą R. Papildomai 2015-2016 m. tam reikėtų per 100 mln. Lt.
Taip pat svarstyti Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymai, kaip užtikrinti stabilesnį mokytojų darbo krūvį ir užmokestį mažėjant mokinių skaičiui:
• Nuo 2016 m. siūloma taikyti naują ugdymo finansavimo metodiką – keičiant mokinio krepšelį klasės krepšeliu. Tai leistų užtikrinti adekvatų ugdymo finansavimą, mažėjant mokinių skaičiui ir mokytojų darbo krūviui. Kitąmet nauja metodika būtų išbandoma kai kuriose savivaldybėse.
• Pristatytos galimybės įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, užtikrinantį stabilesnį pedagogų darbo krūvį ir užmokestį.
• Nuo 2015 m. veiks fondas, užtikrinantis socialines garantijas pedagogams, dėl pensinio amžiaus ar kitų priežasčių paliekantiems švietimo sistemą. Tam numatyta 6 mln. Lt.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis mokytojų bruto (ikimokestinis) darbo užmokestis 2014 m. II ketvirtį sudarė 2 640 Lt ir buvo 284 Lt (arba 12 proc.) didesnis nei vidutinis darbo užmokestis šalyje arba 177 Lt (arba 7,2 proc.) didesnis nei vidutinis darbo užmokestis valstybės sektoriuje. Tačiau pastebėtina, kad dėl mažėjančio mokinių skaičiaus darosi vis sunkiau suformuoti pilną mokytojo darbo krūvį, todėl dalies mokytojų atlyginimai yra mažesni.
Rugpjūčio pabaigoje Premjero potvarkiu sudaryta darbo grupė rengia siūlymus dėl ugdymo kokybės ir pedagogų darbo sąlygų gerinimo. Grupei vadovauja švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis, joje dirba Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai bei pedagogų profesinių sąjungų vadovai.
Pagrindiniai darbo grupės klausimai yra mokytojų ir mokinių skaičiaus santykio sureguliavimas, socialinių, saugių darbo sąlygų mokytojams užtikrinimas, švietimo sistemos finansavimo ir jo modelio tobulinimas, pedagogų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/d-pavalkis-svietimo-finansavimo-ir-pedagogu-algu-didinimas-yra-ilgalaikis-prioritetas

 

Ministras susitiko su mokytojų profesinių sąjungų vadovais
2014 m. sausio 16 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vadovais Eugenijumi Jesinu bei Audriumi Jurgelevičiumi.
Susitikimo metu buvo apsikeista nuomonėmis dėl švietimo finansavo sistemos ir pedagogų darbo apmokėjimo modelio keitimo galimybių. Taip pat nuspręsta vasarį pasirašyti ministerijos ir profesinių sąjungų susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo srityje.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministras-susitiko-su-mokytoju-profesiniu-sajungu-vadovais


Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis: sieksime didinti mokytojų atlyginimus, o sutaupytas mokinio krepšelio lėšas palikti mokymo reikmėms
2013 m. birželio 27 d.


Švietimo ir mokslo ministerija sieks, kad 2014 m. lėšos, kurios sutaupomos dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, būtų skiriamos švietimo kokybei ir prieinamumui, o ne grąžinamos atgal į biudžetą, kaip yra iki šiol. Ateinančiais metais planuojama didinti vidutinį sąlyginį mokytojo tarifinio atlygio koeficientą. Šias artimiausias švietimo gaires savo pranešime „Lietuvos švietimas – šalies prioritetas“ nubrėžė švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis per vakar Seime vykusią švietimui skirtą konferenciją.
„Jei nagrinėjame Europos Sąjungos ir nacionalinius dokumentus, tai matome, kad švietimas neabejotinai yra prioritetas, tačiau skiriant finansavimą tas prioritetiškumas dingsta“, – sako švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis.
Kaip pabrėžia ministras, bus siekiama ne tik nemažinti mokinio krepšeliui skiriamų lėšų, bet ir pagal galimybes didinti. Net jei kitąmet būtų išlaikoma ta pati mokinio krepšelio dotacijos suma kaip ir 2013 m. (tai yra 1 934 mln. Lt), būtų sušvelninta mokyklų finansinė padėtis dėl to, kad mažėja klasių komplektų (padidinant mokinio krepšelio dydį 38 litais iš mažėjančios nuo rugsėjo dotacijos sumos).
Be to, finansavimas būtų suderintas su Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimais – sumažinti mokinių vidurkiai, pagal kuriuos skaičiuojamas mokinio krepšelis 11 ir 12 klasėms, 20 proc. padidintas pedagoginių psichologinių tarnybų finansavimas.

Būtų peržiūrėtas mokyklų suskirstymas pagal dydį ir įvesta papildoma mokyklų grupė („laiptelis“) miestelio arba kaimo pagrindinėms mokykloms (progimnazijoms), kuriose mokosi nuo 201 iki 300 mokinių. Ketinama peržiūrėti sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientus suaugusiųjų, tardymo izoliatorių, sanatorijų, ligoninių ir kt. mokyklų klasėse. Būtų nustatyti kriterijai mokykloms, kurioms taikomos finansavimo išimtys (miesto pakraščio, pasienio, daugiakalbėje aplinkoje esanti, mišri mokykla ir kt.), pagal kai kuriuos iš jų didėtų mokinio krepšelio lėšos.

2014 m. planuojama didinti vidutinį sąlyginį mokytojo tarifinio atlygio koeficientą. Tam papildomai reikėtų 63 mln. Lt. Šiai nuostatai pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijoje. Dėl šio siūlymo mokinio krepšelio dydis didėtų 61 Lt.

Jei būtų pakeista Biudžeto patvirtinimo įstatymo nuostata, pagal kurią dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d. nepanaudota specialios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti grąžinama į valstybės biudžetą, tai sutaupytas lėšas Švietimo ir mokslo ministerija perskirstytų savivaldybėms pagal Mokinio krepšelio metodikoje nustatytą tvarką. Kaip akcentuoja ministras D. Pavalkis, šios lėšos pirmiausia būtų nukreipiamos pedagogų išeitinėms išmokoms, taip pat kitoms mokymo reikmėms.
Iš viso mokinio krepšelio dydis 2014 metais siektų 3409 Lt.

Šie pakeitimai bus diskusijos objektas svarstant 2014 metų nacionalinį biudžetą.

Nacionalinio biudžeto asignavimai švietimui ir mokslui 2013 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo 701 mln. Lt, arba apie 10 proc. Nacionalinio biudžeto asignavimų švietimui ir mokslui dalis nuo BVP 2009–2013 m. laikotarpiu mažėjo nuo 7 proc. iki 5 proc. (2013 m.).

Konferenciją „Lietuvos švietimas — šalies prioritetas ir jo identifikavimo bei įteisinimo problemos“ organizavo Darbo partijos frakcija kartu su Lietuvos švietimo įstaigų profesine sąjunga bei Lietuvos švietimo profesine sąjunga.


ŠMM rengiami projektai bus aptarti ministerijos vadovybės ir pedagogų profesinių sąjungų susitikime
2013 m. gegužės 23 d.

Gegužės 22 d. švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitikime su Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke Audrone Pitrėniene, kitais Seimo nariais bei dviejų švietimo profesinių sąjungų lyderiais Eugenijumi Jesinu ir Audriumi Jurgelevičiumi aptarė švietimo aktualijas.
Susitikime apsikeista nuomonėmis dėl Mokinio krepšelio metodikos krypčių ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projektų. Sutarta surengti bendrą ministerijos vadovybės, profesinių sąjungų atstovų susitikimą birželio 7 d. ir išsamiai pristatyti, aptarti šiuos ministerijos darbo grupių paruoštus projektus.

 

Švietimo ir mokslo ministras su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais aptarė aukštojo mokslo klausimus
2013 m. vasario 12 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais. Susitikime aptartos aukštojo mokslo aktualijos ir susitarta bendradarbiauti sprendžiant studijoms ir mokslui svarbias problemas.
Švietimo ir mokslo ministras pažymėjo, kad Vyriausybės programoje numatyta priimant sprendimus tartis su socialiniais partneriais ir pabrėžė bendrą tikslą siekti aukštos mokymo ir studijų kokybės ir efektyvaus valstybės lėšų naudojimo.

Susitikime diskutuota valstybės finansavimo studijoms, dėstytojų atlyginimų, socialinių garantijų ir darbo krūvių, mokslo produkcijos vertinimo ir moksliniams tyrimams skirtų viešųjų pirkimų bei kitais klausimais.

Švietimo ir mokslo ministras pakvietė Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą aktyviai bendradarbiauti sprendžiant iškylančias aukštojo mokslo problemas ir įsitraukti į darbo grupes, svarstančias su mokslu susijusius klausimus. Dainius Pavalkis taip pat paragino profsąjungas būti aktyvias savo bendruomenėse siekiant aukštųjų mokyklų atskaitomybės visuomenei.


Ministras tęsia susitikimus su pedagogų profesinėmis sąjungomis
2013 m. sausio 16 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininke Jūrate Voloskevičiene ir pavaduotoja Ingrida Pagrandiene. Sutikimo metu buvo aptarti aktualūs švietimo klausimai ir bendradarbiavimo galimybės.
Profesinės sąjungos atstovės išsakė poziciją dėl 2014 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo principų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo problemų, mokytojų profesijos įvaizdžio gerinimo ir socialinio dialogo tarp ministerijos ir pedagogų atstovų stiprinimo.

Ministras D. Pavalkis užtikrino, kad pradėtas bendradarbiavimas su socialiniai partneriais bus tęsiamas.

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga priklauso Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centrui. Šis centras taip pat vienija Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą, Krikščionišką švietimo darbuotojų profesinę sąjungą ir „Sandraugą“.


Ministras Dainius Pavalkis susitiko su profesinių sąjungų atstovais
2013 m. sausio 11 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su dviejų pedagogų profsąjungų – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos – atstovais.
Susitikimo metu aptarti švietimo įstaigų finansavimo, mokytojų darbo apmokėjimo klausimai, bendradarbiavimo galimybės.

Pasak ministro D. Pavalkio, pradėtas socialinis dialogas su visomis mokytojus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis bus tęsiamas, bus ieškoma būdų didinti švietimo finansavimą, kad dėl mokinių skaičiaus mažėjimo nenukentėtų bendras švietimo finansavimo lygis.

Mokinio krepšelis 2013 m. yra tokio pat dydžio, kaip ir ankstesniais metais, 3310 Lt vienam mokiniui per metus. Tai įtvirtinta Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Mokinio krepšelio lėšos – tai pinigai mokytojų atlyginimams, mokytojų kvalifikacijai, mokymo priemonėms ir kitai ugdomajai veiklai.

2013 m. susidarė 16 mln. Lt švietimo biudžeto deficitas dėl 6,4 tūkst. išaugusio vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Numatyta, kad šios lėšos bus kompensuotos paskutiniame metų ketvirtyje.


Ministras tęsia susitikimus su pedagogų profesinėmis sąjungomis
2013 m. sausio 16 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininke Jūrate Voloskevičiene ir pavaduotoja Ingrida Pagrandiene. Sutikimo metu buvo aptarti aktualūs švietimo klausimai ir bendradarbiavimo galimybės.
Profesinės sąjungos atstovės išsakė poziciją dėl 2014 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo principų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo problemų, mokytojų profesijos įvaizdžio gerinimo ir socialinio dialogo tarp ministerijos ir pedagogų atstovų stiprinimo.

Ministras D. Pavalkis užtikrino, kad pradėtas bendradarbiavimas su socialiniai partneriais bus tęsiamas.

 

Švietimo ir mokslo ministras su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais aptarė aukštojo mokslo klausimus
2013 m. vasario 12 d.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais. Susitikime aptartos aukštojo mokslo aktualijos ir susitarta bendradarbiauti sprendžiant studijoms ir mokslui svarbias problemas.
Švietimo ir mokslo ministras pažymėjo, kad Vyriausybės programoje numatyta priimant sprendimus tartis su socialiniais partneriais ir pabrėžė bendrą tikslą siekti aukštos mokymo ir studijų kokybės ir efektyvaus valstybės lėšų naudojimo.

Susitikime diskutuota valstybės finansavimo studijoms, dėstytojų atlyginimų, socialinių garantijų ir darbo krūvių, mokslo produkcijos vertinimo ir moksliniams tyrimams skirtų viešųjų pirkimų bei kitais klausimais.

Švietimo ir mokslo ministras pakvietė Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą aktyviai bendradarbiauti sprendžiant iškylančias aukštojo mokslo problemas ir įsitraukti į darbo grupes, svarstančias su mokslu susijusius klausimus. Dainius Pavalkis taip pat paragino profsąjungas būti aktyvias savo bendruomenėse siekiant aukštųjų mokyklų atskaitomybės visuomenei.


ŠMM rengiami projektai bus aptarti ministerijos vadovybės ir pedagogų profesinių sąjungų susitikime
2013 m. gegužės 23 d.

Gegužės 22 d. švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitikime su Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke Audrone Pitrėniene, kitais Seimo nariais bei dviejų švietimo profesinių sąjungų lyderiais Eugenijumi Jesinu ir Audriumi Jurgelevičiumi aptarė švietimo aktualijas.
Susitikime apsikeista nuomonėmis dėl Mokinio krepšelio metodikos krypčių ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projektų. Sutarta surengti bendrą ministerijos vadovybės, profesinių sąjungų atstovų susitikimą birželio 7 d. ir išsamiai pristatyti, aptarti šiuos ministerijos darbo grupių paruoštus projektus.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijoje svarstyti projektai dėl švietimo finansavimo ir mokyklų tinklo
2013 m. birželio 12 d.

Švietimo ir mokslo ministerija siekia, kad jau nuo šio rugsėjo dėl mažėjančio mokinių skaičiaus nepanaudoti mokinio krepšelio pinigai liktų švietime, o šiam tikslui skiriamos biudžeto dotacijos apimtys nemažėtų. Tai leistų išsaugoti mažesnes mokyklas kaimo vietovėse, amortizuoti lėšų trūkumą klasių komplektams išlaikyti, padidinti pedagoginių psichologinių tarnybų finansavimą bei atlikti kitus būtinus pakeitimus.
Tai numatyta įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas parengtuose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių ir Mokinio krepšelio metodikos tobulinimo projektuose. Juos rengė Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės, kurių veikloje dalyvavo švietimo profesinių sąjungų, švietimo asociacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, ŠMM specialistai.

„Mūsų įsitikinimu, dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsilaisvinusios mokinio krepšelio lėšos turi būti investuojamos į švietimo kokybę ir prieinamumą, todėl kitų metų valstybės dotacija švietimui turi būti ne mažesnė kaip šiemet. Reikėtų atsisakyti Biudžeto patvirtinimo įstatymo nuostatos, pagal kurią dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d. nepanaudota specialios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti paskutinį metų ketvirtį grąžinama į valstybės biudžetą“, - sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Siekiant išlaikyti mokinių mažėjimą patiriančias mokyklas, ypač kaimo vietovėse, siūloma nustatyti mažesnį reikiamą mokinių skaičių vyresnėse klasėse, leisti mokykloms jungti po dvi nebūtinai gretimas 5-8 klases.

Projekte siūloma mažinti reikalavimus vidurinėms mokykloms sudarant 11-as klases, taip pat reikalavimus vidurinėms mokykloms, pretenduojančioms tapti gimnazijomis. Mieste esančios mokyklos galėtų turėti po dvi 11 ir 12 klases (dabar privalo turėti 3 vienuoliktąsias klases), o kaimo mokyklos – po vieną 11 ir 12 klases (dabar privalo turėti dvi). Mažėtų ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse.

Mokinio krepšelio metodikos tobulinimo ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių projektai svarstyti Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos posėdyje ir artimiausiu metu bus teikiami derinti socialiniams partneriams ir suinteresuotoms institucijoms.