Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
21 d.

Mokslo populiarintojai Lietuvoje - nepelno organizacijos ir mokslo populiarinimo entuziastai


Stiprioji mokslo populiarinimo situacijos Lietuvoje pusė yra platus nepelno organizacijų ir atskirų individų, mokslo populiarinimo entuziastų, ratas, kurių iniciatyvos dėka yra vykdoma didžiausia dalis mokslo populiarinimo veiklos. Tokios išvados prieita Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atlikus tyrimą „Mokslo populiarinimo poreikio analizė“. Tyrimą atliko VšĮ Socialinių inovacijų institutas.Išnagrinėjus mokslo populiarinimo situaciją Lietuvoje, nustatyta, kad svarbus mokslo populiarinimo veiklos veiksnys yra Švietimo ir mokslo ministerijos bei privačių rėmėjų teikiama parama, leidžianti įgyvendinti šios veiklos iniciatyvas. Tos iniciatyvos rodo, kad mokslo populiarinimo poreikis Lietuvoje yra, tačiau trūksta jam įgyvendinti reikalingų resursų. Iš dalies šių resursų trūkumą kompensuoja finansavimas iš struktūrinių fondų, tačiau tai yra projektinio pobūdžio finansavimas, neužtikrinantis mokslo populiarinimo veiklos tęstinumo.

Mokslo populiarinimo žiniasklaidoje analizė parodė, kad periodinėje spaudoje mokslo populiarinimas užima labai menką dalį (iki 2 proc.), kurioje dominuoja Lietuvos mokslo naujienos ir trumpos žinutės. Internetiniuose naujienų portaluose mokslo naujienoms taip pat skiriama mažai dėmesio (apie 3 proc.), radijuje ir televizijoje yra transliuojama keletas laidų.

Išanalizavus Lietuvos gyventojų požiūrį į mokslo populiarinimą, paaiškėjo, kad lietuviai tarp Europos šalių mažiausiai domisi naujais išradimais ir technologijomis, jaučiasi blogiausiai informuoti ir pasižymi gana blogu moksliniu raštingumu.

Studijoje prieita išvados, kad mokslo populiarinimas Lietuvoje nėra aktualizuotas: nėra įsisąmoninta mokslo populiarinimo svarba valstybės ir mokslo institucijų lygiu, mokslo svarba ekonomikos vystymui ir gerovės kėlimui.

Tyrimo metu nagrinėta Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Suomijos mokslo populiarinimo patirtis atskleidė, kad šios šalys labai stipriai akcentuoja mokslo sklaidą aukščiausiame politikos lygmenyje, integruodamos ją į visas mokslo politikos sritis. Todėl yra teikiamas didelis dėmesys mokslo skaidai, inovacijų skatinimui ir mokslo pasiekimų komercializacijai, mokslo sklaidai ir mokslo svarbos suvokimo ugdymui plačiajai visuomenei.

Studijos rengėjai, atsižvelgiant į Lietuvos situaciją mokslo populiarinimo srityje ir ekspertų rekomendacijas, pateikė 2008 m. - 2009 m. rekomenduojamas mokslo populiarinimo priemones, kurios padėtų sukurti prielaidas tolygiai ir sistemingai įgyvendinamam mokslo populiarinimui, palaipsniui pritraukiant ES struktūrines ir Lietuvos privataus sektoriaus (ypač žiniasklaidos) lėšas. Siūlomos priemonės suskirstytos į keturias mokslo populiarinimo priemonių grupes: priemonės, skirtos gerinti mokslo komunikacijos infrastruktūrą, priemonės, skirtos pagerinti mokslo žinių perdavimą visuomenei; priemonės, skirtos mokslo komunikacijos gebėjimų gerinimui ir individualios mokslo populiarinimo veiklos skatinimui; priemonės, skirtos mokslo sklaidos politikams gerinimui.

Tyrimą galite rasti http://www.smm.lt/smt/m_pop/index.htm

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Aida Janionytė
Tel. (8 5) 2191233