Pranešimai spaudai

2012
gruodžio
21 d.

Mokytojai kviečiami dalyvauti profesinėse konsultacijose, mini mokymuose, stiprinti savo asociacijas


Mokyklų administracijos ir pedagogai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti naujuose mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: praktiniuose veiklos planavimo ir organizavimo mokymuose, konsultacijose dėl profesinių santykių, mikroklimato kūrimo mokyklose. Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, paskelbė mokyklų atranką dalyvauti mini mokymuose, taip pat skelbiama atranka mokytojams dalyvauti supervizijų mokymuose, kuriuose bus praktikuojamasi, kaip išspręsti konfliktus, bendradarbiauti, neutralizuoti įtampą ir kt. Mokytojų asociacijų veiklose dalyvaujantys pedagogai kviečiami stiprinti vadybines ir kitas kompetencijas.

Atranka į supervizijos mokymus vyksta iki sausio 7 d. Grupinės supervizijos – tai konsultacijos dėl profesinių santykių. „Dirbdamas mokytojas susiduria su įvairiais iššūkiais, įtampa, konfliktais. Nuo to, kaip elgiamasi ir jaučiamasi patekus į minėtas situacijas, priklauso ir mokytojo savijauta, ir darbo rezultatai. Gebėjimas spręsti konfliktines situacijas, palaikyti bendradarbiaujantį santykį su kolegomis, mokiniais ir mokinių tėvais yra labai svarbūs mokytojo gebėjimai. Ugdytis šiuos gebėjimus padeda netradiciniai grupinės supervizijos mokymai“, – sako projekto vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė.

Per 7 užsiėmimus mokytojai kalbėsis apie problemas ir galimus jų sprendimų būdus, mokysis spręsti konfliktines situacijas, analizuoti savo profesinį vaidmenį ir kt. Mokymų vieta bus parinkta pagal regionus, atsižvelgiant į dalyvių gyvenamąją vietovę. Konkretus mokymų laikas ir vieta bus tikslinami. Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbantys pedagogai.

Atranka į mini mokymus vyksta iki sausio 11 d. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu per pamokas. Tai į praktiką orientuoti profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos bendruomenei – mokyklos komandai.

Mini mokymų temos: dalykų ryšiai ir integracija, mokytojo veiklos planavimas, pamokos struktūros kokybė, mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas, mokymasis bendradarbiaujant, mokymosi veiklos diferencijavimas, vertinimas ugdant, pagalba mokantis, specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, gabių ir talentingų vaikų ugdymas.

Ugdymo plėtotės centras atrinks 60 Lietuvos mokyklų, kuriose vyks mini mokymai. Atrankoje gali dalyvauti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas vykdančios bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos. Pirmenybė teikiama nedidelėms mokykloms, turinčioms ne daugiau kaip 300 mokinių (bet atrankoje gali dalyvauti visos mokyklos), taip pat mokykloms, kurios anksčiau nedalyvavo mini mokymuose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalyvavimą mini mokymuose ir temos pasirinkimą mokyklos turi grįsti mokyklos vertinimo ar įsivertinimo išvadomis.

Ugdymo plėtotės centras taip pat kviečia tobulintis mokytojų asociacijų atstovus. Jų atranka į mokymus vyksta iki sausio 25 d. Mokymų tikslas – stiprinti mokytojų asociacijas. Mokytojams siūloma įgyti strateginio valdymo, projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių, finansų valdymo kompetencijų, pasitobulinti viešųjų ryšių, švietimo politikos temomis. Konkretus mokymų laikas ir vieta bus tikslinami. Mokymus, kurie truks tris dienas, planuojama organizuoti Kauno apskrityje. Paraiškas gali teikti mokytojų asociacijų veikloje dalyvaujantys pedagogai, asociacijų vadovai ir valdybos nariai.

Daugiau informacijos suteiks Ugdymo plėtotės centro darbuotojai:

apie supervizijas: tel. (8 5) 277 2181, Laima Rubikaitė, Reda Matulionytė
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/supervizija.php

apie mini mokymus: tel. (8 5) 277 2195, Rasa Šavareikaitė,
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/mini.php

apie mokytojų asociacijų nariams skirtus mokymus: tel. (8 5) 277 2181, Rita Baškienė,
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/mokymai2.php

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 12 39
El. paštas info@smm.lt