Pranešimai spaudai

2015
gruodžio
22 d.

Darbą pradėjo Bendrojo ugdymo taryba

autor. Evgenija Levin

Antradienį Švietimo ir mokslo ministerijoje į pirmąjį posėdį susirinko naujos sudėties Bendrojo ugdymo taryba, kuri nagrinės įvairius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio, mokyklų aprūpinimo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo klausimus ir teiks savo rekomendacijas.

„Jūsų darbas labai svarbus – patarti ministerijai, todėl linkiu sąžiningai ir nuoširdžiai dirbti vaikui, mokyklai ir švietimui“, – pradėjusi posėdį sakė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Posėdžio metu paprastų balsų dauguma išrinktas tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų. Juo tapo Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas. Pavaduotoju pretendavo tapti trys tarybos nariai. Tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė. Naujoji Bendrojo ugdymo taryba posėdžio metu svarstė Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus ir jiems pritarė.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 15 narių, juos galėjo siūlyti Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, mokykloms atstovaujančios asociacijos, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba, verslo savivaldos organizacijos, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, mokslininkus jungiančios asociacijos ir kitos institucijos, pateikdamos išsamų siūlomo kandidato gyvenimo aprašymą.

Taryba, kurios kadencija - ketveri metai, inicijuos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kaitos bei mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo tobulinimo darbus. Taip pat ji pritars bendrųjų programų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatų, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo, švietimo aprūpinimo standartų projektams, švietimo ir mokslo ministro prašymu teiks išvadas dėl kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinį, mokytojų kvalifikaciją ir profesinę raidą mokyklų aprūpinimą, projektų.

Bendrojo ugdymo tarybos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministrės, sudėtis paskelbta ŠMM tinklalapyje

 


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1173
El. paštas info@smm.lt