Pranešimai spaudai

2019
vasario
14 d.

Darbo grupė toliau svarsto mokytojų etatinio apmokėjimo modelį

Vasario 14 dieną į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susirinkusi darbo grupė Etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti ir kitiems su mokytojų darbo sąlygomis susijusiems klausimams spręsti toliau svarstė, kaip patobulinti etatinį modelį. Iš profesinių sąjungų, mokytojų dalykininkų asociacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos sulaukta daugiau nei 50 siūlymų, kurie aptarti per posėdį.  

„Noriu padėkoti visiems, kurie taip aktyviai atsiliepė į kvietimą išsakyti siūlymus, jų gauta labai daug. Tardamiesi turime rasti racionalų ir paprastą sprendimą. Labai svarbu, kad susitartume ir nuo rugsėjo įdiegtume pataisytą, aiškų etatinio apmokėjimo modelį“, – sakė posėdyje dalyvavęs švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Karščiausios diskusijos vyksta dėl to, kokiu procentu turi būti dalinamos etato valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti, įvairių dalykų mokytojams. Darbo grupės narių nuomonės išsiskiria: vieni teigia, kad diferenciacija pagal atskirus dalykus turėtų būti didesnė, kiti – kad jos neturėtų būti, treti siūlo ją labiau pagrįsti. Kadangi nebuvo sutarta dėl aiškių kriterijų, kaip valandas diferencijuoti pagal dalykus, pasiūlyta panagrinėti etatinio apmokėjimo taikymo praktiką, atspindinčią konkrečius įvairių mokyklų bendruomenių susitarimus. Be to, diskutuojama, ar valandas mokytojams paskirstyti, atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje (grupėje), ar į visų mokytojo ugdomų mokinių skaičių.

Buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę įrašyti nuostatą dėl pradinių klasių mokytojo kontaktinių valandų skaičiaus, dėl kurios sutarta jau anksčiau. Pagal ją mokytojui, įgyvendinančiam pradinio ugdymo programą, viena pareigybė būtų formuojama, jei jis turėtų 700 kontaktinių valandų. Taip pat pabrėžta, kad įstaigos vadovas, nustatydamas mokytojo darbo krūvio sandarą, ją turi suderinti su darbuotojų atstovais.

Gruodžio viduryje įvykusiame darbo grupės posėdyje, atsižvelgiant į etatinį mokytojų apmokėjimą reglamentuojančio įstatymo pakeitimus, buvo apsibrėžta, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų, su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas), vadovavimo klasei bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys. Svarstant darbo krūvio sandarą buvo sutarta, kad valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių darbams vertinti sudarytų 40–60 proc. nuo kontaktinių valandų.

Dabar svarstomas etatinio modelio variantas palieka mažiau laisvės mokyklų vadovams, mažiau erdvės mokyklų bendruomenių susitarimams, griežčiau reglamentuoja, kiek tam tikrai veiklai mokytojui turėtų būti skiriama valandų etate. Darbo grupėje iškeltas klausimas, ar nereikėtų mokykloms palikti daugiau laisvės, todėl bus svarstomi variantai, kaip tai galėtų būti įgyvendinta.

Ministrui patvirtinus, etatinio modelio pataisos įsigaliotų nuo 2019 rugsėjo 1 d. Tačiau etatinio modelis iki to laiko ir vėliau galės būti tobulinamas, atsižvelgiant į švietimo bendruomenės siūlymus ir poreikius.

Kitas darbo grupės posėdis numatyta ateinančią savaitę. Jame bus pateiktas patobulintas mokytojo darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos projektas bei informacija apie etatinio apmokėjimo įgyvendinimą.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. paštas info@smm.lt

 

Paieška