Pranešimai spaudai

2016
gegužės
19 d.

Kryptingu suaugusiųjų švietimu savivaldybėse rūpinsis koordinatoriai

„Lietuvoje siekiame sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, mokymąsi visą gyvenimą labiau suderinti su dabartiniais asmens, visuomenės ir ūkio poreikiais. Šiems tikslams įgyvendinti didelę įtaką neabejotinai turės savo darbą pradedantys savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriai. Jie yra labai svarbi kryptingai kuriamos sistemos dalis, todėl ir jų atsakomybė – didžiulė“, - pažymėjo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, apsilankiusi savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriams skirtame praktinio mokymo seminare, kuris ketvirtadienį vyko Vilniuje.

Tai pirmasis projekto ,,Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“, finansuojamo ES lėšomis, seminaras. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru surengs kelis tokius praktinio mokymo seminarus.

Poreikį atitinkantis ir kokybiškas suaugusiųjų švietimas

Iki šiol suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus kiekvienoje savivaldybėje nebuvo. Koordinuotą planavimą savivaldybėse įtvirtino praėjusių metų sausį įsigaliojęs Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas.

Suaugusių švietimo koordinatoriai savivaldybėse tirs gyventojų poreikius ir pasirūpins, kad jie mokytųsi to, ko labiausiai reikia jų asmeniniam ir profesiniam augimui, stebės mokymo kokybę. Pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse aktualesni bus kalbų mokymai, kitose – informacinio raštingumo, sveikos gyvensenos ar pan. Taip pat jie koordinuos visus vietos bendruomenėje vykstančius procesus suaugusiųjų švietime ir rengs veiklos planus.

Vyriausybė yra patvirtinusi neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo metodiką. Neformalusis suaugusiųjų švietimas yra finansuojamas vykdant programų atranką. Iš viso tam 2016 m. Švietimo ir mokslo ministerijos biudžete numatyta apie 290 tūkst. eurų . Šios lėšos skiriamos konkurso būdu.

Taip pat suplanuota iš Europos Sąjungos paramos skirti 1,7 mln. eurų suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai. Numatoma finansuoti regionuose vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, taip pat skirti papildomą dėmesį neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimui.

Dėmesys – mažesniems miesteliams ir kaimams

Šių metų balandžio pradžioje Vyriausybė priėmė Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą naują Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programą, ministerija parengs ir patvirtins Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą trejiems metams su konkrečiomis priemonėmis ir numatytu finansavimu.

Savivaldybės, atsižvelgusios į gyventojų, darbdavių, kitų socialinių partnerių poreikius, pasiūlys konkrečias suaugusiųjų švietimo galimybes regionuose.

Numatoma, kad mokymosi visą gyvenimą paslaugos bus ypač intensyviai plėtojamos mažesniuose miesteliuose ir kaimuose. Dėmesys bus skiriamas ir motyvacijos mokytis stiprinimui, mokymąsi visą gyvenimą susiejant su besimokančių asmenų pasirinkimais, sukuriant finansinės paramos sistemą. Bus dar labiau skatinamas kompetencijų tobulinimas per praktiką, stažuotes, profesinį mokymą, diegiant pameistrystės formą.

Ketinama sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai planuoti ir valdyti savo karjerą: teikiama individuali pagalba, organizuojama socialinė reklama. Andragogams (suaugusiųjų mokytojams) bus sudarytos sąlygos nuolat atnaujinti kompetencijas, įgyti daugiau pedagoginių ir psichologinių žinių.

Taip pat bus sukurta sistema, kuri leis pripažinti neformalaus ir praktinio mokymosi metu įgytas kompetencijas.
„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą rodiklis tarp 25-64 metų gyventojų siekia apie 5 proc., Europos Sąjungos vidurkis – 10 proc.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 5 219 1173
El. paštas info@smm.lt