Pranešimai spaudai

2018
spalio
12 d.

Ministrė J. Petrauskienė: svarbu nepamiršti, kad mokytojai dirba 42 savaites

Ministerija vis dar gauna nusiskundimų, kad mokytojams skirstant krūvį yra neįvertinamos visos mokytojų atliekamos veiklos. Norint 2017–2018 mokslo metais turėtą savaitinį darbo krūvį paversti metinėmis valandomis, buvusį savaitinį krūvį reikia dauginti iš 42, o ne iš 36, kaip kartais daroma. Labai dažnai skaičiuojant minusuojamos mokinių atostogų savaitės – o tai nėra teisinga, nes ir per  mokinių atostogas mokytojai gauna įprastą atlyginimą.

Buvęs metinis krūvis mokytojams neturi mažėti, jei tam nėra objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, sumažėjo mokinių, mokytojas nebeturi vadovauti klasei ir pan. Etatinio mokytojų apmokėjimų įvedimas ir savaitinių valandų perskaičiavimas į metines nėra priežastis mažinti darbo krūvį.

„Atlyginimai gali mažėti tik tada, jei sumažėjo mokytojo darbo krūvis dėl mažėjančio klasių  ir pamokų skaičiaus, jei nustojo galioti terminuotas koeficiento didinimas, pavyzdžiui, praeitais metais mokytojas dirbo su 5 spec. poreikių vaikais ir dėl to jam buvo metams padidintas koeficientas. Turime nepamiršti, kad iki šiol mokyklos mokytojams savaitines valandas tarifikuodavo visas 42 savaites, tad mokytojai dirba ir mokinių atostogų metu“, – sako ministrė Jurgita Petrauskienė.

Ministerija skatina mokyklas atidžiai skaičiuoti valandas, jas suskaičiavus neteisingai, galimi darbo ginčai. Klaidos privalės būti ištaisytos: peržiūrėti neteisingai suskaičiuoti atlyginimai ir sumokėta trūkstama dalis.

Primename, kaip skaičiuojamas metinis darbo krūvis (išsamiai):

Šių mokslo metų krūvis formuojamas atsižvelgiant į mokymosi savaičių skaičių bei mokyklos ugdymo planą: paskirstomos 1) kontaktinės valandos; 2) nekontaktinės su pamokomis susijusios valandos; 3) valandos mokyklos bendruomenei.

1. Kaip skaičiuojamos kontaktinės valandos?
Tai priklauso nuo to, kokiose klasėse mokytojas dirba.
Bendruosiuose ugdymo planuose nustatyta:
- Pradinio ugdymo programai – 175 mokymosi dienos / 35 savaitės;
- Pagrindinio ugdymo programai – 185 mokymosi dienos / 37 savaitės;
- Vidurinio ugdymo programos IV gimnazijos klasei – 165 mokymosi dienos / 33 savaitės.

Šias savaites reikia dauginti iš savaitinio pamokų krūvio, ir taip bus suskaičiuotas metinis kontaktinių valandų krūvis. Ugdymo planuose taip pat nustatyta, jog sprendimą dėl 10 ugdymo dienų (atitinka 2 savaites) organizavimo laiko priima mokykla. Tad jeigu mokykla apsisprendė, jog visas savaites vyks tik pamokos, tai dauginti reikėtų iš 35 (pradinio ugdymo atveju) arba 37 (pagrindinio ugdymo atveju). Jeigu mokykla nuspręstų 10 dienų ugdymo laikotarpį išnaudoti ne pamokoms, tuomet kontaktinis darbas turėtų būti apskaičiuojamas savaitinį krūvį dauginant iš standartinio mokymosi savaičių skaičiaus (33 arba 35) ir prie jo pridedant tą kontaktinį krūvį, kuris yra numatytas mokytojui tų 10 dienų metu.

Tokia pačia logika vadovaujantis reikėtų priimti sprendimus dėl IV gimnazijos klasės, atsižvelgiant, jog daliai mokytojų yra numatomos papildomos konsultacijos su mokiniais ruošiantis egzaminams (todėl standartinėmis pamokomis reikėtų dauginti iš 33 savaičių, bet šią dalį būtina papildyti ta apimtimi, kuria numatytos konsultacijos egzaminams ir pan.). Šiuos ir kitus panašaus pobūdžio klausimus turite aptarti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

2. Kaip skaičiuojamos nekontaktinės su pamokomis susijusios valandos?
- Skaičiuojamas procentas nuo metinių kontaktinių valandų skaičiaus (30–50 proc., pradedantiems – 60–100 proc.).

3. Kaip skaičiuojamos valandos mokyklos bendruomenei?
- Šioms veikloms galima numatyti iki 50 proc. valandų (t. y. 756 metinės valandos) nuo visos įstatyme numatytos darbo laiko normos  (t. y. nuo 1 512 val.); pradedantiesiems iki 40 proc. nuo visos darbo laiko normos.


Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235
El. p. info@smm.lt