Pranešimai spaudai

2015
gegužės
21 d.

Pasaulio švietimo forume apsispręsta dėl ateities švietimo gairių

Pasaulio švietimo forume, vykusiame Incheone, Pietų Korėjoje, gegužės 21 d. patvirtinta deklaracija „Švietimas 2030: siekiant įtraukaus, teisingo ir kokybiško švietimo ir mokymosi visą gyvenimą visiems“. Naujoji deklaracija apibrėžia bendrą pasaulio švietimo bendruomenės poziciją dėl ateities švietimo gairių, tikslų ir pagrindinių uždavinių 2015–2030 metams.

Deklaracijoje apibrėžiamas pagrindinis švietimo tikslas sutampa su dokumento pavadinimu – siekti įtraukaus, teisingo ir kokybiško švietimo ir mokymosi visą gyvenimą visiems. Identiškas tikslas švietimui po 2015 metų formuluojamas ir Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi tikslų“ programoje.

Pasauliniame švietimo forume patvirtintoje deklaracijoje pabrėžiama universalios, ambicingos, naujoms iniciatyvoms įkvepiančios ir visas pasaulio šalis – tiek besivystančias, tiek išsivysčiusias – įtraukiančios švietimo darbotvarkės poreikis.

Deklaracijoje kviečiama užtikrinti lygią ir laisvą švietimo prieigą, naikinti diskriminaciją, puoselėti lyčių lygybę, siekti didesnės švietimo kokybės, labiau orientuotis į mokymosi proceso ir rezultatų gerinimą, užtikrinti kvalifikuotų ir motyvuotų pedagogų parengimą, darbui ir gyvenimui reikalingų žinių ir įgūdžių įgijimą, raštingumo lygio didinimą. Deklaracijoje akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą, profesinio ir aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtra. Dokumente taip pat pabrėžiamas poreikis kurti atsakingas ir lanksčias švietimo sistemas, kokybiškai atliepiančias vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo poreikius. Incheono deklaracijoje pažymimas glaudesnio regioninio bendradarbiavimo ir partnerysčių poreikis, siekiant pagrindinio tikslo – įtraukaus, teisingo ir kokybiško švietimo ir mokymosi visą gyvenimą visiems – įgyvendinimo.

UNESCO programų „Švietimas visiems“ ir „Tūkstantmečio plėtros tikslų“ įgyvendinimui einant į pabaigą, UNESCO lygmeniu buvo inicijuota diskusija dėl naujos globalios švietimo darbotvarkės po 2015 metų. UNESCO tikslas – naująją švietimo darbotvarkę kaip galima labiau priartinti prie globalios plėtros darbotvarkės, užtikrinant bendrą švietimo viziją 2015–2030 metais. Reikšminga, kad naujoji švietimo darbotvarkė taps sudėtine 2015 m. Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi tikslų“ programos dalimi.

Pastarasis Pasaulio švietimo forumas Pietų Korėjoje – vienas iš svarbiausių švietimo srities susitikimų prieš globalios plėtros darbotvarkės tvirtinimą per Jungtinių Tautų susitikimą šių metų rugsėjį.

Incheone patvirtintą deklaraciją numatoma įgyvendinti per „Švietimas 2030“ veiksmų planą – gaires vyriausybėms, kurios planuojamos tvirtinti šių metų pabaigoje.

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. p. info@smm.lt