Pranešimai spaudai

2016
rugsėjo
07 d.

Patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties programų meninio ugdymo dalis

autor. Artūras Žukas

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai nuo šio rudens ugdomi pagal švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės patvirtintą naują Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu) meninio ugdymo dalį. Ši specializuoto ugdymo programa skirta mokykloms, kuriose kartu su bendruoju ugdymu įgyvendinama meninio ugdymo programa. Ji meninio ugdymo dalykams suteikia bendrojo ugdymo programų lygmenį.

„Dabar ši visai Lietuvai svarbi mokykla meninio ugdymo dalį galės tiksliau subalansuoti ir suderinti su bendrojo ugdymo turiniu, mokinių mokymosi krūviu. Be to, programa suteikia ugdymo turinio aiškumo, kaip ir ko turi būti mokoma pagal pasirinktą meno šaką, apskritai padeda lengviau rasti santykį tarp formaliojo ir neformaliojo meninio ugdymo programų“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Programą sudaro trys ugdymo sritys: baletas, dailė, muzika. Pasirinkęs meno sritį, mokinys mokosi vieną tos srities meno šakos dalyką, taip pat papildančius ir pagrindinius meninio ugdymo dalykus ir laisvai pasirenkamus dalykus ar jų modulius. Mokinio pasirenkamos programos ašis – meno šakos dalykas, pvz., klasikinio šokio technika, modernaus šokio technika balete ar fortepijonas, ar pasirinktas simfoninio orkestro instrumentas. Kiti dalykai laikomi papildančiais ir laisvai pasirenkamais. Vieno meno šakos dalyko, kaip pagrindinio, mokoma per visą programos laiką. Mokinys, pasirinkdamas pagrindinį meno šakos dalyką, pats susidėlioja individualų savo ugdymo planą. Programoje labai aiškiai aprašytos mokinių vertinimo nuostatos, patikslinti dalykų pavadinimai, pvz., muzikos teorijos ir kompozicijos dalykas pagal patvirtintą programą vadinsis muzikos kūrybos dalyku.

Bendrojo ugdymo dalykai, kurie privalomi visiems bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kaip numatyta šioje programoje, gali būti pateikiami moduliais. Mokyklos, kuriose įgyvendinama specializuoto ugdymo krypties programa (kartu su meniniu ugdymu) turi teisę perskirstyti iki 25 proc. bendruosiuose ugdymo planuose skiriamo bendro pamokų skaičiaus ir dalykų turinio.

Šia programa gali naudotis ir kitos bendrojo ugdymo mokyklos, ugdančios menui gabius ir talentingus vaikus. Tačiau tik tos, kurios sugebės sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad vaikai tokioje mokykloje būtų ugdomi ir baleto, ir muzikos, ir dailės.  

Programą parengė Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojų darbo grupė.  

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. p. info@smm.lt