Pranešimai spaudai

2011
gruodžio
15 d.

Naujos mokymo priemonės palengvins specialiųjų poreikių vaikų mokymąsi


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parengė seriją edukacinės medžiagos, kuri pritaikyta mokytis įvairią negalią turintiems vaikams. Mokyklas jau pasiekė matematikos, geografijos, istorijos specialūs vadovėliai, vaizdinės, techninės, kompiuterinės mokymo priemonės, pratybų sąsiuviniai, mokytojo knygos.
Vadovėlių turinys pritaikytas specialiųjų poreikių mokinių suvokimo bei mąstymo ypatumams, knygos gausiai iliustruotos. Pavyzdžiui, matematikos vadovėlis pradinukus skatina išspręsti matematikos užduotį lipdant plastilinu, o gamtos mokslų knygoje septintokams beveik nėra teksto – vien tik iliustracijos.

Mokomosios priemonės specialiųjų poreikių vaikams yra itin reikalingos, nes iki šiol jų buvo nedaug. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, rengiantis mokomąsias knygas ir kitas specialiąsias priemones, siekia, kad vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais mokyklose dėstomi dalykai būtų lengviau suprantami, o mokytojo darbas klasėje būtų paprastesnis.

Mokymo priemonės specialiųjų poreikių vaikams parengtos ir išleistos įgyvendinant projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“. Specialiųjų poreikių vaikų mokymo priemonių ir vadovėlių leidybai ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo projektui Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 3 mln. Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektai, finansuojami Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pristatyti šiandien vykstančioje konferencijoje „Į pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai“.

Įgyvendinant projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formų plėtra“ parengti konsultantai, galintys patarti mokytojams dėl specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ir pagalbos jiems teikimo. Per 1600 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir švietimo administracijos darbuotojų patobulino profesinę kvalifikaciją: mokėsi, kaip planuoti ugdymo procesą, taikyti naujus ugdymo metodus, rengti individualizuotas ugdymo programas.

Įgyvendinant projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ parengti krizių valdymo konsultantai, kurie 2009-2011 m. apmokė visų Lietuvos mokyklų krizių valdymo komandas. Mokymuose dalyvavo per 6500 krizių valdymo komandų narių iš 1560 mokyklų.

Įgyvendinant projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ parengtos metodinės rekomendacijos švietimo pagalbos specialistams ir mokytojams apie bendradarbiavimą sprendžiant mokykloje kylančius vaikų elgesio ir emocijų sunkumus.

Daugiau informacijos: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, www.sppc.lt arba K.Ignatavičienė, el. p. kristina.ignataviciene@sppc.lt

Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 219 1213