Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
22 d.

Parengtas Pavyzdinis mokytojo pareigybės aprašymas


Darbo grupė parengė Pavyzdinį mokytojo pareigybės aprašymą. Dokumentas reglamentuoja mokytojo darbo funkcijas ir profesinę veiklą. Mokytojo pavyzdiniame pareigybės aprašyme įvardijamos mokytojo teisės ir pareigos. Mokytojas turi teisę siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas, ne mažiau kaip 5 dienas per metus darbo laiku dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojas taip pat turi teisę pasirinkti, ar vesti papildomojo ugdymo užsiėmimus, ar vadovauti klasei ar grupei, jis turi teisę būti atestuotas, dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią, tinkamai darbo ir mokymo priemonėmis aprūpintą darbo vietą ir kt.

Mokytojo pareigos: pasirengti pamokoms ir jas vesti, pasirengti papildomojo ugdymo veiklai ir ją organizuoti, vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus, tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus, rengti užduotis savarankiškai besimokantiems mokiniams, juos konsultuoti ir organizuoti atsiskaitymą už dalyko programos kursą, imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus, kad mokinys apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, patiria psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą. Mokytojas taip pat įpareigotas užtikrinti ugdomų mokinių saugumą bei kt.

Dokumente nustatyta, kad už papildomas pareigas ar papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka. Pavyzdinį mokytojo pareigybės aprašą parengė darbo grupė, į kurią įėjo Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, trijų mokytojų profesinių sąjungų atstovai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Alekso Bružo deleguoti ir kviesti į posėdžius atstovai darbo grupės darbe nedalyvavo.
Šis dokumentas mokyklų darbdaviams yra rekomendacinio pobūdžio.

Švietimo ir mokslo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė,
tel. (8 5) 2191233