Pranešimai spaudai

2004
sausio
12 d.

Patvirtinta mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos organizavimo data ir tvarka


Šiais metais pirmą kartą moksleiviai galės laikyti kompiuterinio raštingumo įskaitą bei įgyti tai patvirtinantį sertifikatą. Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius patvirtino įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarką bei datą. Ji vyks kovo 13 dieną. Kompiuterinio raštingumo įskaita bus vykdoma atliekant kompiuterinį testą su pasirenkamais atsakymais. Testą sudaro 30 klausimų, testo trukmė – 45 minutės. Įskaitą leidžiama laikyti visiems norintiems viduriniojo ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams. Įskaitos įvertinimas: įskaityta arba neįskaityta. Išlaikius įskaitą Nacionalinis egzaminų centras išduos pažymėjimą. Kompiuterinio raštingumo įskaita atitinka Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą, kuris aprašo moksleivių gebėjimus ir žinias, įgyjamus ne tik informacinių technologijų pamokose, bet ir kitų dalykų pamokose ar savarankiškai dirbant kompiuteriu.
Kompiuterinio raštingumo įskaitos tikslai yra skatinti mokinius domėtis ir naudotis informacinėmis technologijomis, vartoti ir suprasti nuolat kintančią kompiuterių terminologiją bei patikrinti mokinių pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius.

Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita yra neprivaloma, ji nesiejama su informacinių technologijų egzaminu. Įskaitos įvertinimas į atestatą ar kitą viduriniojo ugdymo programos baigimo dokumentą neįrašomas.
Apie įskaitos organizavimą ir vykdymą seminarų, vykdytų visoje Lietuvoje, metu supažindinti vidurinių mokyklų informacinių technologijų mokytojai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, atsakingi už egzaminų organizavimą.

Įskaitos vykdymas numatytas Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos ir informacinių technologijų egzaminų raidos gairėse 2004 ir 2005 metams, kurias švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu.
Įskaitos organizavimo klausimais konsultuoja Nacionalinio egzaminų centro Informacinių technologijų skyriaus darbuotojai tel. 8-5-2756180 arba el. paštu centras@nec.lt.

Išsamesnė informacija :
Vidmantas Jurgaitis, Nacionalinio egzaminų centro direktorius, tel. 2756180 ir interneto tinklalapyje www.egzaminai.lt .
Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
tel. (8-5) 274 31 85