Pranešimai spaudai

2011
gruodžio
28 d.

Privačiuose ir savivaldybių vaikų darželiuose šiemet atsirado per 6000 naujų vietų


Šiemet įsteigti 28 privatūs darželiai ir iš viso įkurta per 6 tūkst. naujų vietų savivaldybių ir privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šios ugdymo pakopos plėtrą paskatino šių metų pradžioje įvestas krepšelio finansavimo modelis ir supaprastintos nemotyvuotai griežtos higienos normos bei reikalavimai patalpoms.
Palyginimui per paskutiniuosius 20 metų buvo įsteigti tik 7 privatūs vaikų darželiai. Ikimokyklinio ugdymo krepšelis atveria galimybes ugdymo praktikų įvairovei, teikimas paslaugas labiau pritaikyti prie tėvų ir vaikų poreikių.

2011 metais ikimokyklinuko krepšelyje yra 2555 litai. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skirtas 35 proc. didesnis krepšelis – 3450 litų per metus.
Krepšelyje kaip tikslinė dotacija yra 194,1 mln. Lt, iš jų 1,3 mln. Lt - nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis skiriamas ne mažiau kaip 4 val. per dieną (20 val. per savaitę) ugdymui finansuoti. Likusią ugdymo laiko dalį finansuoja ir ūkio lėšų ugdymo įstaigoms skiria steigėjas.

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis yra mokinio krepšelio sudedamoji dalis. Jame, taip pat, kaip ir mokinio krepšelyje, skirta lėšų ugdymo priemonėms įsigyti, pažintinei veiklai, darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti bei naudoti ir kt.

Šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija taip pat parengė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programą, kuri numato konkrečias priemones ir lėšas ugdymo kokybei gerinti bei įstaigų tinklo plėtrai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas įstaigoms kaimo vietovėje. Numatoma sudaryti palankesnes teisines ir finansines sąlygas steigtis privačioms įstaigoms kaime. Darželiai galės nustatyti tėvams patogesnį darbo laiką. Šeimos galės naudotis plataus spektro paslaugomis. Numatoma įsteigti mobilias švietimo pagalbos (psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų ir kt.) specialistų grupes, kurios pagal poreikį aptarnaus nuošalesnėse vietovėse gyvenančias šeimas.

Programai įgyvendinti per 3 metus planuojama skirti 108 mln. Lt iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų.

Šiuo metu Lietuvoje veikia per 600 darželių, iš jų - 35 privatūs. Šiuo metu ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko per 57 proc. vaikų.
Tikimasi, kad 2013 m. Lietuvoje veiks ne mažiau kaip 50 nevalstybinių vaikų darželių, o savivaldybių darželiai taps lankstesni, siūlys įvairesnes programas, kitas paslaugas.

Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 219 1213