Renginiai

2020
spalio
27 d.

Konferencijos apie ugdymo pokyčius

Spalio 27–28 d. organizuojamos nuotolinės konferencijos „Ugdymo(si) pokytis mokykloms bendradarbiaujant“. Per konferencijas bus apibendrintos mokyklų bendruomenių įgyvendintų Europos Sąjungos fondų projektų patirtys, analizuojamos išmoktos pamokos, tariamasi dėl sklaidos.

27 d. bus aptariami mokinių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo pokyčiai, o 28 d.skaitymo, rašymo kompetencijų pokytis mokyklose.

Konferencijose dalyvauja ES investicijų pagal priemones „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir „Kokybės krepšelis“ gavusių projektų vykdytojai, mokyklų bendruomenių, savivaldybių administracijų švietimo skyrių atstovai.

Daugiau informacijos: Vigilija Gudauskytė, ESPKD Europos Sąjungos paramos įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. Vigilija.Gudauskyte@smm.lt, tel. (8 5) 219 3579.

Konferencijas organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra.