ES paramos archyvas

2008 metų renginiai:

Geriausi projektai, finansuojami pagal Lietuvos 2004-2006m. bendrąjį programavimo dokumentą

 • Kovo 5 d. Tyrimo „Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra: esamos būklės ir tendencijų analizė“ pristatymas tyrimo ataskaitų projektai
 1. Tyrimo metodika
 2. UDC steigimas ir plėtra: esamos būklės ir tendencijų analizė
 3. UDC modelio aprašas

2007 metų renginiai

 • Spalio 24 d. „Mokyklų tobulinimo programos +“ projekto viešas pristatymas:

09.40 – 10.00 Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo departamento ES paramos valdymo skyriaus Programų planavimo poskyrio vedėjo Aurimo Pautieniaus įžanginis žodis pristatant 2007–2013 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas programas

10.00 – 12.00 „Mokyklų tobulinimo programa +“ (toliau – „MTP+“) bendrosios dalies pristatymas. Arūnas Plikšnys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius  ir Gintaras Lubauskas, UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius

„MTP+“ programos projektų pristatymas:
13.00 – 13.10 „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ ir „Apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“ projektų pristatymas. Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius

13.10 – 13.20 „Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas“, „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų (ŠVIS) plėtra ir ŠVIS bei švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“ ir „eAplanko taikymas pedagogų kompetencijos plėtojime, nagrinėjant jo taikymo pedagoginiame kompiuteriniame raštingume atvejį“. Vaino Brazdeikis, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų centro direktorius, Algis Cibulskis, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas

13.20 – 13.40 „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“, „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ , „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ ir „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ projektų pristatymas. Pranas Gudynas, Švietimo plėtotės centro direktorius

13.40 – 14.00 „Mokyklos bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ ir „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ projektų pristatymas. Gintautas Rudzinskas, Pedagogų profesinės raidos centro direktorius , 2 d.

14.00 – 14.20 „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“, „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ ir „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ projektų pristatymas. Irma Čižienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cento direktorė

14.20 – 14.30 „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra“ projektų pristatymas. Zita Krivickienė, ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų koordinatorė

14.50 – 15.00 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ ir „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų pristatymas. Dr. Saulius Zybartas, Mokytojų kompetencijos centro direktorius

15.00 – 15.50 „Besimokančių mokyklų tinklai“, „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“, „Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas ir plėtra“, „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“, „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“, „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir „Lyderių laikas“ projektų pristatymas. Elena Stasiulienė, , Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausia specialistė, Tautvydas Salys, Švietimo aprūpinimo centro direktorius, Rasa Šnipienė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja

15.50 – 16.20 Konkursinių projektų pristatymas. ES paramos koordinavimo departamento atstovas

16.20 – 17.00 Klausimai, diskusijos

Programos projektą galima rasti adresu internete:  http://www.smm.lt/es_parama/pasirengimas/programos/mtp+_m.htm

Pastabas programai prašytume teikti el. paštu vitalija.jackunaite@smm.lt

 1. Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 2. Profesinio orientavimo priemonių švietimo sistemos dalyviams kūrimas, kvalifikacijos tobulinimas. Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų Karjeros planavimo centro vedėja Aldona Mačiūnienė
 3. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profesinio orientavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo modelio kūrimas ir diegimas, profesinio orientavimo kabinetų infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose kūrimas. Kauno Maironio gimnazijos direktorė, Dr. Daiva Garnienė
 4.  Aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kpmetencijų ugdymo ir absolventų karjeros stebėsenos modelio kūrimas ir diegimas. VU Karjeros centro direktoriaus pavaduotojas, Dr. Žygimantas Grakauskas
 5. Aukštųjų mokyklų karjeros centrų ir absolventų karjeros stebėsenos infrastruktūros plėtotė. Algimantas Lipinaitis, Vilniaus universiteto Strateginės plėtros skyriaus vedėjas
 6. Profesinių mokyklų mokinių karjeros planavimo gebėjimų ugdymo modelio kūrimas ir diegimas. Karjeros planavimo kabinetų infrastruktūros profesinėse mokyklose kūrimas ir diegimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Žukauskaitė
 7. Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) plėtotė. LR švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento Registrų ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėjas Vytautas Burokas
 • Liepos 10 d. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projekto viešas pristatymas
 1. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio sukūrimas ir diegimas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 3. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 4. Modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 5. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 6. Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas. Giedrė Beleckienė
 7. Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros sukūrimas. Marius Ablačinskas VPVI analitikas
 • Birželio 20 d. Nacionalinių mokslo programų, kurioms įgyvendinti numatoma panaudoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas, projektų viešas aptarimas

Nacionalinių mokslo programų, kurioms įgyvendinti numatoma panaudoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas, projektų viešas aptarimas 2007 m. birželio 20 d.

Renginio akimirkos: 1, 2, 3, 4

Skaityti pranešimai:

2007 - 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešajame sektoriuje projektavimas. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius

2007-2013 m. ES parama švietimui ir mokslui. Aurimas Pautienius, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyriaus Europos Sąjungos paramos programų valdymo poskyrio vedėjas

Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos projekto pristatymas. Mindaugas Kiznis, Nacionalinės plėtros instituto direktorius, darbo grupės narys

Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programos projekto pristatymas. Vaidas Repečka, Vytauto Didžiojo universiteto kompiuterinės lingvistikos centro projektų vadovas, darbo grupės narys

Tyrėjų karjeros programos projekto pristatymas. Evaldas Burbulis, Kauno Technologijos universiteto doktorantas, darbo grupės narys

Plačiau apie rengiamas programas skaitykite rubrikoje „Pasirengimas 2007-2013 m.“.

Švietimo ir mokslo ministerija 2007 m. rengė 8 programas, kuriomis įgyvendinti bus panaudotos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos.

Darbo grupėse šioms programoms rengti dalyvo ministerijos specialistai, kitų valstybės institucijų atstovai ir socialiniai-ekonominiai partneriai.

Programų rengimas (archyvas):

 1. Švietimo kokybės užtikrinimo programa
 2. Darbo grupės sudėtis
 3. Darbo grupės parengta medžiaga
 4. Mokyklų tobulinimo programa
 5. Darbo grupės sudėti
 6. Darbo grupės parengta medžiaga ir atlikti tyrimai

Programa bus finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto (1.2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto (3.2).

Iš viso pagal šią Programą planavimo ir konkurso būdu numatoma paskirstyti daugiau kaip 600 milijonų litų paramos stiprinant bendrąjį lavinimą.

Programos rengimo darbe dalyvauja daugiau kaip 120 švietimo srities specialistų, socialiniai ekonominiai partneriai. Programos tikslai suderinti su Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, kurioje numatomos penkios pagrindinės švietimo plėtotės kryptys – valdymo, turinio, infrastruktūros, paramos ir personalo tobulinimas. Programą sudarys 1 paprogramė ir 27 komponentai.

2007-2013 metais keliami šie Programos tikslai:
1) atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį;
2) atnaujinti ir pertvarkyti švietimo specialistų rengimą ir darbą, tyrimų ir vertinimo sistemą, įgyvendinant švietimo specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos pertvarką, organizuojant naują ir žinių visuomenės poreikius tenkinančią kompetencijos kėlimo ir tobulinimo bei vertinimo sistemą;
3) plėtoti švietimo paslaugas, jų kokybę, tobulinti švietimo sistemos jungtis tarp bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo, modernizuojant bendrąjį lavinimą, ir gerinti švietimo aprūpinimą.

Rengiant Programą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupei techninę pagalbą teikia UAB “Eurointegracijos projektai“, atliekanti į Programą įtrauktų švietimo sričių esamos būklės ir tendencijų analizę, padedanti rengti Programos plėtros planą ir 27-ių Programos komponentų aprašymus.

Tarpinių Programos rengimo rezultatų planuojama pasiekti šių metų birželio mėnesį, o galutinę Programos versiją pateikti iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos.

Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18

Posėdyje pristatytos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos nacionalinės programos, kurios bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m.:

Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius. Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius

Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius

Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius

Nacionalinė studijų programa (projektas). Dr. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešėjame sektoriuje projektavimas. Dr. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius

Plačiau apie rengiamas nacionalines programas skaitykite rubrikoje „Pasirengimas 2007-2013 m.“:

 1. Švietimo ir mokslo ministerija 2007 m. rengė 8 programas, kuriomis įgyvendinti bus panaudotos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos.
 2. Darbo grupėse šioms programoms rengti dalyvo ministerijos specialistai, kitų valstybės institucijų atstovai ir socialiniai-ekonominiai partneriai.

Programų rengimas (archyvas):

Švietimo kokybės užtikrinimo program
Darbo grupės sudėtis
Darbo grupės parengta medžiaga
Mokyklų tobulinimo programa
Darbo grupės sudėtis
Darbo grupės parengta medžiaga ir atlikti tyrimai:

Programa bus finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto (1.2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto (3.2).

Iš viso pagal šią Programą planavimo ir konkurso būdu numatoma paskirstyti daugiau kaip 600 milijonų litų paramos stiprinant bendrąjį lavinimą.

Programos rengimo darbe dalyvauja daugiau kaip 120 švietimo srities specialistų, socialiniai ekonominiai partneriai. Programos tikslai suderinti su Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, kurioje numatomos penkios pagrindinės švietimo plėtotės kryptys – valdymo, turinio, infrastruktūros, paramos ir personalo tobulinimas. Programą sudarys 1 paprogramė ir 27 komponentai.

2007-2013 metais keliami šie Programos tikslai:

 1. atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį;
 2. atnaujinti ir pertvarkyti švietimo specialistų rengimą ir darbą, tyrimų ir vertinimo sistemą, įgyvendinant švietimo specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos pertvarką, organizuojant naują ir žinių visuomenės poreikius tenkinančią kompetencijos kėlimo ir tobulinimo bei vertinimo sistemą;
 3. plėtoti švietimo paslaugas, jų kokybę, tobulinti švietimo sistemos jungtis tarp bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo, modernizuojant bendrąjį lavinimą, ir gerinti švietimo aprūpinimą.

Rengiant Programą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupei techninę pagalbą teikia UAB “Eurointegracijos projektai“, atliekanti į Programą įtrauktų švietimo sričių esamos būklės ir tendencijų analizę, padedanti rengti Programos plėtros planą ir 27-ių Programos komponentų aprašymus.

Tarpinių Programos rengimo rezultatų planuojama pasiekti šių metų birželio mėnesį, o galutinę Programos versiją pateikti iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos.

Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18

Mokyklų tobulinimo programa + (projektas)

Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa

Darbo grupės sudėtis

Darbo grupės parengta medžiaga ir atlikti tyrimai:

 • Programa bus finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto (1.2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto (3.2).
 • Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa padės įgyvendinti du šiose veiksmų programose numatytus uždavinius:
 • - gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;
 • - užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

2007-2013 metais Programa siekiama:

 1. sukurti ir įdiegti modulinio profesinio mokymo modelį ir parengti modulines profesinio mokymo programas;
 2. atnaujinti praktinio profesinio mokymo priemones;
 3. sukurti ir įdiegti profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį ir parengti bei įgyvendinti šių kompetencijų tobulinimo programas;
 4. sukurti sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūrą.

Viena iš svarbiausių rengiamos programos sudedamųjų dalių – Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa. Ja siekiama sukurti aukštą profesinio mokymo paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą.

Rengiant Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupei techninę pagalbą teikia VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Šio instituto analitikai įvertino Lietuvos ir pažangiausių ES šalių patirtį, pasiūlė naujas paklausos analizės, įstaigų atrankos bei įstaigų vertinimo metodikas, atliko profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos Lietuvoje analizę, darbo grupei padėjo parengti Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepciją.

Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijoje numatyta jau veikiančiose, geriausiais veiklos efektyvumo rodikliais pasižyminčiose, profesinio mokymo įstaigose sukurti šiuolaikines atskirų šalies ūkio sektorių reikalavimus atitinkančias ir naujausia praktinio mokymo įranga aprūpintas praktinio mokymo bazes, kuriose praktinius profesinius gebėjimus galės įgyti visi Lietuvos gyventojai.

Lietuvos profesinio mokymo įstaigos remsis parengtais dokumentais (Esamos situacijos ir tendencijų analize bei Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcija) teikdamos sektorinio (-ių) praktinio mokymo centro (-ų) kūrimo idėjas ir pagrįsdamos poreikį, savo pasirengimą bei gebėjimus kurti sektorinius praktinio mokymo centrus.

Įvertinusi profesinio mokymo įstaigų idėjas darbo grupė, padedama Viešosios politikos ir vadybos instituto konsultantų, parengs Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą. Programa atsakys į klausimus, kiek ir kur bus kuriami tokie centrai, kokiuose sektoriniuose praktinio mokymo centruose bus koncentruojami praktinio mokymo pajėgumai ir kaip šiuos centrus numatoma plėtoti 2007-2013 m. laikotarpiu.

Parengta medžiaga:

 1. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektas
 2. Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programos projektas

Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projekto viešas pristatymas, 2007-07-10:

 1. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio sukūrimas ir diegimas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 3. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 4. Modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 5. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 6. Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas. Giedrė Beleckienė
 7. Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros sukūrimas. Marius Ablačinskas VPVI analitikas

Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18:

Posėdyje pristatytos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos nacionalinės programos, kurios bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m.:

 1. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius. Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius
 2. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 3. Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 4. Nacionalinė studijų programa (projektas). Dr. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė
 5. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešėjame sektoriuje projektavimas. Dr. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius Sektorinių praktinio mokymo centrų geros užsienio šalių praktikos pavyzdžių analizė
 6. Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra: esamos situacijos ir tendencijų analizė
 7. Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcija
 8. Sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo projekto idėjos aprašymo forma

Daugiau informacijos apie rengiamą programą gauti ir pasiūlymus teikti galima el. paštu Monika.Ciuldyte@smm.lt

 1. Nacionalinė profesinio orientavimo programa
 2. Darbo grupės sudėtis
 3. Darbo grupės parengta medžiaga:

Programa

Parengta medžiaga: Nacionalinės profesinio orientavimo programos projekto viešas pristatymas, 2007-07-10

 1. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio sukūrimas ir diegimas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 3. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 4. Modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 5. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 6. Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas. Giedrė Beleckienė
 7. Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros sukūrimas. Marius Ablačinskas VPVI analitikas


Nacionalinės profesinio orientavimo programos projektas
Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18:

 1. Posėdyje pristatytos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos nacionalinės programos, kurios bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m.:
 2. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius. Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius
 3. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 4. Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 5. Nacionalinė studijų programa (projektas). Dr. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė
 6. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešėjame sektoriuje projektavimas. Dr. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius

Kita aktuali medžiaga:

Profesinio orientavimo strategija, patvirtinta 2003 m. lapkričio 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1635/A1-180

Daugiau informacijos: Gražina Rupeikaitė, tel. (5) 219 12 09, el. p. Grazina.Rupeikaite@smm.lt

 • Birželio 18 d. Švietimo tarybos posėdis; klausimas „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo švietime ir moksle galimybės“

Posėdyje pristatytos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos nacionalinės programos, kurios bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m.

 1. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius. Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius
 2. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 3. Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 4. Nacionalinė studijų programa (projektas). Dr. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė
 5. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešėjame sektoriuje projektavimas. Dr. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius

Plačiau apie rengiamas nacionalines programas skaitykite rubrikoje „Pasirengimas 2007-2013 m.“:

 • Švietimo ir mokslo ministerija 2007 m. rengė 8 programas, kuriomis įgyvendinti bus panaudotos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos.
 • Darbo grupėse šioms programoms rengti dalyvo ministerijos specialistai, kitų valstybės institucijų atstovai ir socialiniai-ekonominiai partneriai

Programų rengimas (archyvas):

Švietimo kokybės užtikrinimo programa

Darbo grupės sudėtis

Darbo grupės parengta medžiaga

Mokyklų tobulinimo programa

Darbo grupės sudėtis

Darbo grupės parengta medžiaga ir atlikti tyrimai:

 1. Programa bus finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto (1.2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto (3.2).
 2. Iš viso pagal šią Programą planavimo ir konkurso būdu numatoma paskirstyti daugiau kaip 600 milijonų litų paramos stiprinant bendrąjį lavinimą.
 3. Programos rengimo darbe dalyvauja daugiau kaip 120 švietimo srities specialistų, socialiniai ekonominiai partneriai. Programos tikslai suderinti su Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, kurioje numatomos penkios pagrindinės švietimo plėtotės kryptys – valdymo, turinio, infrastruktūros, paramos ir personalo tobulinimas. Programą sudarys 1 paprogramė ir 27 komponentai.

2007-2013 metais keliami šie Programos tikslai:

 1. atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį;
 2. atnaujinti ir pertvarkyti švietimo specialistų rengimą ir darbą, tyrimų ir vertinimo sistemą, įgyvendinant švietimo specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos pertvarką, organizuojant naują ir žinių visuomenės poreikius tenkinančią kompetencijos kėlimo ir tobulinimo bei vertinimo sistemą;
 3. plėtoti švietimo paslaugas, jų kokybę, tobulinti švietimo sistemos jungtis tarp bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo, modernizuojant bendrąjį lavinimą, ir gerinti švietimo aprūpinimą.

Rengiant Programą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupei techninę pagalbą teikia UAB “Eurointegracijos projektai“, atliekanti į Programą įtrauktų švietimo sričių esamos būklės ir tendencijų analizę, padedanti rengti Programos plėtros planą ir 27-ių Programos komponentų aprašymus.

Tarpinių Programos rengimo rezultatų planuojama pasiekti šių metų birželio mėnesį, o galutinę Programos versiją pateikti iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos.

Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18

Posėdyje pristatytos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos nacionalinės programos, kurios bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m.:

 1. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius. Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius
 2. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 3. Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 4. Nacionalinė studijų programa (projektas). Dr. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė
 5. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešėjame sektoriuje projektavimas. Dr. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius

Plačiau apie rengiamas nacionalines programas skaitykite rubrikoje „Pasirengimas 2007-2013 m.“.

Švietimo ir mokslo ministerija 2007 m. rengė 8 programas, kuriomis įgyvendinti bus panaudotos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos.

Darbo grupėse šioms programoms rengti dalyvo ministerijos specialistai, kitų valstybės institucijų atstovai ir socialiniai-ekonominiai partneriai.

Programų rengimas (archyvas):

 • Švietimo kokybės užtikrinimo programa
 1. Darbo grupės sudėtis
 2. Darbo grupės parengta medžiaga
 • Mokyklų tobulinimo programa
 1. Darbo grupės sudėtis
 2. Darbo grupės parengta medžiaga ir atlikti tyrimai:

Programa bus finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto (1.2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto (3.2).

Iš viso pagal šią Programą planavimo ir konkurso būdu numatoma paskirstyti daugiau kaip 600 milijonų litų paramos stiprinant bendrąjį lavinimą.

Programos rengimo darbe dalyvauja daugiau kaip 120 švietimo srities specialistų, socialiniai ekonominiai partneriai. Programos tikslai suderinti su Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, kurioje numatomos penkios pagrindinės švietimo plėtotės kryptys – valdymo, turinio, infrastruktūros, paramos ir personalo tobulinimas. Programą sudarys 1 paprogramė ir 27 komponentai.

2007-2013 metais keliami šie Programos tikslai:

 1. atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį;
 2. atnaujinti ir pertvarkyti švietimo specialistų rengimą ir darbą, tyrimų ir vertinimo sistemą, įgyvendinant švietimo specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos pertvarką, organizuojant naują ir žinių visuomenės poreikius tenkinančią kompetencijos kėlimo ir tobulinimo bei vertinimo sistemą;
 3. plėtoti švietimo paslaugas, jų kokybę, tobulinti švietimo sistemos jungtis tarp bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo, modernizuojant bendrąjį lavinimą, ir gerinti švietimo aprūpinimą.

Rengiant Programą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupei techninę pagalbą teikia UAB “Eurointegracijos projektai“, atliekanti į Programą įtrauktų švietimo sričių esamos būklės ir tendencijų analizę, padedanti rengti Programos plėtros planą ir 27-ių Programos komponentų aprašymus.

Tarpinių Programos rengimo rezultatų planuojama pasiekti šių metų birželio mėnesį, o galutinę Programos versiją pateikti iki 2007 metų rugsėjo 15 dienos.

Parengta medžiaga:

Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18:

Posėdyje pristatytos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos nacionalinės programos, kurios bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m.:

 1. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius. Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius
 2. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 3. Nacionalinė profesinio orientavimo programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 4. Nacionalinė studijų programa (projektas). Dr. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė
 5. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo MTEP viešėjame sektoriuje projektavimas. Dr. Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento direktorius
 6. Mokyklų tobulinimo programa + (projektas)

Daugiau informacijos apie rengiamą programą gauti ir pasiūlymus teikti galima el. paštu Vitalija.Jackunaite@smm.lt

 • Birželio 11-12 d. tarptautinė konferencija „Bendradarbiavimas ir partnerystė plėtojant švietimo ir mokslo sektorių 2007-2013 m.“

          Dešimties ES šalių atstovai ieško būdų veiksmingai panaudoti struktūrinę paramą:

 1. Švietimo ir mokslo ministerija, rengdamasi veiksmingai panaudoti 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą esminiams švietimo ir mokslo sektoriaus pokyčiams įgyvendinti, birželio 11-12 d. Vilniuje organizuoja tarptautinę konferenciją, kurios metu dešimties Europos Sąjungos šalių mokslininkai, verslininkai, pedagogai, valstybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai ieško veiksmingų sprendimų ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybių tose švietimo ir mokslo srityse, kurios kelia didžiausius iššūkius kuriant žinių visuomenę ir konkurencingą šalies ekonomiką.
 2. „Konferencijos tikslas – įtraukti socialinius ekonominius partnerius ir pasitelkiant gerąją kitų šalių patirtį drauge ieškoti būdų, kaip veiksmingai panaudoti ES struktūrinę paramą,“ – teigia Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis. Jo nuomone, konferencija atsakys į kai kuriuos svarbius klausimus, kuriuos kelia šiuo metu rengiamos aštuonios nacionalinės programos. Šios programos nustatys pagrindines švietimo ir mokslo tolesnės plėtros kryptis ir 2007-2013 m. bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto.
 3. Konferencijos diskusijoms pasirinktos trys sritys: mokslo ir verslo sąsajos stiprinimas, praktinio profesinio mokymo stiprinimas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtojimas. Greta Lietuvos patirties ir atliktų tyrimų šiose srityse, savo šalių patirtį pristatys Airijos, Danijos, Suomijos, Škotijos ekspertai. Tarptautinio bendradarbiavimo panaudojant ES paramą galimybes konferencijoje pristatys Europos Komisijos atstovas, savo patirtimi šioje srityje dalysis Lenkijos ir Švedijos ekspertai.
 4. Konferencija „Bendradarbiavimas ir partnerystė plėtojant švietimo ir mokslo sektorių 2007-2013 m.“ rengiama ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis.
 5. Daugiau informacijos: Rima Martinėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė

Tel. 2191177,
El. p. rima.martineniene@smm.lt

Konferencijos programa

Sveikinimo kalba. Roma Žakaitienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė

Plenarinių posėdžių pranešimai:

 1. ES struktūrinių fondų vaidmuo įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus Lietuvos aukštajame moksle. Dr. Danguolė Bublienė (Lietuva)
 2. Lietuvos dalyvavimas įgyvendinant ES Švietimo ir mokymo 2010 darbų programą. Ričardas Ališauskas (Lietuva)
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo ir ES šalių partnerystės skatinimas panaudojant ES struktūrinių fondų paramą, bendradarbiavimo modeliai ir kryptys. Peter Stub Jorgensen (Europos Komisija)
 4. Besikeičiančios mokymo(-si) paradigmos taikymas įgyvendinant profesinio mokymo reformas. Søren Nielsen (Danija, Italija)
 5. Tarptautinis bendradarbiavimas ir partnerystė įgyvendinant EQUAL programą: naujausios patirties pamokos 2007-2013 m. programavimo periodo kontekste. Krzysztof Jaszczołt (Lenkija)
 6. Tarptautinis bendradarbiavimas įgyvendinant ESF programas 2007-2013 m. Johannes Wikman (Švedija)

Pranešimai sekcijose:

 1. Mokslo ir ūkio sąveika Lietuvos mokslinių tyrimų ir studijų sistemos reformoje. Dr. Giedrius Viliūnas (Lietuva)
 2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo Lietuvoje paklausos ir pasiūlos apžvalga. Dr. Kastytis Gečas (Lietuva)
 3. Verslo ir mokslo sąsaja: Škotijos patirtis. Prof. Charlotte Maltin (Škotija)
 4. Lietuvos praktinio profesinio mokymo plėtros galimybės panaudojant ES struktūrinių fondų paramą. Haroldas Brožaitis (Lietuva)
 5. Pasirengimas modernios pameistrystės diegimui Lietuvoje: ESF finansuotas bandomasis projektas. Darius Prialgauskas, (Lietuva)

Praktinio profesinio mokymo problemos ir efektyvių sprendimų įgyvendinimas Suomijoje panaudojant ES struktūrinių fondų paramą. Juha Mäntyvaara (Suomija) 1, 2

ESF investicijos į neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą Lietuvoje: efektyvumo didinimas ir lygių galimybių užtikrinimas. Rimantas Dumčius (Lietuva)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra: vizijos ir galimybės. Ričardas Totoraitis (Lietuva)

Partnerystės principų taikymas plėtojant suaugusiųjų mokymosi galimybes Škotijoje ir panaudojant ES paramos programų investicijas. Brian Lister (Škotija)

Tęstinis mokymas Airijoje. Geraldine Melia (Airija)

Sekcijų darbo pristatymas. Dr. Vitalis Nakrošis, Haroldas Brožaitis, Rimantas Dumčius (Lietuva)

 • Gegužės 15 d. viešas aptarimas „Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcija ir jos įgyvendinimas“

Gegužės 15 d. viešo aptarimo "Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcija ir jos įgyvendinimas" metu buvo pristatyta sektorinių praktinio mokymo centrų koncepcija, sektorinių praktinio mokymo centrų poreikio vertinimas bei paaiškintos projektų idėjų tokiems centrams kurti rengimo, pateikimo bei atrankos sąlygos.

Tyrimų ataskaitos:

 1. Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas
 2. Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)
 3. Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)

„Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija“ (2007):

 1. Sistemiško viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir studijų institucijų tinklo pertvarkymo galimybių analizė
 2. Viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūros analizė
 3. Lietuvos aukštųjų mokyklų vidinės struktūros, jų tinklo analizė. Galimas aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkos modelis
 4. Mokslo ir studijų institucijų įrangos, žmogiškųjų bei kitų išteklių koncentracijos teritorijų analizė

„Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija“ (2007):

 1. Sektorinių praktinio mokymo centrų geros užsienio šalių praktikos pavyzdžių analizė
 2. Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra: esamos situacijos ir tendencijų analizė
 3. Pasiūlymai sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijai

„2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams“ (2007):

 1. Švietimo ir mokslo srities esamos būklės ir tendencijų analizės ataskaita
 2. ES paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo švietimo ir mokslo sektoriuje ataskaita
 3. 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos administravimo tvarkos optimizavimo ataskaita
 4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros rodiklių tinkamumo įvertinimas
 5. Pirmojo programavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos švietimui ir mokslui administravimo patirties vertinimas
 6. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonės įtakos vertinimas
 7. Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija
 8. „Protų nutekėjimo“ mažinimas ir „protų“ susigrąžinimas
 9. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė

Plačiau apie „Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos“ rengimo eigą

 1. Programa bus finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto (1.2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto (3.2).
 2. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa padės įgyvendinti du šiose veiksmų programose numatytus uždavinius:
  - gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;
  - užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
 3. 2007-2013 metais Programa siekiama:
                                    1) sukurti ir įdiegti modulinio profesinio mokymo modelį ir parengti modulines profesinio mokymo programas;
                                    2) atnaujinti praktinio profesinio mokymo priemones;
                                    3) sukurti ir įdiegti profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį ir parengti bei įgyvendinti šių kompetencijų tobulinimo programas;
                                    4) sukurti sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūrą.
 4. Viena iš svarbiausių rengiamos programos sudedamųjų dalių – Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa. Ja siekiama sukurti aukštą profesinio mokymo paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą.
 5. Rengiant Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupei techninę pagalbą teikia VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Šio instituto analitikai įvertino Lietuvos ir pažangiausių ES šalių patirtį, pasiūlė naujas paklausos analizės, įstaigų atrankos bei įstaigų vertinimo metodikas, atliko profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos Lietuvoje analizę, darbo grupei padėjo parengti Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepciją.
 6. Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijoje numatyta jau veikiančiose, geriausiais veiklos efektyvumo rodikliais pasižyminčiose, profesinio mokymo įstaigose sukurti šiuolaikines atskirų šalies ūkio sektorių reikalavimus atitinkančias ir naujausia praktinio mokymo įranga aprūpintas praktinio mokymo bazes, kuriose praktinius profesinius gebėjimus galės įgyti visi Lietuvos gyventojai.
 7. Lietuvos profesinio mokymo įstaigos remsis parengtais dokumentais (Esamos situacijos ir tendencijų analize bei Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcija) teikdamos sektorinio (-ių) praktinio mokymo centro (-ų) kūrimo idėjas ir pagrįsdamos poreikį, savo pasirengimą bei gebėjimus kurti sektorinius praktinio mokymo centrus.
 8. Įvertinusi profesinio mokymo įstaigų idėjas darbo grupė, padedama Viešosios politikos ir vadybos instituto konsultantų, parengs Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą. Programa atsakys į klausimus, kiek ir kur bus kuriami tokie centrai, kokiuose sektoriniuose praktinio mokymo centruose bus koncentruojami praktinio mokymo pajėgumai ir kaip šiuos centrus numatoma plėtoti 2007-2013 m. laikotarpiu.

Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektas
Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programos projektas

Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projekto viešas pristatymas, 2007-07-10:

 1. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio sukūrimas ir diegimas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 3. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 4. Modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 5. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 6. Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas. Giedrė Beleckienė
 7. Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros sukūrimas. Marius Ablačinskas VPVI analitikas

Programos pristatymas Švietimo tarybos posėdyje, 2007-06-18:

 1. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa. Romualdas Pusvaškis, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius
 2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio sukūrimas ir diegimas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 3. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas. Pedagogų profesinės raidos centro Profesinio ugdymo skyriaus vedėja Danguolė Guobienė
 4. Modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 5. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas ir diegimas. Marijampolės profesinio rengimo centro projektų vadovė Snieguolė Baltrušaitienė
 6. Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas. Giedrė Beleckienė
 7. Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros sukūrimas. Marius Ablačinskas VPVI analitikas
 8. Sektorinių praktinio mokymo centrų geros užsienio šalių praktikos pavyzdžių analizė
 9. Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra: esamos situacijos ir tendencijų analizė
 10. Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcija
 11. Sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo projekto idėjos aprašymo forma

Daugiau informacijos apie rengiamą programą gauti ir pasiūlymus teikti galima el. paštu Monika.Ciuldyte@smm.lt

 • Gegužės 9 d. viešas aptarimas – diskusija „ES struktūrinės paramos administravimo švietimo ir mokslo srityje vertinimo išvados ir rekomendacijos 2007-2013 metams“:

Gegužės 9 d. viešo aptarimo - diskusijos "ES struktūrinės paramos administravimo švietimo ir mokslo srityje vertinimo išvados ir rekomendacijos 2007-2013 metams“ metu buvo pristatyti ES struktūrinių fondų paramos administravimo švietimo ir mokslo sektoriuje vertinimo rezultatai ir išvados, vyko diskusijos dėl rengiamos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo tvarkos optimizavimo ir kt.

Tyrimų ataskaito

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas

Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)

Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)

„Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija“ (2007):

„Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija“ (2007):

„2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams“ (2007):

 1. Švietimo ir mokslo srities esamos būklės ir tendencijų analizės ataskaita
 2. ES paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo švietimo ir mokslo sektoriuje ataskaita
 3. 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos administravimo tvarkos optimizavimo ataskaita
 4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros rodiklių tinkamumo įvertinimas
 5. Pirmojo programavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos švietimui ir mokslui administravimo patirties vertinimas
 6. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonės įtakos vertinimas
 7. Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija
 8. „Protų nutekėjimo“ mažinimas ir „protų“ susigrąžinimas
 9. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė
 • Gegužės 4-5 d. viešas renginys visuomenei „Europos socialinio fondo 50-mečiui – “gyvas” stendas“

Gegužės 4-5 d. Vilniuje, Gedimino prospekte, renginyje, skirtame paminėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra įrengė atskirą paviljoną, kuriame visuomenė galėjo susipažinti su Europos socialinio fondo istorija, jo teikiama parama, įgyvendinamų projektų pavyzdžiais. Ministerijų ir agentūros darbuotojai atsakinėjo į renginio dalyvių klausimus, konsultavo, kur ir kaip kreiptis, norint gauti šio struktūrinio fondo paramą, dalijo informacinę medžiagą.

 • Gegužės 3 d. viešas aptarimas – diskusija „ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros rodikliai: vertinimo išvados ir rekomendacijos“

Gegužės 3 d. viešo aptarimo - diskusijos "ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros rodikliai: vertinimo išvados ir rekomendacijos" metu buvo pristatyti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo priežiūros rodiklių tinkamumo vertinimo rezultatai ir išvados, vyko diskusijos dėl rodiklių nustatymo tvarkos, jų išaiškinimo, taikymo, panaudojimo ir kt.

Tyrimų ataskaitos:

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas

Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)

Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)

„Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija“ (2007):

„Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija“ (2007):

„2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams“ (2007):

 

 • Kovo 23 d. viešas aptarimas diskusija „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje

Kovo 23 d. viešo aptarimo-diskusijos „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje“ metu buvo pristatytas ministerijos užsakymu Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktas tyrimas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė“, aptartos ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybės, vyko diskusijos aktualiais neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros klausimais.

 1. Pranešimas spaudai
 2. Tyrimų ataskaitos:

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas

 1.  Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)
 2.  Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)

„Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija“ (2007):

„Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija“ (2007):

„2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams“ (2007):

2006 metų renginiai:

Pranešimų skaidrės:

 1. ES struktūrinė parama švietimui ir mokslui – veiksmų programų, prioritetų, finansinių svorių, probleminių klausimų ir perspektyvų apžvalga. Aurimas Morkūnas, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas
 2. 1.2 prioritetas: “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą”. Rimantas Dumčius Viešosios politikos ir vadybos institutas
 3. 1.3 prioritetas: Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimas. Vitalis Nakrošis, Viešosios politikos ir vadybos institutas
 4. 3.2 prioritetas: „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“. Žilvinas Martinaitis, Viešosios politikos ir vadybos institutas

Kovo-balandžio mėn. seminarai projektų vykdytojams „Projektų viešinimo problemos ir galimybės“. Pranešimas „ES struktūrinių fondų paramos viešinimo reikalavimai“

2006 m. kovo 2 d. ministerijoje pirmą kartą susitiko darbo grupės, kurios rengs veiksmų programas Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos švietimo ir mokslo sričių prioritetams įgyvendinti.

Renginio akimirkos: 1, 2, 3, 4, 5

Pranešimų skaidrės:

2005 metų renginiai

Rugsėjo 28 d. konferencija „Europos Sąjungos struktūrinės paramos švietimui ir mokslui ateities perspektyvos (2007-2013 m.)“

Konferencija organizuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Renginio akimirkos: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pranešimai:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimas, Aurimas Morkūnas, ŠMM Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyriaus vedėjas

 • Gegužės 26 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis Kaune:
 1.              Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – dabartis ir perspektyvos
 2.              Kuriamo informavimo tinklo paskirtis ir bendradarbiavimo galimybės

Egidija Kasperiūnienė, ŠMM Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė

 • Balandžio 18 d. - gegužės 20 d. ES struktūrinių fondų dienos apskrityse:

Organizatoriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Seminarai organizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Renginių akimirkos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimai:
ES struktūrinių fondų parama švietimo ir mokslo srityje
ES struktūrinių fondų paramos administravimas
BPD 1.5 priemonė Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų
BPD 2.4 priemonė. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas
BPD 2.5 priemonė. Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamų BPD priemonių – 1.5, 2.2 ir 2.3 - pristatymus rasite čia

Europos socialinio fondo agentūros pranešimas: Europos socialinio fondo remiamų projektų paraiškų pildymas, biudžeto sudarymas ir tinkamos išlaido

Centrinės projektų valdymo agentūros pranešimas: Europos regioninės plėtros fondo remiamų projektų paraiškų pildymas, biudžeto sudarymas ir tinkamos išlaidos

PHARE SPP III Techninės pagalbos projekto „Lietuvos gebėjimų įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas stiprinimas“ ekspertų pranešimas: Projekto rengimo metodika, viešieji pirkimai ir paramos viešinimas. Investicinio projekto rengimas

Apskričių atstovų pranešimai:
Alytaus apskrities strateginiai uždaviniai švietimo srityje
Kauno apskrities specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir jaunimo ugdymo ir integravimosi į visuomenę problemos ir tendencijos
Klaipėdos regiono plėtros planas 2004-2006m.: žmogiškųjų išteklių ir socialinės plėtros prioritetai
Marijampolės apskrities socialinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai
Marijampolės apskrities švietimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai
Panevėžio apskrities socialinės problemos ir jų sprendimo būdai
(Panevėžio apskritis) Regioninės švietimo politikos plėtros strategijos ir ES „švietimo politikos“ dermė
Šiaulių apskrities strateginiai uždaviniai švietimo ir mokslo srityje
Tauragės apskrities strateginiai uždaviniai švietimo srityje
Tauragės apskrities strateginiai uždaviniai socialinėje srityje
 

 • Kovo 2 d. sutarčių ES paramai gauti pagal BPD 1.5 ir 2.5 priemones pasirašymas

Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje buvo pasirašytos sutartys ES paramai gauti pagal BPD 1.5 ir 2.5 priemones.

Po švietimo ir mokslo ministro Remigijaus Motuzo sveikinimo žodžio buvo pasirašytos šešios BPD 1.5 priemonės valstybinės svarbos projektų paramos sutartys ir dvidešimt šešios BPD 2.5 priemonės projektų paramos sutartys.

Trišales sutartis pasirašė:

Tarpinės institucijos vardu švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas,

Įgyvendinančiųjų institucijų vardu - Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius Aloyzas Vitkauskas ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis projektus vykdysiančių institucijų vadovai.

 • Kovo 2 d. spaudos konferencija dėl ES struktūrinių fondų paramos, skirtos švietimui ir mokslui

Švietimo ir mokslo ministerija pradėjo pasirašyti sutartis su ES struktūrinių fondų paramos gavėjais. Iš viso bus pasirašytos 177 sutartys, kurių bendra paramos suma per 259 mln. litų.

„Švietimo ir mokslo ministerija baigė pirmąjį Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirstymo etapą. Tai vyko sklandžiai. Pagrindinis principas svarstant projektus ir teikiant paramą buvo skaidrumas. Nuo pat pradžios buvo aiškiai nustatytos proceso dalyvių funkcijos ir kompetencijų ribos“, - sakė švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas.

Pasak R. Motuzo, vienas svarbiausių prioritetų skirstant ES struktūrinių fondų paramą buvo švietimo ir mokslo paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas. „Pagal patvirtintus kriterijus, pateikti ir paramą gavę projektai iš esmės spręs Lietuvos švietimui ir mokslui aktualias problemas, kurs geresnę infrastruktūrą ir atnaujins bazinę įrangą, investuos į naujų, paklausių sričių specialistų rengimą“, - sakė ministras.

Kaip bus naudojamos lėšos?

„Didžioji dalis lėšų, per 112 mln. Lt, skirta projektams, kurie modernizuos švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūrą bei laboratorinę įrangą“, - sakė ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas Aurimas Morkūnas.

Daugiau kaip 105 mln. Lt skirta mokymosi visą gyvenimą plėtrai. Iš šių lėšų bus kuriama nacionalinė kvalifikacijų sistema, atitinkanti darbo rinkos poreikius, kuriami profesinio mokymo standartai, skatinama, kad jauni žmonės liktų švietimo sistemoje ir įgytų profesinę kvalifikaciją. Taip pat bus investuojama į veiklą, skatinančią vaikus grįžti į mokyklą, planuojama sudaryti patrauklesnę mokymosi aplinką kuriant ir diegiant naujoviškus mokymosi bei profesinio mokymo metodus. Už šias lėšas taip pat bus įgyvendinama Profesinio orientavimo strategija.

Beveik 41 mln. Lt. paramos skirta projektams, kurie kurs naujas ar atnaujins magistrantūros ir doktorantūros (taip pat rezidentūros) studijų programas, tobulins mokslo darbuotojų ir tyrėjų kvalifikaciją, tobulins specialistų rengimo kokybės užtikrinimo sistemą bei plėtos mokslinės visuomenės žinias.

Kokias lėšas administruoja Švietimo ir mokslo ministerija?

Švietimo ir mokslo ministerija administruoja ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas įgyvendinti tris dviejų Bendrojo programavimo dokumento (BPD) prioritetų priemones.

2 prioriteto 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ skirta plėtoti švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų sektorius taip, kad būtų sukurtos tinkamos sąlygos mokytis visą gyvenimą.

2 prioriteto 2.5 priemonė „Žmoniškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ skirta didinti mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų gebėjimus įgyti ir pritaikyti tarptautinio lygio mokslines žinias, reikalingas verslui ir pramonei.

Ministerija taip pat administruoja dalį lėšų priemonei „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Pagal šią priemonę modernizuojama mokymosi aplinka, atnaujinama įranga, diegiamos informacijos technologijos.

Į Švietimo ir mokslo ministerijos skirstomą ES paramą galėjo pretenduoti savivaldybės, viešojo administravimo įstaigos, švietimo, profesinio mokymo, profesinio informavimo ir konsultavimo institucijos, aukštosios mokyklos, viešosios įstaigos ir ekspertinės institucijos. Iš viso, siekiant gauti trijų BPD priemonių paramą, buvo pateiktos 389 paraiškos.

Kas ir kokius projektus įgyvendins?

 • Didžiausia BPD 1.5 priemonės projektui paramos suma neviršija 10 mln. Lt. Daugiausiai šios priemonės projektų įgyvendins profesinio mokymo įstaigos (27) ir jos įsisavins per 24 mln. Lt. Paramą gaus 17 universitetų teiktų paraiškų, kurių bendra paramos lėšų suma yra daugiau nei 25 mln. Lt. Mokslinių tyrimų įstaigos gaus paramą 8 projektams įgyvendinti, o paramos lėšų suma yra per 14 mln. Lt.
 • Didžiausia BPD 2.4 priemonės projektui paramos suma yra apie 8 mln. Lt. Daugiausia šios priemonės projektų įgyvendins universitetai ir profesinio mokymo įstaigos, jiems atitinkamai skirta 12, 6 ir 7,7 mln. Lt.
 • Didžiausia BPD 2.5 priemonės projektui paramos suma yra apie 4,6 mln. Lt. Parama daugiausia skirta mokslo ir studijų institucijų projektams (18 universitetų, 5 valstybės mokslo institutams, 3 universitetų mokslo institutams, 1 ekspertinei institucijai) įgyvendinti.
 • Ar bus skelbiami nauji šaukimai?
 • Iš viso 2004 – 2006 m. Lietuvos švietimo ir mokslo plėtros reikmėms skirta 524 mln. Lt.. arba 12,5 proc. visos Lietuvai skiriamos sumos.
 • Artimiausiu laiku Švietimo ir mokslo ministerija skelbs naują projektų šaukimą likusioms lėšoms įsisavinti.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
Tel. (8 5) 274 31 85

 • Kovo 1 d. pasitarimas Vilniuje apie ES struktūrinių fondų paramai gauti profesinių mokyklų rengtus projektus

Profesinių mokyklų pirmojo kvietimo projektų ESF paramai gauti vertinimo rezultatai. Aurimas Morkūnas, ŠMM ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas1 2 3
Paraiškų vertinimo apžvalga: tipinės paraiškų pildymo klaidos, Ieva Vilimienė, CPVA Pasiruošimo struktūriniams fondams skyriaus viršininkė
Profesinių mokyklų teiktuose projektuose dažniausiai pasitaikiusių klaidų analizė, Nerija Dručiūnaitė, ESF agentūros vadybininkė 1 2
Projektų finansinės dalies klaidų analizė, Jolanta Jacevič, ESF agentūros vadybininkė
 

 • 2005 m. vasario 28 – kovo 1 d. seminaras Vilniuje „ES struktūrinių fondų parama švietimui ir mokslui: bendradarbiavimo galimybės
 1. Kuriamo informavimo tinklo paskirtis ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės, Rima Martinėnienė, ŠMM ES paramos koordinavimo skyriaus darbuotoja
 2. 2004 metų paraiškų teikimo rezultatai ir pamokos (pagal BPD 1.5 priemonę), Egidija Kasperiūnienė, ŠMM ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė
 3. 2004 metų paraiškų teikimo rezultatai ir pamokos (pagal BPD 2.4 priemonę), Šarūnė Navickaitė, ŠMM ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė
 4. 2004 metų paraiškų teikimo rezultatai ir pamokos (pagal BPD 2.5 priemonę), Aurimas Pautienius, ŠMM ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas
 5. Naudinga informacija

VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTŲ PRISTATYMAS: