Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimas

Priimti teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
 2. Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 362 „Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“
 4. Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašo patvirtinimo“
 5. Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo
 6. Dėl studentų, priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
 7. Dėl Kvalifikacinių mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimų, skyrimo į šias pareigas ir mokslininkų stažuočių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 8. Švietimo ir  mokslo ministro 2017 m. vasario   8 d. įsakymas Nr. V-69  „Dėl Meno doktorantūros nuostatų patvirtinimo“
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimas Nr. 73 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl Valstybinio studijų fondo valdybos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 11. „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
 12. „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1191 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Aukštųjų mokyklų veiklos valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 14. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1010 „Dėl standartinių studijų sutarties sąlygų patvirtinimo “ (įgyvendinant 61 str. 2 d.)
 15. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1012 „Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo“
 16. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1011 „Dėl studento praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo“ (įgyvendinant 53 str. 14 d.)
 17. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1014 „Dėl Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 18. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1002 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“ (įgyvendinant 22 str.)
 19. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ (įgyvendinant 82 str. 6, 7, 8 d.) 
 20. Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 dienos įsakymas Nr. V-31 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2017 metais nustatymo“