Priėmimas

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2017 m.

Atnaujinta: 2017 02 03

Bendrasis priėmimas

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus. Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.

Stojantiesiems į menų studijas būtina laikyti stojamąjį egzaminą. Stojančiųjų į sporto programas vertinami sporto pasiekimai. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.

Kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams, profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą, taip pat baigusiesiems karinius mokymus arba atlikusiesiems privalomąją karo tarnybą bus pridedami papildomi balai.

Valstybės finansavimas studijoms

Šiemet pirmą kartą Švietimo ir mokslo ministerija nustatė mažiausią konkursinį balą 2017 metais stosiantiems į valstybės finansuojamas vietas: universitetuose – ne mažiau nei 3, kolegijose – ne mažiau nei 1,6 stojamojo balo.

Asmenims, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, numatyti minimalūs kriterijai.  Jie turės būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, valstybinį arba mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas),
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu (16 balų),
 • matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojančiuosius į menų studijas).

Finansavimą studijoms valstybinės aukštosios mokyklos gauna pagal principą „pinigai paskui studentą“ – biudžeto lėšos keliauja į programas, kurias pasirenka geriausieji stojantieji. Studentai ir studijų programos dėl valstybės finansavimo universitetuose ir kolegijose konkuruoja tarpusavyje pagal kryptis arba krypčių grupes (menuose ir pedagoginėse studijose – ir pagal studijų programas).

Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formos studijas. Nuolatinės formos studijos universitetuose dažniausiai trunka ketverius metus, kolegijose – dažniausiai trejus metus. Ištęstinės formos studijos yra ne tokios intensyvios, jos gali trukti iki pusantro karto ilgiau nei nuolatinės.

Mokamos studijos

Negavusieji valstybės finansuojamos studijų vietos gali rinktis mokamas studijas. Mokamų studijų kainą nustato kiekviena aukštoji mokykla.

Geriausi stojantieji į mokamas vietas bendrojo priėmimo metu gali gauti valstybės skiriamas stipendijas studijų kainai sumokėti.

Įstoję į mokamas studijų vietas studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Geriausiems už mokslą mokantiems studentams gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina. Kiek studentų gali gauti kompensaciją, priklauso nuo valstybės finansinių galimybių, jų skaičius gali siekti iki 10 proc. tais metais studijas baigusių asmenų skaičiaus. Studijų rezultatai skaičiuojami ir kompensacijos išmokamos kas metus.

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas – http://www.vsf.lt.

Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai.

Teikiamos 3 rūšių paskolos: studijų kainai – mokantiesiems už studijas; gyvenimo išlaidoms; dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines sutartis.

Paskolą reikia pradėti grąžinti praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. Paskolos grąžinimas siejamas su pajamų dydžiu.

Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai ir dalinėms studijoms užsienyje, studijų metu palūkanas sumoka valstybė. Tie, kas pasiėmė paskolas gyvenimo išlaidoms, gali dalyvauti konkurse palūkanoms sumokėti. 

Stipendijos

Skatinamosios stipendijos. Geriausiai besimokantys studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus,  nustato kiekviena aukštoji mokykla.

Socialinės stipendijos. Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai:  studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos mokamos studentams, kurių šeimos turi teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams. Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas  (www.vsf.lt).

Tikslinės išmokos studijų prieinamumui užtikrinti. Neįgalūs pažangūs studentai, be socialinės stipendijos, dar gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Tikslines išmokas studijų prieinamumui užtikrinti administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt). Neįgaliems studentams valstybė taip pat skiria papildomą paramą. Daugiau informacijos –Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje  www.ndt.lt.  

Tikslinės stipendijos. Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą, geriausiai besimokantiems visuomenės saugumo,  jūrinių programų,  pedagoginių specialybių studentams papildomai mokamos tikslinės stipendijos.

Kur rasti reikiamos informacijos

 • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.
 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje www.aikos.smm.lt.
 • Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt.
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt.
 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt.
 • Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines išmokas neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt.
 1. Minimalūs rodikliai stojantiesiems 2017 metais
 2. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašas
 3. Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 dienos įsakymas Nr. V-31 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2017 metais nustatymo“