Priėmimas

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2016 m.

Atnaujinta: 2017 02 03

Bakalauro studijos

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas

Geriausiųjų eilės sudarymo esminiai skaičiavimo principai išlieka tokie patys kaip 2015 m.

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal pasirinktą studijų kryptį atitinkančių keturių dalykų brandos egzaminų rezultatus. Privalu būti išlaikius pirmojo dalyko brandos egzaminą, lietuvių kalbos brandos egzaminą, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu (įvertinimas 16 balų) ir matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojantiems į menų studijas). Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.

Stojantiesiems į menų studijas ir meno pedagogiką vietoj vieno brandos egzamino reikės laikyti stojamąjį egzaminą, stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijas vieną egzaminą keičia šiais metais atsiradęs sporto pasiekimų įvertinimas. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos įvertinimas.

Kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams, taip pat profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą, bus pridedami papildomi balai.

Valstybės finansavimas studijoms

Atsižvelgiant į pastarųjų metų priėmimo patirtį, preliminariai numatoma, kad 2016 m. valstybės finansuojamas vietas universitetuose ar kolegijose galės gauti apie pusė stojančiųjų.

Stojantieji į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose turės būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, valstybinį arba mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas), užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu ir matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojančiuosius į menų studijas).

Finansavimą studijoms valstybinės aukštosios mokyklos gauna pagal principą „pinigai paskui studentą“ – biudžeto lėšos keliauja į programas, kurias pasirenka geriausieji stojantieji. Studentai ir studijų programos dėl valstybės finansavimo universitetuose ir kolegijose konkuruoja tarpusavyje pagal keliolika studijų krypčių grupių.

Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formos studijas. Nuolatinės formos studijos universitetuose dažniausiai trunka ketverius metus, kolegijose – dažniausiai trejus metus. Ištęstinės formos studijos yra ne tokios intensyvios, jos gali trukti iki pusantro karto ilgiau nei nuolatinės.

Jei netenkins studijų kokybė ar sąlygos, studijų krepšelį, sėkmingai išlaikius semestro egzaminus, galima „persinešti“ į tos pačios srities studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje arba nutraukti studijas be finansinių pasekmių.

Mokamos studijos

Negavusieji valstybės finansuojamos studijų vietos gali rinktis mokamas studijas. Mokamų studijų kainą nustato kiekviena aukštoji mokykla.

Geriausi stojantieji į mokamas vietas bendrojo priėmimo metu gali gauti valstybės skiriamas stipendijas studijų kainai sumokėti.

Įstoję į mokamas studijų vietas studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Geriausiems už mokslą mokantiems studentams valstybė grąžina už studijas sumokėtus pinigus. Kiek studentų gauna kompensaciją, priklauso nuo valstybės finansinių galimybių, – jų skaičius gali siekti iki 10 proc. studentų skaičiaus.

Bendrasis priėmimas

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt .

Stipendijos

Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos mokamos studentams, kurių šeimos turi teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams. Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas – www.vsf.lt .

Neįgalūs pažangūs studentai, be socialinės stipendijos, taip pat gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Tikslines išmokas studijų prieinamumui užtikrinti administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas – www.vsf.lt . Neįgaliems studentams valstybė taip pat skiria papildomą paramą.

Geriausiai besimokantys studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus – nustato kiekviena aukštoji mokykla.

Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą, geriausiai besimokantiems visuomenės saugumo bei jūrinių programų, kaip ir pedagoginių specialybių, studentams papildomai mokamos tikslinės stipendijos.

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas – http://www.vsf.lt .

Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai.

Teikiamos 3 rūšių paskolos: studijų kainai – mokantiesiems už studijas; gyvenimo išlaidoms;  dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines sutartis.

Paskolą reikia pradėti grąžinti praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. Paskolos grąžinimas siejamas su pajamų dydžiu.

Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai ir dalinėms studijoms užsienyje, studijų metu palūkanas sumoka valstybė. Tie, kas pasiėmė paskolas gyvenimo išlaidoms, gali dalyvauti konkurse palūkanoms sumokėti. 

Kur rasti reikiamos informacijos

  • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt .
  • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje www.aikos.smm.lt .
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt .
  • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt .
  • Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines išmokas neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt .

Magistro studijos

Priėmimas vykdomas pagal aukštųjų mokyklų nustatytas priėmimo taisykles. Informacija teikiama aukštųjų mokyklų internetinėse svetainėse. Informacija apie Lietuvoje pripažintas aukštąsias mokyklas teikiama Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos tinklalapyje.

Laipsnio nesuteikiančios studijos

Priėmimas vykdomas pagal aukštųjų mokyklų nustatytas priėmimo taisykles. Informacija teikiama aukštųjų mokyklų internetinėse svetainėse. Informacija apie Lietuvoje pripažintas aukštąsias mokyklas teikiama Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos tinklalapyje.

Doktorantūros studijos

Visiems nuolatinės formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų kaip valstybės parama mokamos doktoranto stipendijos.

Mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, ir meno doktorantai, aktyviai vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, be stipendijos, gali gauti papildomą stipendiją už akademinius pasiekimus.

Doktorantai taip pat gali vieną kartą per metus gauti paramą jų akademinių išvykų (išvyka į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvavimas tarptautiniame seminare ar doktorantų mokykloje, stažuotė mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus) išlaidoms padengti.

Stipendijas už akademinius pasiekimus ir paramą skiria ir moka Lietuvos mokslo taryba pagal Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos