Studijos

Studentų praktikos

Atnaujinta: 2017 09 08

Studentų praktika – tai savarankiška darbo patirtis Lietuvos ar užsienio įmonėse, įstaigose ar organizacijose, siekiant įgauti su mokomuoju dalyku susijusių praktinių žinių. Jeigu studijų programoje numatyta studentų praktika, įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką, aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro praktinio mokymo sutartį. Aukštosios mokyklos, priimančios organizacijos ir studento įsipareigojimai yra nurodyti pavyzdinėje studento praktinio mokymo sutartyje, kurios formą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija (ją gali rasti čia), o už studentų praktikos organizavimą atsakinga aukštoji mokykla.

Pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, Lietuvoje vyko projektai, kurių metu buvo kuriami pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų praktikų organizavimo modeliai įmonėse ir ne pelno organizacijose, įskaitant studentų praktikų vadovų (tutorių) parengimą, jų kompetencijų tobulinimą, praktikų vietų informacinių sistemų kūrimą ir diegimą, bandomąjį studentų praktikų atlikimą pagal sukurtą praktikų organizavimo modelį (sistemą). Projekto metu buvo sukurti studentų praktikų organizavimo portalai:

www.epraktika.lt studentų praktikos keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje (Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“)
www.startuoju.lt studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje (Lietuvos verslo konfederacija)
www.praktikosbirza.lt studentų praktikos Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse (Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija)
www.studentupraktikos.lt studentų praktikos pramonės įmonėse (Lietuvos pramonininkų konfederacija)
www.gerapraktika.lt vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija)
www.praktikos.neta.lt studentų praktikos Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse (Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija)
http://db1.vdaa.lt/ Vilniaus dailės akademijos pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentams (Vilniaus dailiųjų amatų asociacija)
http://praktika.siauliai-pramone.lt/ ekonomikos ir verslo vadybos studijų programų studentų praktikos apdirbamosios gamybos sektoriuje (Šiaulių pramonininkų asociacija)

http://praktikaspaustuvese.lt/lt/news

spaudos ir leidybos studentų praktikos (Lietuvos spaustuvininkų asociacija)
www.studentupraktika.lt sveikatinimo srities studentų praktikos (Nacionalinė SPA asociacija)
www.praktikastudentui.lt studentų praktikos viešbučių ir restoranų sektoriuose (Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija)
www.praktika-savivaldybeje.lt studentų praktikos vietos savivaldos institucijose (Lietuvos savivaldybių asociacija)

Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva kuriama tarptautine partneryste grįsta studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistema, kuri skatins aukštąsias mokyklas plėsti tarptautinius ryšius, studentams suteiks galimybę įgyti darbo patirties tarptautinėse įmonėse, dėstytojams – galimybę susipažinti su praktine tarptautinių organizacijų veikla ir pritaikyti žinias rengiant akademinio mokymo programas, derinant teoriją su praktika. Kuriamas tarptautinių organizacijų partnerių tinklas ir informacinė sistema užtikrins bendrą informacijos valdymą, leis lengvai susirasti praktikos ar stažuotės vietas užsienyje, šia sistema turės galimybę naudotis visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai.

Lietuvos aukštosios mokyklos (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegija, Kauno medicinos universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas) kuria imitacines įmones, praktinio mokymo centrus, kuriuose taip pat gali būti tobulinami praktiniai įgūdžiai.

Aktualūs teisės aktai