Studijos

Studijų ir MTEP 2013-2020 m. plėtros programa

Atnaujinta: 2014 05 12

Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programa parengta siekiant apibrėžti pagrindines studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) vystymo kryptis, kurios skatintų žmogaus ir visuomenės darnią raidą, stiprintų šalies konkurencingumą bei atlieptų pagrindines Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos ir Europos komisijos komunikato „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija Europa 2020 m.“ nuostatas.

 Ši programa taps pagrindu rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius konkuruoti visuotinėje darbo rinkoje, kurti sąlygas formuotis aukštos kokybės MTEP ir plėtoti tarpinstitucinį, tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.  Programos strateginis tikslas – skatinti darnią žmogaus ir visuomenės raidą, stiprinančią šalies konkurencingumą ir sudarančią sąlygas inovacijoms, plėtojant studijas ir vykdant MTEP.

 

Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos:

Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano: