Studijos

Studijų kokybė

Atnaujinta: 2013 07 02

Švietimo ir mokslo ministerija ne rečiau kaip kas 6 metai inicijuoja aukštosios mokyklos išorinį vertinimą, kurio tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę, vertinimo rezultatų pagrindu teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros.

Vertinimui keliami tokie uždaviniai:

 1. Realiųjų išteklių vertinimas – įvertinama, ar aukštųjų mokyklų materialieji ir žmogiškieji) ištekliai atitinka minimalius studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimus;
 2. Veiklos atitikties vertinimas – tikrinama, ar aukštosios mokyklos statute (įstatuose, nuostatuose) nurodyta veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas.

Aukštųjų mokyklų vertinimas baigiamas sprendimu dėl aukštosios mokyklos akreditavimo, kuriuo remiantis, aukštoji mokykla gali būti akredituota 6 metams, jei paskutinio išorinio vertinimo metu aukštąją mokyklą nuspręsta įvertinti teigiamai; 3 metams, jeigu paskutinio išorinio vertinimo metu aukštąją mokyklą nuspręsta įvertinti neigiamai (išskyrus tuos atvejus, kai neigiamas įvertinimas pakartotinis). Aukštosios mokyklos taip pat gali būti neakredituotos, jeigu pakartotinai įvertinama neigiamai.

Studijų programų vertinimas ir atnaujinimas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nustato, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos. Studijų programos akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programų vertinimo ir akreditavimo tvarką reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Studijų programų vertinimo ir akreditavimo tvarka.

Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Agentūrų, įtrauktų į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, sąrašą rasite www.eqar.eu

1.Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą, SKVC pateikia:

 • prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;
 • ketinamos vykdyti studijų programos aprašą pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtintą Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodiką;
 • aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų programų reikalavimams pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą;
 • kai teikiama kvalifikacija, institucijos, įgaliojusios teikti kvalifikaciją, pritarimą ketinamai vykdyti studijų programai;
 • jei ketinama vykdyti studijų programa yra jungtinė – visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytą jungtinės studijų programos vykdymo sutartį.

Pastaba: atvejai, kai programa akredituojama tik atlikus jos išorinį vertinimą, nustatyti Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu (Žin., 2011, Nr. 100-4702), 18 punkte.

 • Vykdomų studijų programų vertinimas ir akreditavimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtintą Vykdomų studijų programų vertinimo metodiką.
 • Studijų programas vertina Lietuvos ir užsienio ekspertai. Studijų programos vertinamos pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą. Įvertintai studijų programai gali būti priimtas sprendimas dėl studijų programos akreditavimo:
 • Programa akredituojama 6 metams, jei studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 18 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ar „patenkinamai“ ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;
 • Programa akredituojama 3 metams, jei studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;
 • Programa neakredituojama, jei studijų programos įvertinimas sudaro mažiau nei 12 balų arba bent viena vertinama sritis įvertinta „nepatenkinamai“, arba studijų programa neatitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų reikalavimų programoms.
 • Vertintų studijų krypčių apžvalgos pateiktos Studijų kokybės vertinimo centro tinklapyje.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos