Studijos

Studijų kreditas

Atnaujinta: 2013 07 02

Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje diegiama nauja europinė studijų kredito (ECTS) samprata, atitinkanti Europos aukštojo mokslo erdvėje pripažįstamą studijų kredito sampratą, kurią įtvirtina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatos. Įstatymo nuostatos dėl naujos studijų kreditų sistemos įsigaliojo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Perėjimo prie naujos studijų kredito (ECTS) sampratos pagrindiniai principai yra šie:

  1. studijų sistema, grindžiama nauja studijų kredito sąvoka, yra į studentą orientuota sistema,
  2. į studentą orientuotos sistemos esmė – studijų programų (studijų dalykų, modulių) aprašuose suformuluotais studijų rezultatais (angl. learning outcomes) grįstas studijų modelis;
  3. studijų kredito samprata – dualistinė: studijų kreditas tampa ne tik ir ne tiek studijų laiko apskaitos vienetu, bet visų pirma studijavimo rezultatų fiksavimo, kaupimo ir perkėlimo instrumentu;
  4. studijų programos gali būti dalykinės ar modulinės;
  5. studijų rezultatai (angl. learning outcomes) yra pagrindas studijų metodams ir studijų pasiekimų vertinimo metodams taikyti;
  6. studijų rezultatais grindžiamoje studijų sistemoje gali būti vertinami neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgyti pasiekimai, nustatant tokių pasiekimų ir atitinkamos studijų programos (studijų dalyko, modulio) apraše suformuluotų studijų rezultatų atitiktį bei šios atitikties apimtį, kurių pagrindu asmeniui suteikiamas atitinkamas studijų kreditų skaičius ir įskaitomi tam tikri studijų dalykai ar moduliai; studijų kreditų perkėlimas į kitas studijų programas ar dalykus (modulius).

Aktualios nuorodos