Studijos

Studijų krypčių aprašai

Atnaujinta: 2013 07 05

Studijų krypties aprašas reglamentuoja pirmosios pakopos universitetines ir kolegines, antrosios pakopos ir vientisąsias studijas, nepriklausomai nuo studijų formos (nuolatinės, ištęstinės). Aprašą taiko aukštosios mokyklos, rengdamos studijų programas, juo remiasi studijų programas vertinanti ir (arba) akredituojanti institucija, pavyzdžiui, Studijų kokybės ir vertinimo centras.

Apraše nurodoma:

  • bendrosios nuostatos: kvalifikacinių laipsnių ir kvalifikacijų, suteikiamų baigus tos krypties arba krypčių grupę sudarančių krypčių universitetinių arba koleginių studijų programas; galima studijų programų apimtis, studijų formos; priėmimo sąlygos;
  • studijų krypties arba krypčių grupės apibūdinimas (krypčių grupės atveju nurodomos krypčių grupę sudarančios kryptys ir jų sąryšis);
  • studijų rezultatai (ką baigęs studijas asmuo žinos, kokių gebėjimų, įgūdžių ir kompetencijų turės, tai yra: žinios, jų supratimas ir taikymas; gebėjimai atlikti tyrimus; specialieji gebėjimai; socialiniai gebėjimai; asmeniniai gebėjimai;
  • dėstymas, studijavimas ir vertinimas (geros praktikos tendencijos ir pavyzdžiai studijų rezultatų dermei su studijų procese naudotinais studijų metodais ir studijų pasiekimų vertinimo metodais);
  • studijų programų vykdymo reikalavimai (minimalūs reikalavimai dėstytojų kvalifikacijai bei sudėčiai, materialinei ir metodinei studijų bazei);
  • pasiektų studijų rezultatų lygmenų apibūdinimas (bendrieji reikalavimai absolventų žinioms, gebėjimams ir galimybėms atlikti tam tikras veiklas pagal pasiektų studijų rezultatų lygmenis (puikus, tipinis ir slenkstinis) ir galimą akademinę ir profesine karjerą).

Šiuo metu Studijų krypčių ar krypčių grupių aprašai rengiami įgyvendinant Studijų kokybės vertinimo centro vykdomą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-2). Numatyta projektą tęsti iki 2014 m. rugsėjo.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos