Studijų tarptautiškumas

Parama užsieniečių dėstytojų vizitams

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama skatinti aukštos kvalifikacijos užsieniečių dėstytojų pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, nuo 2012 metų teikia paramą užsieniečių, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, vizitams.

Parama gali būti skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai dėstyti pagal aukštosios mokyklos vykdomą (vykdomas) studijų programą (programas) dalyką (dalykus) ar modulį (modulius), kuris (kurie) yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau – dėstymo dienos). Išskirtiniais atvejais, aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą prašymą/pagrindimą, dėstymo vizito trukmė gali būti trumpesnė nei 10, bet ne trumpesnė nei 5 dėstymo dienos. Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo. Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę.

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų. Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

Paramos skyrimo konkursą organizuoja ir paramos išmokėjimą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Užsieniečių dėstytojų, kuriems yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Aktuali informacija

  • Kvietimas teikti paraiškas

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos