Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos ugdymas (5–8 klasės).

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 9 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 9 grįžę lietuvių vaikai ir 1 užsienietis vaikas.

Mokyklos teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • papildomai teikia šias paslaugas: 1) atidesnė klasės auklėtojo priežiūra ir pagalba; 2) socialinių partnerių pagalba – VDU Užsienio kalbų katedra ir kiti partneriai (pavyzdžiui, vasaros stovyklos lietuvių kalbai ugdyti (užsieniečiams vaikams).

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: visa informacija apie priėmimą talpinama interneto puslapyje https://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt/priemimo-tvarka/ (užpildytus prašymus mokytis mokykloje reikia atnešti į raštinę arba atsiųsti el. paštu priemimas@dobkevicius.lt).

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  Lina Kilčiauskaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui): el. paštas lina.kilciauskaite@dobkevicius.lt; tel. +370 616 98 166.

Papildoma informacija: nuo 2018 m. gruodžio 14 ir 19 dienos Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija patvirtinta kaip Tarptautinio bakalaureato mokykla kandidatė pradinio ugdymo – PYP ir pagrindinio ugdymo – MYP programoms. Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje ruošiantis Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos – PYP – įgyvendinimui nuo pirmos klasės mokoma anglų kalba, o nuo antros klasės skiriamos papildomos valandos kalbiniams įgūdžiams stiprinti. Pradinio ugdymo pamokose įvedamos angliškos sąvokos ir terminai integruojant mokomąjį dalyką ir anglų kalbą. Ugdymo turinys integruojamas su socialiniu emociniu bei vertybiniu ugdymu.

Nuo 2018–2019 mokslo metų pradėtas įgyvendinti informacinių technologijų integravimo į pradinio ugdymo programas projektas, kuris progimnazijoje grindžiamas visuminiu vaiko ugdymu. Į mokymosi ugdymo turinį yra įtraukti tiriamieji darbai ir projektai, kuriuos pradinių klasių mokiniai pristato pavasarį vykstančioje kasmetinėje gamtos mokslų tiriamųjų darbų konferencijoje.

Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio suformuotos dvi parengiamosios Tarptautinio bakalaureato („Pre-IB“) klasės, skirtos pagrindinio ugdymo programai – MYP. Šioms klasėms mokymas daugelyje pamokų vyksta anglų kalba, gamtos mokslai mokomi integruotai, diegiamas daugiakalbis ugdymas (prancūzų, vokiečių, rusų, japonų kalbų mokymas), technologijos mokomos integruojant aviamodeliavimą, į ugdymo programą taip pat yra įtrauktas socialinis ir emocinis mokinių ugdymas bei metinių projektų rengimas, kurie pristatomi gegužės mėnesį vykstančioje projektinių darbų mugėje.