Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.alipniunomokykla.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos ugdymas.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 9 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 10 grįžusių lietuvių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • bendradarbiavimą su šeima. Vaikų įtraukimą į neformaliojo vaikų švietimo veiklas

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: progimnazijos interneto svetainėje www.alipniunomokykla.lt patalpinta Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka, kurioje pateikta išsami informacija, kaip užregistruoti vaiką į mokyklą.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Urbelienė, tel. +370 640 93 303, el. p. ligitaurbeliene@gmail.com.

Papildoma informacija: vaikai ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas taikant katalikiško ugdymo sampratos elementus.