Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://medelynoprogimnazija.lt/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis I pakopos.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 9 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 16 grįžusių lietuvių vaikų.

Mokyklos teikiamos paslaugos grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • tėvų konsultavimas ir pagalba šeimai, įtraukimas į ugdymo procesą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: parašyti prašymą mokyklos raštinėje arba atsiųsti el. paštu medelpm@splius.lt.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  mokyklos administracija, e. paštas medelpm@splius.lt, tel. +370 415 24 138.

Papildoma informacija nuo 1-osios klasės užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) mokoma integruojant į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Siekdama plėsti tarpkultūrinę ir kalbinę patirtį, mokykla dalyvauja tarptautiniuose Erasmus+ projektuose. Pagal poreikį sudaromos galimybės papildomam lietuvių kalbos ugdymui(si).