Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.daukantas.lt/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pagrindinis II pakopos ugdymas, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 5 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 3 grįžę lietuvių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • nuotolinį mokymą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: taip.

Nuotolinis mokymas organizuojamas I(9)–IV(12) gimnazijos klasių mokiniams. Mokomasi visų mokomųjų dalykų pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas. Mokiniai, kurie mokosi užsienio mokyklose, gali rinktis lituanistinio mokymosi dalykus: lietuvių kalbos ir literatūros (privalomai), Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros (pasirinktinai) pagal LR ŠMSM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas. Mokymui naudojama virtuali mokomoji aplinka „Moodle“.

Mokantis visų mokomųjų dalykų, 1–2 kartus per savaitę vyksta kiekvieno mokomojo dalyko konsultacijos (apie 16 konsultacijų per savaitę), kiek laiko skirs savarankiškam mokymuisi, mokinys sprendžia pats. Konsultacijos vyksta pagal gimnazijos sudarytą tvarkaraštį, tačiau, esant būtinybei, sudaromos sąlygos konsultuotis kitu, su mokytoju suderintu laiku. Grįžusių iš užsienio mokinių žinioms įvertinti yra paruošti dalykų testai, remiantis bendrosiose ugdymo programose nustatytais mokymosi pasiekimų standartais. Testų rezultatai naudojami mokymosi pagalbai organizuoti.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: asmuo, norintis mokytis nuotoliniu būdu, gimnazijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus: išsilavinimą patvirtinančio dokumento (pažymos, pažymėjimo) kopiją, mokinio LR tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją, priėmimo į mokyklą prašymą.

Dokumentus priėmimui į mokyklą galima siųsti el. paštu (atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie elektroninio laiško siųsti) sdgimnazija@gmail.com arba pateikti į gimnazijos raštinę, į 206 kabinetą, adresu S. Daukanto g. 71, Šiauliai.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  Irma Riukienė, 8 41 523 562; sdg.pavaduotoja@gmail.com.

Papildoma informacija: nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Gimnazija siūlo lanksčią mokymosi sistemą, orientuotą į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius.