Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.sandora.eu/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos ugdymas (5–8 klasės).  Mokykla turi priešmokyklinio ugdymo grupes.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 8 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 4 grįžę lietuvių vaikai, 2 užsieniečių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: taip.

Nuo 2011 m. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, vadovaudamasi nuotolinio mokymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, organizuoja nuotolinį mokymą 1–8 kl. Mokytis nuotoline mokymosi forma yra dvi galimybės:

1. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma, kai mokykla gauna prašymą mokyti pagal visas konkrečios klasės mokymosi programas. Mokiniui, baigusiam konkrečią mokymosi programą, išduodamas mokymosi pažymėjimas. Norint mokytis pagal visas Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas, reikia, kad tėvai deklaruotų raštu, jog mokinys yra laikinai išvykęs į užsienį ir vaikas nesimoko toje šalyje, kurioje laikinai gyvena. Tėvų (teisėtų globėjų) pateikta informacija yra priimama kaip faktas.

2. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma (lituanistinis mokymas) lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pasaulio pažinimo dalyko (1–4 kl. – lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas; 5 kl. – lietuvių kalba ir Lietuvos istorija; 6–8 kl. – lietuvių kalba, Lietuvos istorija ir Lietuvos geografija). Mokymuisi pagal šią mokymosi formą nereikalinga jokia papildoma deklaracija. Baigus atskirų dalykų programas, bus išduodama pažyma apie mokymąsi ir gautus pasiekimus.

Plačiau apie „Sandoros“ progimnazijos vykdomą nuotolinį mokymą https://www.sandora.eu/nuotolinis-mokymas/.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: priėmimas vyksta bendra tvarka. Plačiau apie priėmimo tvarkas https://www.sandora.eu/priemimas/.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  el. paštas info@sandora.eu.

Konsultuoja mokyklos administracija: direktorius Kęstutis Šaltis (https://www.sandora.eu/direktorius-2/) arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mindaugas Malcevičius (https://www.sandora.eu/direktoriaus-pavaduotojai/).

Papildoma informacija: Šiaulių „Sandoros“ progimnazija – vienintelė katalikiškos pakraipos valstybinė mokykla Šiauliuose. Mieste ir visoje Lietuvoje ši progimnazija garsėja stipria neformaliojo ugdymo veikla, darnia mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomene bei moderniu, šiuolaikišku nuotoliniu mokymu 1–8 kl. mokiniams, išsibarsčiusiems po visą pasaulį. Plačiai atvėrusi savo nedidelės (bet jaukios) mokyklos virtualias duris beveik 200-ams nuotoliniu būdu šioje mokykloje besimokantiems emigrantų vaikams, „Sandoros“ progimnazija jiems tampa tiltu tarp svetimų kultūrų ir Tėvynės.

Didelį populiarumą progimnazija turi ir mieste, nes tėvai supranta katalikiško ugdymo išskirtinumą, vertina tai, kad mokykloje dirba jaunatviškas (nebūtinai tik jaunas) pedagogų kolektyvas. Todėl kasmet mokykla sukomplektuoja klases (kasdiene forma mokosi daugiau kaip 400 mokinių), o paskelbus apie naujų grupių komplektavimus, prie mokyklos nusidriekia norinčių į ją patekti mokinių tėvelių eilės.