Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://vitesmokykla.lt/

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos ugdymas (5–8 klasės).

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 5 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 12 grįžusių lietuvių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi

  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų

  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas

  • sudaro individualų ugdymo planą

  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

  • sistemingą bendradarbiavimą su mokinio tėvais, nuolatinį  grįžtamojo ryšio teikimą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: registracija vykdoma Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje https://svietimas.klaipeda.lt/

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Liseckienė, tel. 8 46 313 789, el. p. vitesprogimnazija@gmail.com, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Stankutė-Matė, tel. 8 46 313 791, el. p. vitesprogimnazija@gmail.com.

Papildoma informacija: Klaipėdos Vitės progimnazijos vizija – moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. Todėl keliame sau tikslą į Lietuvą grįžtantiems / atvykstantiems mokiniams teikti ne tik mokymosi, bet ir socialinę, emocinę paramą, vadovaujantis tolerancijos ir pagarbos, kūrybiškumo ir nuolatinio tobulėjimo, atsakingumo ir saugumo, tikslo siekimo ir nebijojimo klysti, bendradarbiavimo ir empatiškumo vertybėmis. Klaipėdos Vitės progimnazija jau daugiau nei penkerius metus ugdo iš užsienio sugrįžusius mokinius. Pradėję nuo 1–2 mokinių per mokslo metus, 2018–2019 mokslo metais sutikome net 12 į Lietuvą sugrįžusių mokinių. Pas mus sugrįžta mokiniai iš Anglijos, Airijos, Norvegijos, Švedijos, Italijos, Rusijos, Japonijos ir kt. Skirtingas mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygis, turima akademinė patirtis, švietimo sistemų skirtumai – tai kasdieniai iššūkiai, kurių įveikimo būdų ieško visa progimnazijos bendruomenė.