Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://www.vyturys.klaipeda.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos ugdymas (5–8 klasės).

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 3 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 10 grįžusių lietuvių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: taip.

Mokome 7–14 metų vaikus (1–8 klasės). Mokiniai, išvykę gyventi ir mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos ir literatūros (1–4, 5–8 kl.), pasaulio pažinimo (1–4 kl.), Lietuvos istorijos (5–8 kl.) ir Lietuvos geografijos (8 kl.) pavienio mokymo forma (nesusidaro 8 mokinių grupė grupiniam mokymui). Kiekvienam mokiniui užtenka 3 savaitinių pamokų. Visų Bendrosios programos dalykų 1–8 kl. mokinys gali mokytis laikinai į užsienį išvykęs mokinys, jei tėvai raštu deklaravę, kad mokinys toje šalyje nesimoko. Visų dalykų mokymui reikėtų skirti apie 4–8 savaitines pamokas, priklausomai nuo mokomųjų dalykų skaičiaus pagal amžių. Mokinių žinios vertinamos vadovaujantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programų aprašu, „Vyturio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. Vertinimas atliekamas nuolat ugdymo procese teikiant mokiniui informaciją žodžiu ar parašant komentarą apie jo mokymosi eigą, pasiekimus. Mokiniai atlieka kontrolinius, testus, praktines, kūrybines užduotis, kurios parodo mokinių mokymosi rezultatus.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: nuo 2019 m. sausio mėn. Klaipėdos mieste mokinių registracija į mokyklas vyksta elektroniniu būdu per savivaldybę. Informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“. Registracija vykdoma Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje https://svietimas.klaipeda.lt/.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: raštinė (8 46) 322 283, vyturioprogimnazija@gmail.com, pavaduotoja ugdymui Vilija Balsienė (8 46) 322 928.

Papildoma informacija: progimnazija vykdo kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus arba jos nustatyta tvarka parengtus ir suderintus individualius ugdymo planus, organizuoja mokinių papildomąjį ugdymą. Vaikai individualiai mokomi groti pasirinktu instrumentu (pianinas, smuikas, akordeonas, armonika, fleita, kanklės, gitara, birbynė, pučiamieji ir mušamieji instrumentai). Progimnazijoje organizuojama pailgintos dienos grupė 1–4 kl. mokiniams, teikiama specialioji pedagoginė pagalba, sudaromos sveikos ir saugios ugdymosi sąlygos.