Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Atvykstantiems gyventi ir mokytis Lietuvoje

  • Asmenys užsienio šalyje ar Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir priimami į ją pagal bendrą visiems gyventojams tvarką.
  • Mokykla, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, pripažįsta mokinio mokymosi pasiekimus (pagal pateiktus dokumentus, jeigu nėra dokumentų, – pagal pokalbio metu su tėvais, pačiu mokiniu surinktus duomenis).
  • Mokykla parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinę  bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, integracijos į mokyklos bendruomenės gyvenimą planą, prireikus – atvykusio mokinio individualų ugdymo planą, nustato mokiniui adaptacinį laikotarpį.
  • Mokykla nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos, užtikrina reikiamą mokymosi pagalbą ir organizuoja jo mokymą kartu su bendraamžiais arba išlyginamosiose klasėse ar grupėse.
  • Lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių vaikams yra  galimybė mokytis Vilniaus  lietuvių namuose – bendrojo ugdymo mokykloje, turinčioje gimnazijos statusą,   įgyvendinančioje  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Lietuvių kalbos nemokantiems vaikams šioje mokykloje yra įsteigtos išlyginamosios klasės.
  • Užsienyje įgytą vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą vertina ir akademinį pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras. Norintieji, kad užsienyje įgytas jų išsilavinimas būtų pripažintas Lietuvoje, kreipiasi į Studijų kokybės vertinimo centrą (adresas A. Goštauto g. 12, el. p.: skvc@skvc.lt; interneto svetainė www.skvc.lt).

Parama studentams