Švietimas

Švietimo įstaigų tinklo pertvarka

Atnaujinta: 2021 09 15

DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PROJEKTO
VIEŠASIS SVARSTYMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.3 papunkčiu, teikiame viešajam svarstymui Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektą (toliau – Bendrasis planas).
Prašome visoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai el. pašto adresu viktorija.znojevaite@smm.lt pateikti Bendrajam planui pastabas ir pasiūlymus iki 2021 m. rugsėjo 24 d.
PRIDEDAMA. Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektas, 27 lapai.
 

Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų planas 

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKĖS TEISES IR PAREIGAS, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, STRUKTŪROS PERTVARKOS, STEIGIMO PLANAS

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

Mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo mokykliniais autobusais būklė ir mokyklinių autobusų naudojimas bendrojo ugdymo mokyklose

Mokinių vežiojimo organizavimas. Metodinės rekomendacijos