Švietimas

Švietimo įstaigų tinklo pertvarka

Atnaujinta: 2021 01 19

Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų planas (projektas)

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKĖS TEISES IR PAREIGAS, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, STRUKTŪROS PERTVARKOS, STEIGIMO PLANAS

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

 

Kaip vykdoma mokyklų tinklo pertvarka?
Mokyklų tinklo pertvarkos 2017–2020 m. bendrasis planas

Mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos

Mokyklų tinklo kūrimo įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-1212  „Dėl mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.V-620 „Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo mokykliniais autobusais būklė ir mokyklinių autobusų naudojimas bendrojo ugdymo mokyklose

Mokinių vežiojimo organizavimas. Metodinės rekomendacijos