Profesinis mokymas

Kompetencijų vertinimas

Atnaujinta: 2017 12 06

Siekiant užtikrinti kokybišką ir nešališką asmens įgytų profesinių kompetencijų vertinimą, kompetencijų vertinimo procesas atskirtas nuo profesinio mokymo proceso ir sukurta galimybė kompetencijas vertinti akredituotam socialiniam partneriui, kitam Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui, kitos valstybės narės juridiniam asmeniui arba juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jų padaliniui. Akredituotai kompetencijų vertinimo institucijai suteikiama teisė vertinti kompetencijas, įgytas mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu. Akredituotą kompetencijų vertinimo instituciją profesinio mokymo teikėjas pasirenka teisės aktų nustatyta tvarka. Akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas skelbiamas ministerijos interneto svetainėje ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto svetainėje. Nustatant vieno asmens kompetencijų vertinimo išlaidas, vadovaujamasi Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika, švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Asmens kompetencijų vertinimo kaina tvirtinama kasmet.

Teisės aktai: