Profesinis mokymas

Kompetencijų vertinimas

Atnaujinta: 2021 06 08

Siekiant užtikrinti kokybišką ir nešališką asmens įgytų profesinių kompetencijų vertinimą, vertinimo procesas atskirtas nuo mokymo proceso ir sukurta teisinė galimybė kompetencijas vertinti akredituotam socialiniam partneriui, kitam Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui, kitos valstybės narės juridiniam asmeniui arba juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jų padaliniui. Akredituotai kompetencijų vertinimo institucijai suteikiama teisė vertinti (pripažinti) asmens pagal profesinio mokymo programą (modulį), darbo patirties ar savišvietos būdu įgytas Lietuvos kvalifikacijų sandaros I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.  Institucija, siekianti įgyti teisę vertinti (pripažinti) asmens įgytas kompetencijas, vadovaujasi Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašu, kuriame nustatyta dokumentų teikimo, nagrinėjimo, akreditacijos suteikimo, atsisakymo ją suteikti, akreditacijos galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, akreditacijos galiojimo panaikinimo tvarka. Akredituotą kompetencijų vertinimo instituciją profesinio mokymo teikėjas pasirenka teisės aktų nustatyta tvarka. Akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas skelbiamas ministerijos interneto svetainėje ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto svetainėje. Nustatant vieno asmens kompetencijų vertinimo išlaidas, vadovaujamasi Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika, švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Einamųjų metų vieno asmens kompetencijų vertinimo kaina tvirtinama kasmet.

Asmuo, kuris nėra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau pageidaujantis, kad jo neformaliojo profesinio mokymosi ar savišvietos būdu įgytos profesinės kompetencijos būtų įskaitytos (pripažintos) kaip kvalifikacija arba jos dalis, gali kreiptis į jo paties pasirinktą profesinio mokymo teikėją, kuris turi licenciją asmens pageidaujamų kompetencijų formaliojo profesinio mokymo programai ir ją vykdo. Asmens anksčiau įvairiais profesinio mokymosi būdais įgytos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai profesinio mokymo teikėjo įvertinami pagal atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus.

 

Teisės aktai:

  1. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1480 (nauja redakcija, įsigalioja nuo 2021-09-01)
  1. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-643 (nauja redakcija nuo 2018-07-10)