Profesinis mokymas

Profesinis orientavimas

Atnaujinta: 2017 12 06

Profesinis orientavimas

Profesinio orientavimo specialistai mokykloje padeda mokiniui pasirinkti jam tinkamas ugdymo ir užimtumo galimybes ir planuoti būsimą darbo karjerą. Profesinis orientavimas aprėpia šias paslaugas: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:

prieinamumo – profesinis orientavimas mokykloje teikiamas nemokamai visiems be išimties mokiniams; 

nešališkumo – specialistai padeda mokiniui pasirinkti tinkamiausią būsimą karjerą, negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų; dėl asmeninės karjeros kiekvienas apsisprendžia savarankiškai;

individualizavimo – profesinis orientavimas vykdomas atsižvelgiant į individualius poreikius;

kokybės – profesinio orientavimo specialistai atsakingi už paslaugų kokybę ir laikosi profesinio elgesio etikos.

Mokykla turi užtikrinti, kad kiekvienas mokinys žinotų, kur, kada ir kaip gali gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Mokykloje yra paskirtas už tai atsakingas asmuo.

Nesimokantiems vaikams, taip pat nesimokantiems ir nedirbantiems asmenims (iki 21 metų) profesinio orientavimo paslaugos teikiamos kooperuojant savivaldybių, švietimo, darbo rinkos, kitų įstaigų darbą.

Pinigų mokinių profesiniam orientavimui mokyklose skiriama iš mokinio krepšelio, taip pat kitų lėšų. 

Nuorodos:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284)

Atvira informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema AIKOS