Profesinis mokymas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Atnaujinta: 2017 12 06

Europos Sąjungos šalys 2002 m. Kopenhagos deklaracijoje dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje susitarė dėl profesinio mokymo plėtotės krypčių ir bendradarbiavimo prioritetų. Nustatytų prioritetų įgyvendinimas, peržiūra ir atnaujinimas pavadintas „Kopenhagos procesu“. Nuo 2002 m. šis procesas labai prisidėjo prie profesinio mokymo matomumo didinimo ir jo įvaizdžio gerinimo Europoje. Kopenhagos procesas padėjo suderinti profesinio mokymo politiką Europos ir nacionaliniu lygmenimis, prisidėjo prie nacionalinių profesinio mokymo sistemų reformų, pavyzdžiui, prie nacionalinių kvalifikacijų sistemų, suderinamų su Europos kvalifikacijų sandara, kūrimo. Kopenhagos proceso metu sukurti bendri Europos instrumentai: Europos kvalifikacijų sandara (EKS, 2008), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET, 2009), Europos profesinio mokymo kokybės orientacinė sistema (EQAVET, 2009), Europass (2004). Įgyvendinant Lietuvos nacionalinę profesinio mokymo politiką ir profesinio mokymo plėtros iniciatyvas, atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas, sukurtus bendrus Europos instrumentus, Lietuvos atstovai dalyvauja Europos profesinio mokymo tinklų bei darbo grupių veiklose. Tarpinstitucinis profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių vyksta įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektus. Ši programa remia mokinių ir darbuotojų mobilumo, kvalifikacijos tobulinimo, mainų, partnerysčių, naujovių perkėlimo veiklas. Beveik visos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su kitų šalių mokymo įstaigomis. Plėtojant bendradarbiavimą įgyvendinami bendri projektai, keičiamasi mokinių ir mokytojų delegacijomis, dalyvaujama partnerių organizuojamuose profesinio meistriškumo konkursuose.

Nuorodos:

Straipsniai apie pameistrystę pagal Erasmus + programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei – mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje (WBL-Balt.)