Suaugusiųjų švietimas

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas atliekamas asmeniui siekiant įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba kompetencijų oficialaus patvirtinimo dokumentu (kitu nei aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantis diplomas), norint padidinti savo galimybes darbo rinkoje. Aukštojoje mokykloje vertinamos įvairioje aplinkoje įgytos kompetencijos: dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą, mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą ar savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir kt. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai:

  • informavimas. Kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis;
  • konsultavimas. Kandidatui detaliai pristatoma kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra ir paaiškinama, kaip parengti kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais metodais atliekamam vertinimui;
  • vertinimas. Analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymai ir nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir atitinkamos studijų programos studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis;
  • sprendimo priėmimas (įvertinimas). Nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi.

Lietuvos aukštosiose mokyklose vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas prisidedama prie Lietuvos aukštojo mokslo studijų sistemos prieinamumo ir lankstumo didinimo.

Šiuo metu neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paslaugą teikia 33 aukštosios mokyklos:
Alytaus kolegija
Aleksandro Stulginskio universitetas
Kauno kolegija
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kauno technikos kolegija
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Kolpingo kolegija
Klaipėdos universitetas
LCC tarptautinis universitetas
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Lietuvos verslo kolegija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Marijampolės kolegija
Mykolo Romerio universitetas
Panevėžio kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
Utenos kolegija
V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus dizaino kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vilniaus verslo kolegija
Šiaulių universitetas
Šiaulių valstybinė kolegija
Šiaurės Lietuvos kolegija
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Žemaitijos kolegija