Švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Atnaujinta: 2020 10 14

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimą ir panaudojimą 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas

Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Žmogaus saugos bendroji programa

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Prevencija

Savivalda

Lietuvos higienos norma

Tautinių mažumų švietimas