Švietimas

Pradinis ugdymas

Atnaujinta: 2019 04 16

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Priėmimas. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.  

1 klasės mokinys, kurio pasiekimai yra aukštesni nei numatyta bendrosiose programose, gali būti perkeliamas į antrą klasę, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi tvarkoje numatytomis nuostatomis.

Pradinio ugdymo programą įgyvendina mokyklos-darželiai, pradinės, pagrindinės, kitos bendrojo ugdymo mokyklos ar kitas švietimo teikėjas.

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas. Tėvai (globėjai) su mokykla sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos.  

 

Ugdymo turinys

Svarbiausi dokumentai

  • (NAUJA) Tautinių mažumų mokyklų (ir ne tik) pradinių klasių mokytojai kviečiami naudotis parengta metodine priemone „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“. Šios priemonės tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus

Pradinio ugdymo turinį reglamentuojančiuose dokumentuose aprašyti mokymosi rezultatai, ugdymo ir pasiekimų vertinimo gairės.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Specializuoto ugdymo krypties programos

Pradinio ugdymo programa gali būti įgyvendinama kartu su dailės, muzikiniu, meniniu, sportiniu ir kitu ugdymu. 

Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo procesas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo bendrąjį planą, kuriame nustatyta  mokslo metų pradžia ir pabaiga, mokinių atostogos, ugdymo valandos atskiriems ugdomiesiems dalykams ir kt.  

Informatika pradinėse klasėse

Specialusis ugdymas

Netradicinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa taip pat gali būti įgyvendinama savitos pedagoginės sistemos mokyklose. 

Tautinių mažumų švietimas

Kiti dokumentai