Pradinis ugdymas

Mokinių priėmimas

Atnaujinta: 2019 09 02

Kada pradinis ugdymas pradedamas teikti?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 7 metai. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, t. y. nuo 5 metų. 

Kas nustato priėmimo tvarką į mokyklas?

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas, t. y. savivaldybių tarybos arba Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Privačios mokyklos priėmimo sąlygas nusistato pačios.

Tėvai (globėjai) su mokykla sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos, kiekvienos šalies teisės ir pareigos.

Kas gali teikti prašymą, pasirašyti mokymo sutartį?

Prašymą bei mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

Grįžome / atvykome iš užsienio. Vaikas nebaigė priešmokyklinio ugdymo programos. Ką daryti?

Mokykla atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programos dalį ar priešmokyklinio ugdymo programos dalį: 

  1. priima mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, susipažinusi su atvykusiųjų asmenų lūkesčiais ir norais dėl mokymosi kartu su bendraamžiais (suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų pradinio ugdymo programą);
  2. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus;
  3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu.