Pradinis ugdymas

Ugdymo planai

Atnaujinta: 2021 05 04

Ugdymo procesas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo bendrąjį planą, kuriame  reglamentuojamas pradinio ugdymo programos, specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio ugdymo kartu su muzikos, dailės, menų, sporto ar kitu ugdymu programų), pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, suaugusiųjų pradinio ugdymo programos (toliau – Pradinio ugdymo programa) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas.

Ugdymo plane nustatyta  mokslo metų pradžia ir pabaiga, mokinių atostogos, ugdymo valandos atskiriems ugdomiesiems dalykams, mokyklose priimami susitarimai, galimybės mokymosi pagalbai teikti ir kt.  

Klasių, jungtinių klasių bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo kriterijai aprašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarime Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo taisyklių patvirtinimo“. Didžiausias ir mažiausias mokinių skaičius klasėse nurodytas 1–2 priede.

Kokios sąlygos ir reikalavimai, kad vaikas būtų perkeltas, tarkim, iš pirmos klasės į trečią nelankant antros, t. y. praleidžiant vienerius metus?

Kėlimą į aukštesnę klasę praleidžiant klasę reglamentuoja Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, 32 punktas:

„Tuo atveju, kai mokykla turi įrodymų, kad keliamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai yra aukštesni, nei nustatyti aukštesniojo lygio mokymosi pasiekimai bendrosiose programose, mokinys iki 14 metų tėvų (globėjų) prašymu (mokinys nuo 14 iki 18 metų savo prašymu ir turint vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) ir mokinį ugdančių mokytojų, mokyklos vaiko gerovės komisijos pritarimu gali būti keliamas į aukštesnę klasę praleidžiant klasę ir baigti ugdymo programą sparčiau.“