Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos darbo reglamentas

Atnaujinta: 2013 07 09

              PRITARTA
Vidurinio ugdymo
programos akreditacijos
komisijos posėdyje 2004 m.
birželio 22 d., protokolo Nr.
PR3-3-(5.8-24)

 
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJOS KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS
 
I. Bendrosios nuostatos
 

1.      Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos (toliau vadinama – Komisijos) darbas organizuojamas vadovaujantis Ugdymo programų akreditacijos kriterijais ir jos vykdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171.
2.      Reglamentas nustato Komisijos darbo organizavimo tvarką.

II. DARBO ORGANIZAVIMAS 

3.      Komisijos posėdžiai planuojami kalendoriniams metams, ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Posėdžius veda komisijos  pirmininkas, jam nesant – komisijos sekretorius.

4.      Posėdžio medžiagą (ataskaitas ir pažymas dėl konkrečių mokyklų vidurinio ugdymo programų įvertinimo) komisijos sekretorė nariams pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio elektroniniu paštu.

5.      Akreditavimo dokumentus (ataskaitas ir pažymas) komisijos nariams pateikus tik posėdžio metu klausimo svarstymas nukeliamas į kitą posėdį.

6.      Posėdyje dalyvauja mokyklos, kurios vidurinio ugdymo programa akredituojama, direktorius ir vertinimo grupės vadovas. Posėdyje gali dalyvauti ir steigėjo švietimo padalinio atstovas.

7.      Vertinimo grupės vadovas ne ilgiau kaip per 15 minučių Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijai pristato, kaip įgyvendinama vidurinio ugdymo programa mokykloje, įvertindamas stipriąsias ir silpnąsias mokyklos veiklos sritis pagal visus akreditacijos kriterijus.

8.      Iškilus komisijos nariams klausimų dėl mokyklos veiklos, vidurinio ugdymo programos vykdymo, į juos atsako mokyklos direktorius.

9.      Nagrinėjant apeliaciją komisijos posėdyje dalyvauja mokyklos, kurios vidurinio ugdymo programa akredituojama,  direktorius, steigėjo atstovas, vertinimo grupės vadovas ir, jei apeliacija buvo parašyta dėl konkrečių akreditacijos kriterijų įvertinimo, tą veiklos sritį analizavęs vertinimo grupės narys/nariai.

10. Atlikus papildomą vertinimą, komisijos posėdyje dalyvauja mokyklos, kurios vidurinio ugdymo programa akredituojama,  vadovas, steigėjo atstovas ir visa papildomo vertinimo grupė.

11. Komisijos nutarimas laikomas galiojančiu, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių ir daugiau nei pusė  komisijos narių balsuoja „už“. Jei priimant nutarimą balsavimo rezultatai pasiskirsto lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

12. Nutarimai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir  sekretorius.

13. Komisijos nariai turi teisę teikti siūlymus akreditacijos dokumentams ir vertinimo procedūroms tobulinti, svarstyti apskričių akreditavimo koordinavimo komisijų siūlymus ir priimti nutarimus dėl akreditacijos dokumentų ir akreditavimo proceso tobulinimo.