Švietimas

Ikimokyklinis ugdymas

Atnaujinta: 2018 08 21

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Priėmimas. Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Priėmimo į ugdymo įstaigą  tvarką ir prioritetus nustato savininkas: savivaldybė, valstybė ar privatus steigėjas. Ketindami leisti vaiką į pasirinktą ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą įstaigos vadovui ar savivaldybei, jeigu priėmimas savivaldybėje yra vykdomas centralizuotai.

Priimant vaiką tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos yra pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinės į priešmokyklinę grupę turi būti pasirašoma nauja mokymo sutartis.

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda. Prieš rengdami programą vadovai ir auklėtojai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie taip pat vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais.

Auklėtojo kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, taip pat turėti auklėtojo kvalifikaciją.

Grupių steigimas. Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, darželiuose, mokyklose-darželiuose, mokyklose-universaliuose daugiafunkciuose centruose ir kitose įstaigose, kurių patalpos yra pritaikytos ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti ir atitinka higienos normos reikalavimus. Grupės gali būti formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų.

Finansavimas. Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas. Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato ikimokyklinės ugdymo įstaigos savininkas. Vaikui, turinčiam didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, yra skiriamos didesnės ugdymo lėšos.

Svarbiausi dokumentai ir leidiniai

Ikimokyklinio ugdymo turinys

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir aprūpinimas

Reikalavimai auklėtojams

Švietimo pagalba

Naudingos nuorodos

Filmas  „Darželis, kuriame gera visiems“

Portalas tėvams, auginantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, ir pedagogams www.ikimokyklinis.lt

Konferencija „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“ (2015 m. spalio 8 d., Vilnius)

Konferencijos rekomendacijos

Pranešimai: B. Tagart,  A. Motiejūnaitė, V. Bolla, Vilma Bačkiūtė, dr. Vitalija Gražienė, L .Jankauskienė, I. Marcinkevičienė, M. Bilotienė, R. Sabaliauskienė, R. Rupšienė.