Kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta: 2021 07 12

Darbo grupė švietim​o įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų  darbo apmokėjimui tobulinti

Darbo grupė mokslo ir studijų institucijų finansavimo modeliui parengti

Darbo grupė valstybės (strateginių) m​okslo stebėsenos rodiklių ir jų aprašų projektui parengti

Šviet​imo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė

Archyvas

Aukštojo mokslo tary​ba

B​endrojo ugdymo taryba