Kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta: 2021 05 07

Darbo grupė švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų  darbo apmokėjimui tobulinti

Darbo grupė mokslo ir studijų institucijų finansavimo modeliui parengti

Darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti

Darbo grupės posėdžiai

Data

Medžiaga

Protokolas

Transliacija internetu

2020-01-30    Protokolas Nr.4 

Transliacija I (2020-01-30)

Transliacija II (2020-01-30)

2020-01-16

DG svarsymui dėl STT 04 (DG)

Protokolas Nr. 3 Transliacija (2020-01-16)
2020-01-09

Pasiūlymų apibendrinimas (Eglė Radėnienė)

Mokytojų krūviai (Aidas Aldakauskas)

Protokolas Nr. 2 Transliacija (2020-01-09)

2019-12-11

ŠMS ministro įsakymas dėl darbo grupės sudarymo

 

STT pažyma dėl etatinio apmokėjimo

Protokolas Nr. 1

 

 

Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisija

Darbo grupė valstybės (strateginių) mokslo stebėsenos rodiklių ir jų aprašų projektui parengti

Darbo grupė Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, projektui aptarti, tobulinti ir pateikti tvirtinti

Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė

Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano stebėsenos grupė

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų ekspertinis vertinimas

Dvišalės darbo grupės, komisijos, MTEP srities komitetai

Bolonijos proceso stebėsenos ir įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje darbo grupė

Darbo grupė dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos tobulinimo

Darbo grupė dėl valstybinių universitetų studijų ir mokslinės veiklos stiprinimo konsoliduojant išteklius

Informacija posėdžiams

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė

 

Nacionalinės švietimo agentūros taryba

Konkursas į Nacionalinės švietimo agentūros tarybos narius

Anketa

Tarybos nuostatai

 

Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba

Lietuvos švietimo taryba

Aukštojo mokslo taryba

Aukštojo mokslo tarybos posėdžių protokolai

Bendrojo ugdymo taryba

Lietuvos profesinio mokymo taryba